Nariadenie vlády č. 127/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov

(v znení č. 183/1988 Zb.)

Čiastka 27/1988
Platnosť od 16.08.1988 do27.01.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do27.01.1992
Zrušený 42/1992 Zb.

127

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 30. júna 1988

o finančnom hospodárení štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 71 zákona č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku, § 82 ods. 1 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve a na vykonanie Hospodárskeho zákonníka a zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátneho rozpočtu federácie a republík (rozpočtové pravidlá):


§ 1

Úvodné ustanovenie

(1) Týmto nariadením sa upravuje finančné hospodárenie štátnych podnikov,1) ktorých zakladateľom sú Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík“), jednotných roľníckych družstiev a spoločných podnikov.2)

(2) Ďalej sa týmto nariadením upravuje finančné hospodárenie Vojenských lesů a statků, Praha, Státního statku hl. města Prahy, organizácií s potravinárskou výrobou v pôsobnosti národných výborov a Velkochovu laboratorních zvířat Praha.

§ 2

Finančné zdroje organizácie

Finančnými zdrojmi organizácií uvedených v § 1 (ďalej len „organizácie“) sú:

a) zisk z jej činnosti zahŕňajúci aj finančné prostriedky poskytované doplnkovými cenovými nástrojmi (ďalej len „zisk“),

b) odpisy základných prostriedkov (ďalej len „odpisy“),

c) ďalšie finančné zdroje (§ 9).

§ 3

Imanie a majetkové fondy

Imaním organizácií uvedených v § 12 ods. 1 a majetkovými fondmi organizácií uvedených v § 12 ods. 2 sú: fond základných prostriedkov a investícií, obratový fond a fond cenných papierov; organizácia, ktorá zriaďuje obratový fond, zlučuje fond cenných papierov s týmto fondom.

Doplnkové cenové nástroje

§ 4

Diferenciálne príplatky l

(1) Diferenciálne príplatky I uhrádzajú zvýšené náklady organizáciám hospodáriacim v horších výrobných podmienkach zaradených do 21. až 42. produkčno-ekonomickej skupiny.

(2) Tieto príplatky sa poskytujú na tržby za výrobky vlastnej poľnohospodárskej výroby, prípadne výroby vykonávanej spoločne s inými organizáciami na základe zmluvy. Poskytujú sa tiež na tržby za vlastné poľnohospodárske výrobky predané svojom pracovníkom a členom, vo vlastnom maloobchodnom zariadení, v trhovej úprave alebo opracované, prípadne spracované na potravinárske alebo priemyselné výrobky.

(3) Za vlastnú výrobu organizácie sa považuje aj výroba uskutočňovaná na základe zmluvy uzavretej s občanmi; podmienkou je, že chované zvieratá zostávajú až do času predaja v majetku organizácie.

(4) Pre nárok na diferenciálne príplatky I sa do tržieb započítavajú všetky príplatky k nákupným cenám, prémie za stimuláciu výroby a akosti poľnohospodárskych výrobkov a príplatky a prémie poskytované z cenových fondov ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík (§ 28).

(5) Od základu sa odpočíta hodnota nakúpeného medzi produktu, najmä osiva, sadby, chovných a úžitkových zvierat, krmív.

(6) Výška diferenciálnych príplatkov I sa vypočítava podľa sadzieb uvedených v prílohe na 100 Kčs základu.

(7) Diferenciálne príplatky I sú súčasťou výnosov.

(8) Nároky na diferenciálne príplatky I uplatňujú organizácie v štátnom výkaze.

§ 5

Diferenciálne príplatky ll

(1) Diferenciálne príplatky II sa poskytujú organizáciám podľa pravidiel ustanovených vládou Československej socialistickej republiky (ďalej len „vláda“) na vyrovnanie rozdielnych východiskových podmienok, dopadov zmien ekonomických nástrojov, extrémnych výrobných podmienok a podmienok pohraničných oblastí.

(2) Sadzby diferenciálnych príplatkov II pre jednotlivé organizácie ustanovujú ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy.

§ 6

Ostatné doplnkové cenové nástroje

Poskytovanie finančných prostriedkov ostatnými doplnkovými cenovými nástrojmi (príplatky k nákupným cenám, prémie a pod.) sa uskutočňuje na základe všeobecne záväzných právnych predpisov a v rámci cenového fondu ministerstiev poľnohospodárstva a výživy republík podľa pravidiel ustanovených vládou; tieto prostriedky sú súčasťou výnosov organizácie.

§ 7

Používanie zisku

(1) Organizácia používa zisk v tomto poradí:

a) na úhradu úrokov (pokiaľ sa nebudú uhrádzať z nákladov),

b) na úhradu daní a ostatné platby do štátneho rozpočtu, do štátnych fondov a do rozpočtu národných výborov,

c) na minimálny povinný prídel do fondu rozvoja,

d) na ostatné účely ustanovené osobitnými predpismi včítane sankčných výdavkov,

e) na minimálny povinný prídel do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, v jednotných roľníckych družstvách na prídel podľa § 15 ods. 1 písm. b),

f) na minimálny povinný prídel do rezervného fondu (do výšky určeného minimálneho zostatku fondu) s výnimkou poľnohospodárskych organizácií,

g) na ostatné účely ustanovené týmto nariadením,

h) na ďalšie prídely do fondov organizácie (§ 12) podľa svojho rozhodnutia.

