Vyhláška č. 236/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o iných úkonoch vo všeobecnom záujme

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.01.1991
Účinnosť od 01.01.1989 do31.01.1991
Zrušený 18/1991 Zb.

236

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 27. decembra 1988

o iných úkonoch vo všeobecnom záujme

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 124 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov a Zväzom družstevných roľníkov ustanovuje:


§ 1

Iné úkony vo všeobecnom záujme, pri ktorých sa poskytuje pracovníkovi pracovné voľno s náhradou mzdy,1) jeho rozsah a podmienky, sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.

§ 2

Inými úkonmi vo všeobecnom záujme sú aj činnosti, pri ktorých sa poskytuje pracovníkovi podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov2) pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu a za podmienok ustanovených týmito predpismi, ak nejde o výkon verejnej funkcie alebo občiansku povinnosť.


§ 3

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

M. Boďa v. r.


Príloha vyhlášky č. 236/1988 Zb.

INÉ ÚKONY VO VŠEOBECNOM ZÁUJME, PRI KTORÝCH SA POSKYTUJE PRACOVNÉ VOĽNO S NÁHRADOU MZDY

Pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytuje pracovníkovi v týchto prípadoch a v tomto rozsahu:

a) Činnosť darcu pri odbere krvi a pri aferéze

Pracovné voľno za čas cesty na odber, za čas odberu, za čas cesty späť a za čas zotavenia po odbere, pokiaľ tieto skutočnosti zasahujú do pracovného času v rámci 24 hodín od nástupu cesty na odber. Pokiaľ na cestu na odber, na odber a cestu späť nestačí 24 hodín, poskytuje sa pracovné voľno za preukázaný nevyhnutne potrebný ďalší čas, pokiaľ zasahuje do pracovného času. Ak k odberu nedôjde, poskytuje sa pracovné voľno len za preukázaný nevyhnutne potrebný čas neprítomnosti v práci.

b) Činnosť darcu ďalších biologických materiálov

Pracovné voľno za čas cesty na odber, za čas odberu, za čas cesty späť a za čas zotavenia po odbere, pokiaľ uvedené skutočnosti zasahujú do pracovného času v rámci 48 hodín od nástupu cesty na odber. Podľa odobratého objemu, charakteru odberu a zdravotného stavu darcu môže lekár určiť, že pracovné voľno sa skracuje alebo predlžuje; pri predĺžení však najviac po dobu zasahujúcu do pracovného času v rámci 96 hodín od nástupu cesty na odber. Ak k odberu nedôjde, poskytuje sa pracovné voľno podľa písmena a) poslednej vety.

c) Činnosť hlavného vedúceho pionierskeho tábora spoločenskej organizácie združenej v Národnom fronte Československej socialistickej republiky, jeho zástupcu pre veci hospodárske a zdravotné a oddielového vedúceho tohto tábora

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu najviac však v rozsahu troch kalendárnych týždňov v kalendárnom roku, ak najmenej po dobu jedného roka pred uvoľnením pracoval sústavne a bezplatne s deťmi alebo s mládežou a ak požiada o jeho uvoľnenie príslušný vyšší orgán spoločenskej organizácie združenej v Národnom fronte Československej socialistickej republiky.

d) Činnosť vedúceho, zástupcu vedúceho, vychovávateľa, inštruktora, prípadne stredného zdravotníckeho pracovníka vo výchovnom, výcvikovom a zotavovacom tábore detí a mládeže organizovanom spoločenskou alebo inou organizáciou

Pracovné voľno v rozsahu a za podmienok uvedených pod písmenom c).

e) Činnosť funkcionára, organizátora, usporiadateľa alebo cvičiteľa zúčastňujúceho sa na príprave Československej spartakiády a vystúpení na nej

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Počet uvoľnených funkcionárov, organizátorov, usporiadateľov alebo cvičiteľov dohodne vopred organizácia, ktorá o uvoľnenie požiada, s organizáciou, v ktorej sú v pracovnom pomere.

f) Činnosť registrovaného kandidáta, člena volebnej komisie a občana povereného vedením agitačného strediska pri voľbách do zastupiteľských zborov

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

g) Činnosť pri prednáške alebo výuke včítane skúšobnej činnosti, ak je celospoločenský záujem na rozšírení nových poznatkov, vedomostí, metód práce alebo znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov včítane technických noriem

Pracovné voľno v rozsahu najviac

1. 24 pracovných dní (204 hodín) v kalendárnom roku pri zvyšovaní kvalifikačnej úrovne vedúcich pracovníkov podľa uznesení vlád Československej socialistickej republiky, Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky.

