93

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

zo 6. júna 1988

o určených meradlách

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje podľa § 7 ods. 1 písm. g), h) a ch) a § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:


§ 1

Určenie meradiel

(1) Úrad pre normalizáciu a meranie (ďalej len „Úrad“) pri určení vybraných prevádzkových meradiel podliehajúcich povinnému overovaniu vychádza z potrieb národného hospodárstva i medzinárodnej spolupráce a prerokuje zaradenie predmetných meradiel do tejto kategórie so zúčastnenými ústrednými orgánmi. Zároveň určí dobu platnosti overenia týchto meradiel. Novému úradnému overeniu nepodliehajú tie vybrané prevádzkové meradlá, ktoré sa po uvedení do prevádzky používajú na meranie vo vnútornom prevádzkovom styku v organizácii, t.j. na neobchodné účely a v technologických procesoch ako prevádzkové meradlo; toto obmedzenie sa však nevzťahuje na meradlá umiestnené v obchodných alebo pomocných obchodných miestnostiach alebo tam, kde význam merania vyžaduje úradné overenie.

(2) Úrad pri určení hlavných podnikových etalónov podliehajúcich povinnému úradnému overovaniu vychádza z potrieb národného hospodárstva a prerokuje zaradenie predmetných meradiel do tejto kategórie so zúčastnenými ústrednými orgánmi. Zároveň určí dobu platnosti overenia týchto meradiel. Pri odboroch merania významných z hľadiska akosti výroby, kde hlavné podnikové etalóny nie sú takto určené, môže ich určiť príslušný ústredný orgán po dohode s Úradom.

(3) Všetky meradlá majúce vplyv na množstvo a akosť výroby, na riadenie a ochranu technologického procesu, na ochranu zdravia a bezpečnosť i životné prostredie, pokiaľ už nie sú určené ako vybrané prevádzkové meradlá alebo nie sú zaradené ako hlavné alebo pracovné etalóny, sa považujú za prevádzkové meradlá.

(4) Ostatné meradlá, najmä používané iba na pozorovanie zmien fyzikálnych veličín bez určenia ich hodnôt, sa považujú za informatívne meradlá.

§ 2

Vyhlasovanie určených meradiel

(1) Vybrané prevádzkové meradlá a hlavné podnikové etalóny včítane doby platnosti ich overenia vyhlasuje Úrad vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie.

(2) Úrad ďalej vyhlasuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu a meranie schválené štátne etalóny.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 3

Novourčené lehoty pre úradné overovanie vybraných prevádzkových meradiel a hlavných podnikových etalónov začínajú plynúť až od prvého overenia meradla vykonaného v doterajšej lehote počas účinnosti tejto vyhlášky.

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 59/1979 Zb., ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách).*)

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Predseda:

Ing. Hill CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vybranými prevádzkovými meradlami a hlavnými podnikovými etalónmi, na ktoré sa odkazuje vo vyhláške Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb. ako na meradlá uvedené v prílohách I a II, sa rozumejú meradlá vyhlásené Úradom podľa § 2 ods. 1 tejto vyhlášky; prevádzkovými meradlami, na ktoré sa odkazuje ako na meradlá uvedené v prílohe III, sa rozumejú meradlá zodpovedajúce § 1 ods. 3 tejto vyhlášky.