(2) Zisk na prídely do fondov organizácie podľa odseku 1 písm. h) používa organizácia až po použití zisku na krytie potrieb uvedených v odseku 1 písm. a) až g). Ak zdroje fondu rozvoja nestačia na krytie potrieb z neho uhrádzaných, najmä na doplnenie obratového fondu, vykoná organizácia prednostne prídel do fondu rozvoja.

(3) Pri nedostatku zisku na krytie potrieb z neho uhrádzaných dopĺňa organizácia zisk na rozdelenie z rezervného fondu.

(4) Organizácia nesmie prideliť do fondov organizácie, s výnimkou minimálneho povinného prídelu do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, viac zdrojov, než zostáva zo zisku (doplneného prípadne z rezervného fondu) po použití zisku podľa odseku 1 písm. a), b) a d).

(5) Nerozdelený zisk prevádza organizácia koncom roka do svojho rezervného fondu; pokiaľ organizácia podľa § 12 ods. 2 rezervný fond nevytvára, prevádza nerozdelený zisk do fondu rozvoja.

§ 8

Používanie odpisov

Organizácia používa odpisy na prídely do svojho fondu rozvoja. Znovu rozdeľovanie odpisov sa počas prechodného obdobia vykonáva v niektorých organizáciách, s výnimkou poľnohospodárskych organizácií, podľa pravidiel ustanovených vládou.3) Prípadný odvod odpisov sa nepokladá za odňatie majetku organizácie.

§ 9

Požívanie ďalších finančných zdrojov

(1) Ďalšími finančnými zdrojmi, ktoré organizácia získava pri svojej hospodárskej činnosti, sú:

a) príspevky z nákladov hospodárskej činnosti do fondov,

b) tržby z predaja základných prostriedkov a investícií,

c) príjmy za výsledky riešenia úloh rozvoja vedy a techniky,

d) prijaté príspevky na združovanie prostriedkov,

e) zdroje získané z integračných fondov (§ 19),

f) účelové dotácie (§ 21 a 22).

(2) Organizácia používa tieto zdroje na financovanie svojej hospodárskej činnosti a na prídely do príslušných fondov; na to môže použiť aj iné zdroje (úvery, návratné pôžičky).

§ 10

Združovanie prostriedkov

Pri združovaní prostriedkov podľa osobitných predpisov4) organizácia:

a) môže na združovanie používať prostriedky zo zdrojov ustanovených na financovanie činností, na ktorú sa združuje,

b) vytvára z prijatých prostriedkov na združovanie zdroje nafinancovanie činností, pre ktoré sa jej prostriedky poskytli, a používa ich výhradne na tieto účely.

Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy

§ 11

Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe uhrádza organizácia pri:

a) dočasnom odňatí z rozdelenia zisku, okrem prípadov uvedených v písmene b),

b) trvalom odňatí a pri dočasnom odňatí na zariadenie staveniska z fondu rozvoja.

Sústava fondov

§ 12

Fondy organizácie

(1) Organizácia, ktorej postavenie, právne pomery a zásady činnosti upravuje zákon o štátnom podniku, vytvára fond rozvoja, rezervný fond, fond kultúrnych a sociálnych potrieb a fond odmien.

(2) Organizácia, ktorej postavenie, právne pomery a zásady činnosti upravuje zákon o poľnohospodárskom družstevníctve, vytvára tieto fondy; fond rozvoja a fond kultúrnych a sociálnych potrieb. Pokiaľ tieto organizácie zriadia fond odmien a rezervný fond, postupujú primerane podľa § 14 a 16 tohto nariadenia.

(3) Organizácia môže zriaďovať zo zisku ďalšie fondy podľa svojho rozhodnutia.

(4) Organizácie zriaďujú za podmienok ustanovených v § 17 až 20 účelové fondy, ktorých zdrojmi sú úplne alebo čiastočne iné zdroje než zisk, a to rizikový fond, integračný fond a vyrovnávací fond pri nákupe poľnohospodárskych výrobkov v spracovateľských organizáciách a fond hmotnej stimulácie vývozu.

(5) Peňažné prostriedky fondov uvedených v odsekoch 1 až 3 môže organizácia podľa svojho rozhodnutia viesť na bežnom účte alebo ich ukladať na samostatných vkladových účtoch v príslušnej banke. Na samostatných vkladových účtoch v príslušnej banke ukladá vždy peňažné prostriedky fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

(6) Organizácia zabezpečuje svoju platobnú schopnosť tak, aby pri jej hospodárskej činnosti výdavky uhrádzané z jednotlivých fondov vytváraných a zriaďovaných podľa odsekov 1 až 3 ani v priebehu roka nepresiahli výšku zdrojov týchto fondov a výšku peňažných prostriedkov vedených na bežnom účte alebo na samostatných vkladových účtoch v príslušnej banke pri využívaní bankových úverov.

