Vyhláška č. 215/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

(v znení č. 559/1990 Zb., 578/1991 Zb.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1992 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb.

215

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 7. decembra 1988,

ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

Federálne ministerstvo financií podľa § 42 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani (ďalej len „zákon“) a podľa § 26 ods. 2 písm. a) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

§ 1

(k § 8 zákona)

(1) Ďalšími organizáciami poľnohospodárskej výroby a poľnohospodárskych služieb sú: Velkochov laboratorních zvířat, státní podnik Praha - Lysolaje a Státní statek hl. města Prahy.

§ 2

(k § 13 zákona)

(1) Odpočítateľné minimum zo základu dane zo zisku [§ 13 ods. 2 písm. b)] sa určí v organizáciách, prípadne organizačných jednotkách zaradených do produkčných ekonomických skupín (§ 6 ods. 2) jednotným normatívom na 1 ha poľnohospodárskej pôdy vo výške 1200,– Kčs s odchýlkami ustanovenými v odsekoch 2 až 4. Celkovú výšku odpočítateľného minima v Kčs tvorí súčin výmery všetkých pozemkov a určeného normatívu. Pre určenie celoročnej daňovej povinnosti v organizáciách, v ktorých nedošlo v priebehu zdaňovacieho obdobia ku zmene vo výmere pozemkov, je rozhodná výmera všetkých pozemkov k 1. januáru zdaňovacieho obdobia s presnosťou na desatiny ha (bez zaokrúhlenia). V organizáciách, v ktorých došlo k zmene výmery v priebehu zdaňovacieho obdobia, je rozhodná výmera vypočítaná ako vážený priemer podľa vzorca

Vzorec 01

kde

V = priemerná výmera s presnosťou na desatiny ha (bez zaokrúhlenia)

xi = výmera (ha)

ai = počet dní, ktoré zodpovedajú nezmenenej výmere; deň, v ktorom dochádza k zmene výmery, sa zahŕňa do obdobia predchádzajúceho tejto zmene

n = počet zmien vo výmere

p = počet dní v zdaňovacom období.

Pre určenie preddavkov na daň zo zisku je rozhodná výmera pozemkov k 1. januáru zdaňovacieho obdobia s presnosťou na desatiny ha (bez zaokrúhlenia); v organizáciách vzniknutých v priebehu zdaňovacieho obdobia je rozhodná výmera ku dňu zápisu do podnikového registra.

(2) V spoločných podnikoch s prevažne poľnohospodárskou výrobou sa určí odpočítateľné minimum normatívom z výrobných fondov vo výške 0,8%. Výrobné fondy zahŕňajú základné prostriedky a zásoby; ich základ sa určí polovicou súčtu hodnoty základných prostriedkov, investícií v používaní v obstarávacej cene a zásob k 1. januáru a 31. decembru zdaňovacieho obdobia. Pre platenie preddavkov na daň zo zisku je rozhodný stav výrobných fondov k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

(3) V podnikoch štátneho rybárstva sa určí odpočítateľné minimum súčtom odpočítateľného minima podľa odseku 1 a z vodných plôch sadzbou 700 Kčs na 1 ha využívanej vodnej plochy.

(4) V štátnych hospodárskych organizáciách vojenských lesov a majetkov sa určí odpočítateľné minimum podľa odseku 1 jednotným normatívom na 1 ha poľnohospodárskej pôdy vo výške 1000 Kčs.

§ 3

(k § 41 zákona)

Zhoršujúce alebo zlepšujúce faktory nezahrnuté v bonitácii pôdneho fondu sú tieto: rozsah a intenzita imisií SO2, prípadne ďalších zhoršujúcich imisií, rozsah a intenzita pásem hygienickej ochrany vodných zdrojov, zlepšujúci vplyv budovaných závlah, sťažené podmienky pri podkopaní, podiel trvalých trávnych porastov nad 50%, hospodárenie v oblastiach pri štátnych hraniciach, extrémne ťažké vlhké pôdy, viate piesky a každoročné záplavy.

DRUHÁ ČASŤ

§ 4

Vyhláška Ministerstva financií č. 146/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 145/1961 Zb. o dani z príjmov obyvateľstva, v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1980 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 146/1961 Zb., a vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 14/1982 Zb. o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri daniach platených obyvateľstvom, sa mení a dopĺňa takto:

1. v odseku 19 písm. b) sa vypúšťajú slová: „z chovu kožušinových zvierat, laboratórnych zvierat, včiel,“,

2. v odseku 19 písm. d) sa vypúšťajú slová: „zo špecializovanej rastlinnej výroby (zelenina, jahody, ovocie, vinič, tabak, liečivé a aromatické rastliny, semená všetkých druhov a kvetiny)“.


TRETIA ČASŤ

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Ing. Stejskal v. r.