Nariadenie vlády č. 111/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi

Čiastka 23/1988
Platnosť od 23.06.1988
Účinnosť od 01.07.1988

OBSAH

111

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 22. júna 1988,

ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa § 26 ods. 2 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím nariaďuje:


§ 1

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 150/1980 Zb. o príslušnosti na udieľanie, zmenu a odnímanie povolenia na uzavretie, zmenu alebo zrušenie zmluvy o výrobnej špecializácii alebo výrobnej kooperácii so zahraničím československým právnickým osobám riadeným národnými výbormi.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Prof. JUDr. Colotka v. r.