(7) Ustanovené minimálne povinné prídely do fondov a minimálny zostatok rezervného fondu sú pre organizácie záväzné.

(8) Zostatky fondov sa ku koncu roka prevádzajú do nasledujúceho roka.

§ 13

Fond rozvoja

(1) Fond rozvoja sa tvorí:

a) minimálnym povinným prídelom zo zisku podľa § 7 ods. 1 písm. c) a prídelom zo zisku podľa § 7 ods. 1 písm. h),

b) prídelom odpisov,

c) príspevkom z nákladov hospodárskej činnosti vo výške určenej normatívom na financovanie výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

d) prevodom z obratového fondu podľa § 23 ods. 6,

e) z ďalších zdrojov, a to z:

1. príspevkov na združovanie prostriedkov na financovanie investícií a výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

2. tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií s výnimkou tržieb podľa § 15 ods. 1 písm. d) bod 2.,

3. účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, zo štátnych fondov, z fondu sústavy poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu,

4. príjmov za výsledky riešenia úloh rozvoja vedy a techniky,5. príspevkov z fondu zábran škôd od podnikov poisťovníctva a integračných fondov partnerských organizácií,

6. prevodom z ostatných fondov, ktoré organizácia vytvára a zriaďuje podľa § 12 ods. 1 až 3,

7. ďalšími zdrojmi ustanovenými osobitnými predpismi.

(2) Fond rozvoja sa používa:

a) na financovanie investícií včítane splátok investičných úverov podľa § 24,

b) na financovanie výdavkov na rozvoj vedy a techniky podľa § 25,

c) na dopĺňanie obratového fondu podľa § 23 ods. 5,

d) na úhradu príspevkov na združovanie prostriedkov pri obstarávaní spoločných investícií a riešenie úloh rozvoja vedy a techniky,

e) na poskytovanie jednorazových príspevkov stavebným bytovým družstvám, podľa rozhodnutia organizácie na vyrovnanie rozdielov medzi minimálnym a skutočným členským podielom na stabilizačný družstevný byt pri zmene jeho užívateľa, a to pri bytoch, ktorých výstavba sa začala pred 1.1.1977,

f) na poskytovanie preddavkov na členské podiely bytovým družstvám za členov a pracovníkov organizácie, ktorí nie sú v čase začatia družstevnej výstavby známi,

g) na poskytovanie finančných vkladov na rozvojové zámery organizácií vykonávajúcich činnosť podľa predpisov o podnikaní s účasťou subjektov zo zahraničia,

h) ako doplnkový zdroj na financovanie údržby a opráv základných prostriedkov,

i) na úhradu splátok prevádzkového úveru slúžiaceho na dlhodobé krytie zásob,

j) na ostane účely ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Organizácie uvedené v § 25 ods. 2, ktoré uhrádzajú výdavky na rozvoj vedy a techniky priamo z nákladov svojej hospodárskej činnosti, nepoužijú ustanovenie odseku 1 písm. c) a e) bod 4. a odseku 2 písm. b).

(4) Použitie zdrojov fondu rozvoja nie je účelovo viazané na zdroje, z ktorých sa fond rozvoja tvorí. Financovanie potrieb uhrádzaných z fondu rozvoja podľa odseku 2 písm. a), b), d), až j) je obmedzené zdrojmi fondu zostávajúcimi po doplnení obratového fondu podľa § 23 ods. 5.

(5) Na úhradu výdavkov uhrádzaných z fondu rozvoja podľa odseku 2 môže organizácia použiť návratné pôžičky od iných organizácií alebo z fondu sústavy poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.

(6) Použitie zdrojov fondu rozvoja sa môže prekročiť o objem prijatých a dosiaľ nesplatených bankových úverov na rozvoj vedy a techniky a o objem úhrad vykonaných podľa odseku 5.

(7) Prídel odpisov základných prostriedkov sa vykonáva v priebehu roka mesačne v skutočne použiteľnej výške. Normatívny prídel na neinvestičné výdavky rozvoja vedy a techniky na konto nákladov sa vykonáva štvrťročne podľa objemu ustanoveného ukazovateľa.

§ 14

Fond odmien

(1) Fond odmien sa tvorí:

a) prídelom zo zisku podľa § 7 ods. 1 písm. h) v súlade so mzdovými predpismi,

b) prevodom z fondu odmien iných socialistických organizácií,

c) z časti odmien zo socialistického súťaženia organizovaného vládou a Ústrednou radou odborov a Zväzom družstevných roľníkov,

d) z ďalších zdrojov ustanovených osobitným predpisom.

(2) Fond odmien sa používa:

a) na osobitnú hmotnú zainteresovanosť pracovníkov organizácií na výsledkoch hospodárenia podľa mzdových predpisov,

b) na prevod do fondov odmien iných socialistických organizácií,

c) na úhradu prekročenia celkového objemu mzdových prostriedkov podľa mzdových predpisov,

d) na prevod prostriedkov do iných fondov organizácie.