2. 12 pracovných dní (102 hodín) v kalendárnom roku v ostatných kurzoch, školeniach alebo v iných vzdelávacích formách, ktorými sa zabezpečuje rozvoj vzdelania, kvalifikačnej úrovne a pohotová informovanosť pracovníkov.

3. Jednotlivé doby uvoľnenia pracovníka sa spočítajú až do celkového rozsahu 102, prípadne 204 hodín v kalendárnom roku. Ak pracovník v tom istom kalendárnom roku vykonáva súčasne činnosť uvedenú pod č. 1 a 2, zahŕňa sa do rozsahu 204 hodín aj činnosť uvedená pod č. 2; pracovné voľno na výkon činnosti uvedenej pod č. 2 nesmie prekročiť rozsah 102 hodín.

4. Pracovné voľno sa neposkytuje, ak ide o povinnosť vyplývajúcu z dojednaného druhu práce.

h) Činnosť člena Horskej služby a občana, ktorý na jej výzvu a podľa jej pokynov osobne pomáha pri záchrannej akcii v teréne

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

i) Činnosť dobrovoľného sčítacieho orgánu pri sčítaní ľudu, domov a bytov včítane dopĺňajúcich výberových zisťovaní obyvateľstva

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac na dobu desiatich pracovných dní v kalendárnom roku.

j) Činnosť dobrovoľného zdravotníka vyslaného Československým Červeným krížom pri výkone zdravotníckych služieb pri významnej športovej a spoločenskej akcii

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

k) Účasť na výrobnej porade konanej na pracovisku organizácie

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak výrobná porada výnimočne zasahuje do pracovného času. Pracovné voľno sa neposkytne, ak ide o povinnosť pracovníka vyplývajúcu z dojednaného druhu práce.

l) Účasť člena pracovného kolektívu štátneho podniku alebo družstevného podniku, prípadne delegáta tohto kolektívu na zhromaždení, voľbe orgánu socialistickej samosprávy alebo riaditeľa, prípadne iného vedúceho pracovníka, účasť člena pracovného kolektívu spoločného podniku podľa zákona o poľnohospodárskom družstevníctve na rokovaní tohto kolektívu a účasť člena pracovného kolektívu podniku zahraničného obchodu, prípadne delegáta tohto kolektívu na zhromaždení, voľbe orgánu socialistickej samosprávy alebo generálneho riaditeľa

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

m) Činnosť člena komplexnej racionalizačnej brigády

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

n) Činnosť rozhodcu jednotlivých hospodárskych sporov organizácií

Pracovné voľno v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

o) Činnosť člena Československého zväzu telesnej výchovy (ďalej len „telovýchovná organizácia"), ak je športovcom, členom realizačného tímu alebo dobrovoľným telovýchovným pracovníkom pri vybranej športovej alebo organizačnej činnosti súvisiacej so športovou činnosťou

1. Pracovné voľno na účasť na majstrovskej alebo medzinárodnej súťaži a na športovej príprave športovému reprezentantovi Československej socialistickej republiky v kategórii dospelých, juniorov a dorastu, športovcovi zaradenému v systéme vrcholového športu alebo ktorý sa zúčastňuje na majstrovských súťažiach riadených ústredným výborom telovýchovnej organizácie, ich trénerom a členom ich realizačných tímov v nevyhnutne potrebnom rozsahu potvrdenom v každom jednotlivom prípade ústredným výborom telovýchovnej organizácie alebo príslušným ústredným orgánom štátnej správy pri strediskách zaradených do systému vrcholového športu v ich pôsobnosti. Dlhodobo uvoľnenému športovcovi - členovi družstva prvej celoštátnej ligy futbalu alebo prvej celoštátnej ligy ľadového hokeja sa poskytne pracovné voľno bez náhrady mzdy.

2. Pracovné voľno športovcovi, jeho trénerovi a členovi jeho realizačného tímu, ktorý sa zúčastňuje na majstrovských súťažiach riadených českým alebo slovenským ústredným výborom telovýchovnej organizácie na účasť na

a) majstrovskej alebo medzinárodnej súťaži v nevyhnutne potrebnom rozsahu,

b) športovej príprave v prvej národnej lige Českej socialistickej republiky alebo Slovenskej socialistickej republiky futbalu alebo ľadového hokeja v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však 14 hodín týždenne v ročnom priemere.

