Vyhláška č. 54/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988
Účinnosť od 02.03.1988
Redakčná poznámka

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu.

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. marca 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií


Dňa 2. marca 1988 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzom sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-sovietskych združení, podnikov a organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zväzu sovietskych socialistických republík, (ďalej len „zmluvné strany“) vychádzajúc z „Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o priamych výrobných a vedecko-technických vzťahoch medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a ZSSR“ a „Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o základných princípoch vytvárania a činnosti spoločných podnikov, medzinárodných združení a organizácií“, podpísaných 4. novembra 1986 (ďalej len „dohody zo 4. novembra 1986“), s cieľom napomôcť rozvoj týchto progresívnych foriem hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a úspešnú realizáciu úloh vyplývajúcich z „Programu dlhodobej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a ZSSR do roku 2000“ a „Komplexného programu vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do roku 2000“,

dohodli sa takto:

Článok 1

Spôsob zúčtovania medzi združeniami, podnikmi a organizáciami (ďalej len „organizácie“) ČSSR a ZSSR pri vykonávaní dohôd zo 4. novembra 1986, ktorý je založený na používaní prevoditeľného rubľa v súlade s Dohodou o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o založení MBHS z 22. októbra 1963, protokolmi k nej z 18. decembra 1970 a z 23. novembra 1977, sa touto Dohodou dopĺňa o možnosť zúčtovania v národných menách štátov zmluvných strán.

Článok 2

Zúčtovania a platby v národnej mene štátov zmluvných strán môžu uskutočňovať organizácie ČSSR a ZSSR, ktoré uzavreli medzi sebou zmluvu o priamych vzťahoch, či vykonávajú dohodu o zriadení spoločného československo-sovietskeho podniku, medzinárodného združenia alebo organizácie.

Článok 3

Rozhodnutie o používaní pri zúčtovaní medzi spolupracujúcimi organizáciami ČSSR a ZSSR národných mien štátov zmluvných strán pri vykonávaní dohôd zo 4. novembra 1986 prijímajú uvedené organizácie na základe vzájomnej dohody.

Článok 4

Zúčtovanie za dodávky tovaru a poskytnuté služby v rámci priamych vzťahov sa uskutočňuje v národnej mene štátu tej zmluvnej strany, ktorej organizácia tovar dodáva alebo službu poskytuje. V spoločných podnikoch, medzinárodných združeniach a organizáciách sa prevody finančných prostriedkov, ktoré nie sú spojené s dodávkami tovaru a služieb, vykonávajú v dohodnutej národnej mene štátov zmluvných strán.

Článok 5

Zúčtovanie operácií podľa tejto Dohody sa uskutočňuje prostredníctvom Československej obchodnej banky, ú. s. a Banky pre zahraničnú ekonomickú činnosť ZSSR. Uvedené banky dojednávajú podmienky zúčtovania a vedenia účtov v národných menách pre priame vzťahy a aj spôsob úročenia a vyrovnávania vzniknutého salda.

Článok 6

Zmluvné strany zaručujú organizáciám ČSSR a ZSSR uskutočňujúcim platby v národnej mene podľa tejto Dohody voľný predaj príslušnej meny na základe prepočítacích pomerov uvedených v článku 7 tejto Dohody.

Článok 7

Pre vzájomné prepočty medzi československou korunou a sovietskym rubľom, ako aj pri prepočtoch týchto mien na prevoditeľné ruble, sa používajú prepočítacie pomery vyplývajúce z Dohody o zavedení vzájomne dohodnutých kurzov alebo koeficientov národných mien vo vzťahu ku kolektívnej mene (prevoditeľnému rubľu) a medzi nimi navzájom z 19. októbra 1973 a dopĺňajúcich ju zmluvných dokumentov (v súčasnosti za 100 sovietskych rubľov - 1040 korún československých). V prípade potreby sa príslušné orgány ČSSR a ZSSR môžu dohodnúť na používaní iných vzájomne odsúhlasených kurzov (koeficientov).

Článok 8

V prípade vzniku dlhodobého aktívneho salda jednej zo zmluvných strán dohodnú príslušné orgány spôsob jeho vyrovnania majúc na zreteli dosiahnutie celkovej vyrovnanosti zúčtovania v národných menách.

Článok 9

Touto Dohodou nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodných zmluvných dokumentov platných medzi zmluvnými stranami, ktoré upravujú oblasť neobchodných platov.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom podpisu. Zostane v platnosti do 31. decembra 1990 a bude sa predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej jeden rok pred uplynutím príslušnej doby jej platnosti.

Dané v Moskve 2. marca 1988 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Jaromír Žák v. r.

Za vládu Zväzu sovietskych

socialistických republík:

Boris Ivanovič Gostev v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.