(3) Pokiaľ organizácia fond odmien nevytvára, vypláca prostriedky na zainteresovanosť členov a pracovníkov na výsledkoch hospodárenia zo zisku, ktorý jej zostane na použitie po uspokojení potrieb podľa § 7 ods. 1 písm. c) až f).

§ 15

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb

(1) Fond kultúrnych a sociálnych potrieb sa tvorí:

a) v štátnych podnikoch, spoločných podnikoch a v organizáciách uvedených v § 1 ods. 2 minimálnym povinným prídelom zo zisku podľa § 7 ods. 1 písm. e),

b) v jednotných roľníckych družstvách prídelom vo výške zabezpečujúcej uspokojovanie sociálno-ekonomických a spoločenských potrieb členov včítane dôchodcov podľa § 7 ods. 1 písm. e),

c) prídelom zo zisku podľa § 7 ods. 1 písm. h),

d) z ďalších finančných zdrojov, a to:

1. z príspevkov na združovanie prostriedkov na financovanie výdavkov uhrádzaných z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

2. z tržieb z predaja základných prostriedkov a investícií a iných predmetov obstaraných z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb,

3. z výnosu zo závodného stravovania,

4. z časti odmien zo socialistického súťaženia organizovaného vládou, Ústrednou radou odborov a Zväzom družstevných roľníkov,

5. z ďalších zdrojov ustanovených osobitnými predpismi.

(2) Fond kultúrnych a sociálnych potrieb sa používa na financovanie výdavkov na podnikovú spoločenskú spotrebu v súlade s osobitným predpisom,5) s výnimkou organizácií uvedených v § 12 ods. 2, pokiaľ tieto výdavky nie sú podľa osobitných predpisov uhrádzané z nákladov hospodárskej činnosti organizácie alebo zo zisku,6) prípadne z fondu rozvoja.

(3) Organizácie uvedené v § 12 ods. 2 do podnikovej spoločenskej spotreby zahŕňajú výdavky na: kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť včítane družobných stykoch, príspevky k dôchodkom členom jednotných roľníckych družstiev, riešenie bytovej situácie pracovníkov a členov organizácií (najmä poskytovanie príspevkov na členské podiely do bytových družstiev a pôžičiek na bytové účely), rekreačnú činnosť, telovýchovu a šport, sociálne účely, príspevky na úhradu predávaných poľnohospodárskych výrobkov dôchodcom - členom a bývalým pracovníkom, príspevky na zvýšenie nutričnej hodnoty pokrmov v závodnom stravovaní, zdravotnú starostlivosť, odmeny a dary.

(4) Štátne podniky s poľnohospodárskou výrobou môžu z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb poskytnúť bývalým pracovníkom - dôchodcom príspevky na čiastočnú alebo celú úhradu predávaných poľnohospodárskych výrobkov podľa osobitných predpisov.7)

(5) Minimálny povinný prídel do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb je, s výnimkou organizácií uvedených v § 12 ods. 2, pri nedostatku zisku na rozdelenie (po úplnom vyčerpaní zdrojov rezervného fondu podľa § 16 ods. 3 zaručený z príslušného štátneho rozpočtu, prípadne z rozpočtu príslušného národného výboru.

§ 16

Rezervný fond

(1) Rezervný fond sa tvorí v organizáciách minimálnym povinným prídelom zo zisku, s výnimkou poľnohospodárskych organizácií, prídelom zo zisku podľa § 7 ods. 1 písm. h) a prevodom nerozdeleného zisku podľa § 7 ods. 5.

(2) Rezervný fond sa používa:

a) na doplnenie zdrojov zo zisku na rozdelenie,

b) na poskytovanie návratných pôžičiek organizáciám a na prevzatie záruk za pôžičky a bankové úvery.

(3) Organizácia používa rezervný fond na doplnenie zisku na rozdelenie na účely uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) až e) aj pod určený minimálny zostatok fondu.

§ 17

Vyrovnávacie fondy

Na vyrovnanie finančných rozdielov vyplývajúcich z odchýlok medzi kalkulačnými a skutočne docielenými nákupnými cenami v závislosti od sortimentu a akosti zakúpenej suroviny môžu organizácie spracúvajúce poľnohospodárske výrobky zriaďovať vyrovnávacie fondy. Štatúty týchto fondov schvaľujú ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky.

§ 18

Rizikový fond

(1) Rizikový fond môže vytvárať:

a) poľnohospodárska organizácia, ktorá pestuje malo-objemové plodiny zahrnuté do niektorej z týchto skupín poistenia úrody: 1. obilniny a strukoviny,

2. olejnaté a priadne rastliny,

3. krmoviny,

b) organizácie spracúvajúce poľnohospodárske suroviny,

c) organizácie poľnohospodárskych služieb.

(2) Rizikový fond tvorí na konto nákladov:

a) poľnohospodárska organizácia percentom z poistného výťažku malo objemových plodín v príslušnom roku,

b) organizácia spracúvajúca poľnohospodárske suroviny percentom z hodnoty plánovaného objemu dodávanej poľnohospodárskej suroviny a z cenových rozdielov za nadzmluvný a mimozmluvný nákup cenou regulovaných výrobkov,

c) organizácie poľnohospodárskych služieb (nákupné a zásobovacie, plemenárske, chmeliarske, osivárske a šľachtiteľské) percentom z objemu tržieb a ostatných zdrojov.