Rozsah uvoľnenia potvrdzuje v každom jednotlivom prípade český alebo slovenský ústredný výbor telovýchovnej organizácie.

3. Pracovné voľno na účasť na majstrovskej alebo medzinárodnej súťaži inému športovcovi, než uvedenému v bode 1 a 2, jeho trénerovi a členovi jeho realizačného tímu v nevyhnutne potrebnom rozsahu potvrdenom v každom jednotlivom prípade príslušnou telovýchovnou jednotou alebo príslušným orgánom telovýchovnej organizácie.

4. Pracovné voľno dobrovoľnému telovýchovnému pracovníkovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu na zabezpečenie športových a telovýchovných akcií potvrdenom v každom jednotlivom prípade príslušnou telovýchovnou jednotou alebo príslušným orgánom telovýchovnej organizácie.

p) Činnosť člena Zväzu pre spoluprácu s armádou (ďalej len „Zväzarm"), ak je športovcom, členom realizačného tímu alebo dobrovoľným brannovýchovným pracovníkom pri vybranej branno-športovej, branno-technickej alebo organizačnej činnosti súvisiacej s branno-technickou alebo branno-športovou činnosťou

1. Pracovné voľno na účasť na športovej príprave, domácej alebo medzinárodnej súťaži športovému reprezentantovi Československej socialistickej republiky v kategórii dospelých, juniorov a dorastu, športovcovi zaradenému v systéme vrcholového športu alebo diferencovanej starostlivosti alebo ktorý sa zúčastňuje na majstrovských súťažiach riadených Ústredným výborom Zväzarmu, ich trénerom a členom ich realizačných tímov v nevyhnutne potrebnom rozsahu potvrdenom v každom jednotlivom prípade Ústredným výborom Zväzarmu alebo príslušným ústredným orgánom štátnej správy pri strediskách zaradených do systému vrcholového športu v ich pôsobnosti.

2. Pracovné voľno na účasť na športovej príprave športovcovi, ktorý je nositeľom majstrovskej výkonnostnej triedy, jeho trénerovi a členovi realizačného tímu, ktorý sa zúčastňuje na majstrovských súťažiach riadených českým alebo slovenským Ústredným výborom Zväzarmu a na účasť na majstrovských alebo medzinárodných súťažiach v nevyhnutne potrebnom rozsahu potvrdenom v každom jednotlivom prípade českým alebo slovenským Ústredným výborom Zväzarmu v nevyhnutne potrebnom rozsahu, najviac však 22 hodín týždenne v ročnom priemere.

3. Pracovné voľno na účasť na majstrovských alebo medzinárodných súťažiach inému športovcovi, než uvedenému v bode 1 a 2, jeho trénerovi a členovi jeho realizačného tímu v nevyhnutne potrebnom rozsahu potvrdenom v každom jednotlivom prípade príslušnou základnou organizáciou Zväzarmu alebo príslušným orgánom Zväzarmu.

4. Pracovné voľno dobrovoľnému brannovýchovnému pracovníkovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu na zabezpečenie branno-technickej alebo branno-športovej akcie potvrdenom v každom jednotlivom prípade príslušnou základnou organizáciou Zväzarmu alebo príslušným orgánom Zväzarmu.

Poznámky pod čiarou

1) § 124 ods. 1 Zákonníka práce.

2) Napríklad zákon č. 103/1971 Zb. o ľudovej kontrole, zákon ČNR č. 116/1971 Zb. o výboroch a komisiách ľudovej kontroly, zákon SNR č. 121/1971 Zb. o ľudovej kontrole v Slovenskej socialistickej republike, zákon č. 73/1973 Zb. o brannej výchove, vyhláška Ústrednej rady odborov a Federálneho ministerstva financií č. 172/1973 Zb. o uvoľňovaní pracovníkov zo zamestnania na výkon funkcie v Revolučnom odborovom hnutí, zákon ČNR č. 63/1986 Zb. o Českej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, zákon SNR č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, zákon ČNR č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii, zákon SNR č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii, zákon č. 88/1987 Zb. o štátnej energetickej inšpekcii.