Vyhláška č. 125/1988 Zb.Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988 do14.05.1997
Účinnosť od 01.09.1988 do14.05.1997
Zrušený 131/1997 Z. z.

125

VYHLÁŠKA

Československej akadémie vied

z 1. júla 1988,

ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky Československej akadémie vied č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb.

Československá akadémia vied po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 52 ods. 1 zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov (ďalej len „zákon“):


Čl. I

Vyhláška č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií, v znení vyhlášky č. 40/1979 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 znie:

㤠3

(1) Internému ašpirantovi patrí počas internej ašpirantúry štipendium, ktoré sa posudzuje ako mzda.

(2) Internému ašpirantovi pri jeho prijatí prizná vedúci školiaceho pracoviska štipendium v rozpätí 1 700 až 3 000 Kčs mesačne; pritom prihliadne najmä na dosiahnuté študijné výsledky, umiestnenie v súťažiach študentskej vedeckej a odbornej činnosti, využiteľnosť predchádzajúcej praxe (včítane študijného pobytu), výsledky prijímacej skúšky a na odbornú a spoločenskú angažovanosť.

(3) Výšku štipendia v priebehu internej ašpirantúry v rozpätí uvedenom v odseku 2 prizná vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa podľa výsledkov dosiahnutých interným ašpirantom; pritom prihliadne najmä na plnenie študijného plánu, výsledky zapojenia do vedeckovýskumnej práce, publikačnú činnosť a jej ohlas, odbornú a spoločenskú angažovanosť.

(4) Internému ašpirantovi môže vedúci školiaceho pracoviska na návrh školiteľa priznať odmenu, prípadne prémiu za úspešné riešenie úlohy plánu rozvoja vedy a techniky ako ostatným riešiteľom v pracovnom pomere podľa vnútorných predpisov školiaceho pracoviska pre poskytovanie pobádacej zložky mzdy.

(5) Internému ašpirantovi, ktorý plní úlohy študijného plánu vo vedeckej výchove v zdraviu škodlivom prostredí, sa štipendium zvýši o sumu zodpovedajúcu príplatku, ktorý patrí pracovníkom v pracovnom pomere, pokiaľ interný ašpirant plní svoje úlohy za rovnakých podmienok.13)

(6) Internému ašpirantovi, ktorému po dobu vyslania do zahraničia poskytuje československá organizácia náhrady výdavkov podľa príslušných predpisov,14) prípadne zahraničná organizácia ekvivalent týchto náhrad na základe dohody o bezdevízovom styku, patrí štipendium určené v nezmenenej výške.

(7) Internému ašpirantovi vyslanému do zahraničia na študijný pobyt sa upraví štipendium vyplácané v Československej socialistickej republike podľa zásad platných pre pracovníkov v pracovnom pomere, ktorí si v zahraničí zvyšujú kvalifikáciu. V prípadoch, keď sa internému ašpirantovi poskytuje v Československej socialistickej republike vyrovnanie štipendia, a v prípadoch, keď sa mu poskytuje v Československej socialistickej republike priemerná časť štipendia vzhľadom na jeho osobné a rodinné pomery, tvorí základ pre výpočet vyrovnania a pre výpočet pomernej časti štipendium, vyplatené bezprostredne pred vyslaním do zahraničia, bez zvýšenia podľa odseku 5. V jednotlivých odôvodnených prípadoch, v ktorých by vznikli alebo vzniknú tvrdosti pri realizácii ustanovenia tohto odseku, môže orgán uvedený v § 44 ods. 1 a 2 zákona na návrh príslušného vedúceho školiaceho pracoviska a po prerokovaní s Federálnym ministerstvom financií alebo ministerstvom financií, cien a miezd republiky povoliť výnimku z ustanovenia tohto odseku.“.

2. V § 8 odseky 2 až 5 znejú:

(2) Vedúci školiaceho pracoviska prizná účastníkom študijných pobytov v rámci prípravy na vedeckú výchovu (§ 32 ods. 1 zákona) počas tohto študijného pobytu štipendium v rozpätí 1 700 až 2 700 Kčs mesačne.

(3) Absolventom vysokých škôl prijatým na študijné pobyty v rámci prípravy na vedeckú výchovu bezprostredne po ukončení štúdia prizná vedúci školiaceho pracoviska štipendium po dobu prvých šiestich mesiacov tohto študijného pobytu v rámci rozpätia nástupných platov absolventov vysokých škôl; pritom prihliadne na dosiahnuté študijné výsledky, umiestnenie v súťažiach študentskej vedeckej a odbornej činnosti, využiteľnosť predchádzajúcej praxe, výsledky prijímacieho konania a na odbornú a spoločenskú angažovanosť.

(4) Pokiaľ bol účastník študijného pobytu v rámci prípravy na vedeckú výchovu počas prijatia na tento študijný pobyt v pracovnom pomere v inej organizácii, poskytuje mu školiace pracovisko počas študijného pobytu štipendium vo výške určenej v odseku 2, najviac však 2 700 Kčs mesačne.

(5) Úpravy štipendia v priebehu študijného pobytu v rámci prípravy na vedeckú výchovu v rozpätí určenom v odseku 2 prizná vedúci školiaceho pracoviska podľa dosiahnutých výsledkov účastníka študijného pobytu; pritom sa prihliada najmä na plnenie študijného plánu, výsledky zapojenia do vedeckovýskumnej práce, publikačnú činnosť a jej ohlas a na odbornú a spoločenskú angažovanosť.“.


Čl. II

Zrušuje sa článok II vyhlášky č. 40/1979 Zb., ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1988.


Predseda:

Akademik Říman v. r.

Poznámky pod čiarou

13) Smernice FMPSV z 29. 12. 1984 č. 51-13824-3115, 281284 pre hodnotenie a odmieňanie sťaženého a zdraviu škodlivého pracovného prostredia v rozpočtových a príspevkových organizáciách (reg. v čiastke 7/1985 Zb.).

14) Napríklad vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.