(3) Sadzby podľa odseku 2 písm. a) až c) určí organizácia podľa svojich potrieb.

(4) Prostriedky rizikového fondu používa:

a) poľnohospodárska organizácia na vyrovnanie náhrad škôd na malo-objemových plodinách, maximálne do výšky rozdielov medzi poisteným výťažkom malo-objemovej plodiny a úhradou v skupine, do ktorej je táto plodina zahrnutá,

b) organizácia spracúvajúca poľnohospodárske suroviny na krytie:1. zníženia hospodárskych výsledkov z dôvodov nižšieho než plánovaného množstva a akosti poľnohospodárskych surovín, pokiaľ toto zníženie nie je kryté poistením,

2. na vyrovnanie rozdielov a strát z predaja výrobkov a tovaru za znížené ceny na úhradu zvýšených nákladov na dopravu spojených s realizáciou odbytovej a obchodnej činnosti,

c) organizácia poľnohospodárskych služieb na krytie strát a rizík spojených s výrobnou, odbytovou a obchodnou činnosťou vyvolaných organizáciou neovplyvniteľnými príčinami.

(5) Prostriedky rizikového fondu sa môžu používať maximálne do výšky vytvorených zdrojov a majú charakter výnosov.

§ 19

Integračný fond

(1) Integračný fond môžu zriaďovať organizácie, ktoré nakupujú alebo spracúvajú poľnohospodárske suroviny, a organizácie služieb.

(2) Integračný fond sa tvorí:

a) na konto nákladov organizácie sadzbou z tržieb určenou pri tvorbe veľkoobchodnej ceny,

b) prídelom z fondu sústavy poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu,

c) prídelom z použiteľného zisku organizácie,

d) zo združených prostriedkov.

(3) Integračný fond sa používa najmä:

a) na poskytovanie príspevkov na neinvestičné a investičné opatrenia na zabezpečenie požadovaného množstva, akosti, štruktúry, časového rozloženia a na predspracovanie dodávaných poľnohospodárskych výrobkov a na úhradu služieb poskytovaných partnerským organizáciám,

b) na posilnenie zainteresovanosti organizácií na technologickej a výrobkovej inovácii poľnohospodárskych surovín,

c) na podporu socialistického súťaženia za účelom zvyšovania akosti a množstva dodávanej suroviny.

(4) Prostriedky integračného fondu sa môžu používať maximálne do výšky vytvorených zdrojov.

§ 20

Fond hmotnej stimulácie vývozu

Organizácia môže zriaďovať fond hmotnej stimulácie vývozu; tvorba a použitie tohto fondu je ustanovená Federálnym ministerstvom financií.

Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu

§ 21

Dotácie na rozvoj plemenárstva a na šľachtenie nových odrôd rastlín

(1) Dotácie na rozvoj plemenárstva sa používajú na úhradu nákladov spojených s kontrolou úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, kontrolou dedičnosti úžitkových vlastností hospodárskych zvierat, so zvelebovaním chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, koní, s prémiovaním chovateľov a s ostatnými činnosťami súvisiacimi s rozvojom plemenárstva.

(2) Dotácie na šľachtenie nových odrôd rastlín sa používajú na úhradu nákladov a potrieb vynaložených na šľachtenie nových výkonných odrôd rastlín.

(3) Dotácie podľa odseku 1 sa poskytujú organizáciám zabezpečujúcim plemenárske služby, dotácie podľa odseku 2 sa poskytujú organizáciám povereným šľachtením nových odrôd rastlín.

(4) Výšku účelových dotácií podľa odsekov 1 a 2 určujú ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík.

(5) Dotácie podľa odsekov 1 a 2 majú charakter zdrojov na rozdelenie.

§ 22

Ostatné dotácie

(1) Ostatné dotácie sa poskytujú podľa pravidiel schválených vládou:

a) z centralizovaných fondov (fond stabilizácie pracovných síl, fond sústavy poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu),

b) ako cenové intervencie pri poľnohospodárskych surovinách, potrebách a službách, ako aj ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

(2) Ostatné dotácie s výnimkou cenových intervencií pri poľnohospodárskych surovinách, potrebách a službách majú charakter zdrojov na rozdelenie, prípadne sú priamym zdrojom tvorby fondov.

§ 23

Financovanie obežných prostriedkov

(1) Obežnými prostriedkami sú najmä:

a) zásoby,

b) peňažné prostriedky, účastiny a vkladové účty v tuzemskej i v zahraničnej mene,

c) pohľadávky v tuzemsku i v zahraničí,

d) náklady nasledujúcich období.

(2) Organizácia používa na krytie obežných prostriedkov vlastné a im podobné zdroje a bankové úvery.

(3) Vlastnými a im podobnými zdrojmi krytia obežných prostriedkov sú:

a) obratový fond,

b) záväzky v tuzemsku i v zahraničí,

c) zostatky zdrojov fondov,

d) rezervy na náklady a výnosy nasledujúcich období,

e) iné zdroje,

f) nerozdelený zisk.

(4) Základným zdrojom krytia obežných prostriedkov, najmä zásob je obratový fond.

(5) Organizácia dopĺňa obratový fond prevodom zdrojov z fondu rozvoja na krytie prírastku obežných prostriedkov, najmä zásob dlhodobého charakteru, pokiaľ nie sú kryté prírastkom iných vlastných a im podobných zdrojov dlhodobého charakteru alebo bankovým úverom, prípadne pri znížení týchto zdrojov alebo bankových úverov na krytie dlhodobých zásob.

(6) Organizácia môže previesť do fondu rozvoja časť obratového fondu uvoľnenú najmä pri znížení stavu zásob dlhodobého charakteru, pokiaľ pritom nedošlo ku zníženiu iných vlastných a im podobných zdrojov dlhodobého charakteru alebo ku splateniu úverov na krytie dlhodobých zásob.

§ 24

Financovanie reprodukcie základných prostriedkov a nehnuteľných kultúrnych pamiatok

(1) Financovanie reprodukcie základných prostriedkov a nehnuteľných kultúrnych pamiatok zahŕňa:

a) investície a projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru,

b) udržiavanie a opravy.

(2) Investíciami sú úhrady za:

a) obstarávanie nových základných prostriedkov, najmä:

1. dodávky stavebných prác včítane dodávok strojov a zariadení pre stavebnú časť stavby a náklady spojené s likvidáciou základných prostriedkov (pokiaľ sú zahrnuté v súhrnnom rozpočte stavby),

2. dodávky strojov a zariadení pre technologickú časť stavby, dodávky strojov a zariadení nezahrnutých do rozpočtu stavby, dodávky dopravných prostriedkov a inventára, prípadne súboru týchto predmetov, včítane nákladov na ich dopravu a montáž, pokiaľ zodpovedajú pojmu základných prostriedkov,

3. dodávky umeleckých diel, pokiaľ sú neoddeliteľnou súčasťou budovaných stavieb (základných prostriedkov) a sú zahrnuté v rozpočte stavby,

4. prvá výsadba trvalého porastu, pokiaľ zodpovedá pojmu základného prostriedku, t.j. náklady na výsadbu a následnú kultiváciu vynaložené do doby dospelosti trvalého porastu (s výnimkou nákladov na novú výsadbu za vymreté, nevzídené rastliny apod.),

b) nástavby, stavby a prístavby základných prostriedkov a nehnuteľných kultúrnych pamiatok, včítane zásahov do ich konštrukčnej a technologickej časti, ktoré majú za následok zmenu funkcie, účelu alebo zmenu ich technických parametrov (rekonštrukcie a modernizácie),

c) nákup predmetov (modelov alebo prototypov) v súvislosti s využitím vynálezu, zlepšovacieho návrhu alebo priemyselného vzoru, pokiaľ zodpovedajú pojmu základného prostriedku,

d) nákup (odplatný prevod) základných prostriedkov a stavebných objektov od iných organizácií, prípadne predmetov charakteru základných prostriedkov a od občanov,

e) poskytnuté náhrady na odstránenie ekonomickej ujmy a odvody za trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a za jej dočasné odňatie pre zariadenie staveniska,

f) zabezpečovacie a konzervačné (prípadne udržiavacie a dekonzervačné) práce pri zastavených investíciách.

(3) Organizácia uhrádza výdavky na investície a projektovú dokumentáciu včítane autorského dozoru, pokiaľ nepoužije na tieto úhrady bankový investičný úver alebo v určených prípadoch fond kultúrnych a sociálnych potrieb, z fondu rozvoja.

(4) Udržiavanie je pravidelná starostlivosť o základné prostriedky a nehnuteľné kultúrne pamiatky, ktorou sa spomaľuje priebeh fyzického opotrebovania, predchádza sa jeho následkom, aby sa zabezpečil ich prevádzkyschopný stav a bezpečná prevádzka, prípadne sa odstraňujú drobnejšie závady.

(5) Opravy sú také práce, ktorými sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie základného prostriedku a nehnuteľnej kultúrnej pamiatky za účelom ich uvedenia do prevádzkyschopného stavu, obnovujú sa ich technické vlastnosti, odstraňujú sa funkčné, vzhľadové a bezpečnostné nedostatky, prípadne sa nahrádzajú časti základného prostriedku modernejšími na odstránenie následkov zastarania v dôsledku vedecko-technického rozvoja alebo sa rozširuje použiteľnosť a vybavenosť základného prostriedku alebo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pričom opravy strojov a zariadenia možno vykonávať výmenným spôsobom; pri budovách a stavbách sa obnovuje ich prevádzková kvalita, úžitkovosť a bezpečnosť.

(6) Organizácia uhrádza výdavky na udržiavanie a opravy z nákladov svojej hospodárske j činnosti, prípadne za využitie plánovito (normatívom) vytváranej rezervy, prípadne štátneho rozpočtu. Výšku normatívu určí organizácia podľa svojho rozhodnutia na celé päťročné obdobie.

(7) Organizácia môže používať na úhradu výdavkov na udržiavanie a opravy ako doplnkový zdroj aj fond rozvoja.

(8) Organizácia uhrádza výdavky na udržiavanie a opravy niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby, ktoré sú základným prostriedkom, v určených prípadoch z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb, prípadne z rozdelenia zisku.

§ 25

Financovanie rozvoja vedy a techniky

(1) Výdavkami na rozvoj vedy a techniky sú úhrady za:

a) prípravu a riešenie úloh rozvoja vedy a techniky,

b) odplatné na nadobudnutie priemyselných práv a výrobno-technických poznatkov zo zahraničia a od iných organizácií v tuzemsku,

c) činnosť vedúcich pracovísk vedecko-technického rozvoja a pracovísk vedeckých, technických a ekonomických informácií,

d) príspevky medzinárodným nevládnym organizáciám, ktorých predmetom činnosti je výskum a vývoj, a organizácia je oprávnená sa podieľať na činnosti tejto medzinárodnej nevládnej organizácie,

e) ďalšie výdavky na zabezpečovanie potrieb rozvoja vedy a techniky.

(2) Organizácia uhrádza výdavky na rozvoj vedy a techniky z fondu rozvoja, s výnimkou organizácií výskumnej a vývojovej základne a projektových organizácií, ktoré uhrádzajú tieto výdavky priamo z nákladov svojej hospodárskej činnosti.

(3) Organizácie na financovanie výdavkov na rozvoj vedy a techniky môžu používať aj bankové úvery.

(4) Pri riešení úloh rozvoja vedy a techniky dodávateľským spôsobom môže zadávateľ úlohy zo svojich zdrojov obstarať prístroje, stroje a zariadenia, prípadne aj stavby potrebné pre riešenie úlohy a odovzdať ich riešiteľovi do dočasného užívania na čas nevyhnutný na riešenie úlohy; obdobne môže zadávateľ na základe dohody poskytnúť riešiteľovi úlohy peňažné prostriedky na obstaranie uvedených predmetov s tým, že sa v dohode určí, ako sa bude s týmito predmetmi nakladať po ukončenom riešení úlohy.

(5) Príjmy za riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky sú:

a) príjmy za realizované práce a výkony, ktoré sa uskutočnili pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky, pokiaľ sa výdavky na ne uhrádzali z fondu rozvoja,

b) príjmy za predmety (s výnimkou predmetov postupnej spotreby v používaní) použiteľné, prípadne nepoužiteľné, ktoré sa obstarali na riešenie úlohy rozvoja vedy a techniky a sú pre ďalšie riešenie úlohy už nepotrebné alebo zostali po ukončenom riešení úlohy alebo ktoré sa vyvinuli alebo vyrobili pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky, pokiaľ sa výdavky na ne uhrádzali z fondu rozvoja.

(6) Predmety charakteru základných prostriedkov, pokiaľ sa výdavky na ne uhrádzali pri riešení úlohy rozvoja vedy a techniky z fondu rozvoja, sa prevádzajú do základných prostriedkov bez ďalšieho použitia zdrojov fondu rozvoja, a to najneskôr do 12 mesiacov od ukončenia riešenia.

(7) Pri riešení úloh štátneho plánu rozvoja vedy a techniky a úloh plánu rozvoja vedy a techniky na zabezpečenie štátnych programov platia tieto osobitné podmienky:

a) menovité úlohy štátneho plánu rozvoja vedy a techniky uhrádza realizátor z vlastných zdrojov; orgán hospodárskeho riadenia pritom určí podiel prostriedkov štátneho rozpočtu na celkových nákladoch menovitej úlohy a určí podmienky poskytovania týchto prostriedkov,

b) štátne zákazky uhrádza zadávateľ z prostriedkov príslušného štátneho rozpočtu.

§ 26

Financovanie podnikovej spoločenskej spotreby

(1) Podnikovú spoločenskú spotrebu financujú organizácie, s výnimkou organizácií uvedených v § 12 ods. 2, podľa osobitného predpisu.6)

(2) Organizácie uvedené v § 12 ods. 2 zahŕňajú do spoločenskej spotreby výdavky spojené bezprostredne s reprodukciou pracovnej sily a výdavky majúce charakter kolektívnej hmotnej zainteresovanosti. Do podnikovej spoločenskej spotreby sa zahŕňajú najmä výdavky na kultúrnu, výchovnú a vzdelávaciu a rekreačnú činnosť, príspevky k dôchodkom členov jednotných roľníckych družstiev a na riešenie bytovej situácie členov a pracovníkov, výdavky na telovýchovu a šport, sociálne účely, zdravotnú starostlivosť, predškolské zariadenia, odmeny a dary, socialistické súťaženie, činnosť Československej vedecko-technickej spoločnosti, vedecko-technickú tvorivosť mládeže, Ľudové milície, vydávanie podnikových časopisov a na oslavy. Podľa charakteru financovaných činností sa tieto výdavky uhrádzajú:

a) z nákladov hospodárskej činnosti, zo zisku, prípadne z fondu rozvoja,

b) z fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

§ 27

Hodnotenie finančného hospodárenia organizácie

Podstatnou súčasťou hodnotenia výsledkov hospodárskej činnosti organizácie je:

a) schválenie ročnej účtovnej uzávierky a rozdelenie zisku,

b) hodnotenie včasného a úplného plnenia povinností organizácie voči štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtu národných výborov,

c) hodnotenie schopnosti organizácie vykonávať prídely do fondov minimálne v určenom rozsahu a neprekračovať rozdeľovanie vytvorených zdrojov (zisku a fondov),

d) hodnotenie platobnej schopnosti organizácie pri plnení jej záväzkov voči pracovníkom a členom organizácie, dodávateľom a príslušnej banke.

§ 28

Centralizované fondy

(1) Ministerstvá poľnohospodárstva a výživy republík zriaďujú a spravujú na plnenie svojich funkcií centralizované fondy, a to:

a) cenový fond,

b) fond stabilizácie pracovných síl,

c) fond sústavy poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.

(2) Prostriedky pridelené organizáciám z fondov podľa odseku 1 sa nepovažujú za prostriedky štátnych rozpočtov.

§ 29

Zostatky fondov

Zostatky fondov ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia prevedie organizácia do príslušných fondov vytváraných podľa tohto nariadenia, pričom zostatok investičného fondu a fondu technického rozvoja prevedie do fondu rozvoja. Pokiaľ sa fondy podľa doterajších predpisov nebudú podľa tohto nariadenia vytvárať, prevedie organizácia ich zostatok do fondov vytváraných alebo zriaďovaných podľa § 12; do fondu kultúrnych a sociálnych potrieb môže previesť len zostatok fondu odmien.

§ 30

Sankcie

(1) Organizácie uvedené v § 12 ods. 1, ktoré porušia povinnosť ustanovenú týmto nariadením pri tvorbe a použití finančných zdrojov tým, že nesprávne použijú:

a) zisk,

b) odpisy,

c) ďalšie finančné zdroje, pokiaľ majú určený účel a spôsob použitia,

sú povinné zaplatiť do príslušného štátneho rozpočtu penále vo výške 0,1% zo sumy nesprávnej tvorby alebo použitia za každý deň, najviac však 10% z tejto sumy.

(2) Organizácie uvedené v § 12 ods. 2 platia penále vo výške podľa odseku 1, len ak porušia povinnosť ustanovenú v odseku 1 písm. c). Toto penále zaplatia do príslušného fondu sústavy poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.

(3) Penále podľa odsekov 1 a 2, ktoré v jednotlivých prípadoch nepresiahne sumu 1 000 Kčs, sa neplatí.

(4) Zaplatením penále podľa odsekov 1 a 2, prípadne jeho neplatením z dôvodu minimálnej výšky podľa odseku 3 nie je dotknutá povinnosť uviesť fond do predpísaného stavu alebo zabezpečiť vrátenie nesprávne použitých prostriedkov.

§ 31

Záverečné ustanovenia

(1) Na štátne podniky podľa § 1 a organizácie podľa § 1 ods. 2 sa po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia nepoužijú:

a) nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb., úplné znenie č. 106/1985 Zb.,

b) vyhláška Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 180/1982 Zb. a vyhlášky č. 108/1985 Zb.,

c) vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky,

d) vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 109/1985 Zb. o financovaní obežných prostriedkov,

e) vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 153/1980 Zb. o pokutách za oneskorené uvedenie strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a investičných celkov dovezených zo zahraničia do prevádzky,

f) úprava Federálneho ministerstva financií č. IV/1-19 445/1985z 21. novembra 1985 na usmerňovanie zásob (reg.) - čiastka 1/1986 Zb.,

g) vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1978 Zb. o združovaní prostriedkov socialistických organizácií v znení vyhlášky č. 15/1984 Zb. a vyhlášky č. 22/1986 Zb.

(2) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb platí pre štátne podniky poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak.

(3) Spoločným podnikom sa na účely tohto nariadenia rozumejú aj melioračné družstvá.


§ 32

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Šrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 127/1988 Zb.

Sadzby difenciálnych príplatkov I na 100 Kčs tržieb podľa PES

PESSDPPESSDP
2113246
2223351
2343456
2473561
25113666
26163771
27213876
28263980
29314084
30364188
31414292
PES - produkčno-ekonomická skupina
SDP - sadzba diferenciálnych príplatkov (v Kčs)

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.

2) Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

3) § 73 zákona o štátnom podniku.

4) § 53 až 56 zákona o štátnom podniku.
§ 67 až 77 zákona o poľnohospodárskom družstevníctve.
§ 68 zákona o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.
§ 360a Hospodárskeho zákonníka.

5) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednej rady odborov č. 21/1986 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb.

6) Napr. vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 90/1986 Zb. o financovaní niektorých zariadení spoločenskej spotreby a niektorých činností výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov, vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácií rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 130/1988 Zb. o zásadách predaja poľnohospodárskych výrobkov členom a pracovníkom socialistických organizácií s poľnohospodárskou výrobou.