Vyhláška č. 122/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní bankoviek po 20 Kč

Čiastka 26/1988
Platnosť od 29.07.1988
Účinnosť od 29.07.1988

OBSAH

122

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 12. júla 1988

o vydaní bankoviek po 20 Kč

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme vyhlasuje:


§ 1

Dňom 1. októbra 1988 sa vydávajú bankovky Štátnej banky československej po 20 Kčs vzoru 1988.

§ 2

(1) 20 Kčs bankovka vzoru 1988 (ďalej len „bankovka“) je 67 mm široká a 137 mm dlhá. Je vytlačená na žltkastom papieri s priebežnou tmavočiarou vodotlačou s ochrannými modrými a červenými vláknami uloženými v papieri.

(2) Vodotlač vytvára po celej ploche papieru vodorovné rady striedajúcich sa lipových lístkov a päťcípych hviezd.

(3) Lícna a rubová strana má po celej ploche podfarbujúce ochranné podtlače.

(4) Na líci bankovky je hlavná tlač vyhotovená trojfarebnou líniovou hĺbkotlačou v troch odtieňoch modrej farby. Plocha líca je rozdelená na tri nerovnaké polia; ukončením hlavnej tlače cca 4 mm pred orezom bankovky sa vytvára pri strednom a pravom poli náznak orámovania. Časť stredného a pravého poľa je podložená modrým bodkovaným rastrom. V ľavom poli je veľké tmavé číselné označenie hodnoty „20“ situované v smere kratšej strany bankovky. Na jeho pozadí je tmavočiara giloš. V dolnej časti ľavého poľa sú dva hmatové znaky pre nevidomých vyhotovené hĺbkotlačou. V hornej časti stredného poľa je v červenej farbe štátny znak. Pod ním uprostred je vyobrazená v žltej farbe roztvorená kniha na pozadí kruhu symbolizujúceho Zem. Nad hornou časťou štylizovanej Zeme je v polkruhu znázornený vzdušný obal s oblakmi prechádzajúci v kozmos s hviezdami a nad ním je zelenomodrý pás s guľovými útvarmi pripomínajúci vznik biologického života. V blízkosti spodnej časti štylizovanej Zeme sú hviezdicové útvary spojené náznakmi vĺn symbolizujúcimi vodný a suchozemský život. Vľavo hore je umiestnené svetlé hodnotové číslo „20“ s mikroskopickou výplňou zloženou z malých čísel „20“. Pod štátnym znakom sa začína text

BANKOVKA STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ DVACET KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH 1988

a menšími písmenami trestné pohrozenie

PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA

V pravom poli dominuje portrét Jana Amosa Komenského. Meno „JAN AMOS KOMENSKÝ“ a letopočty narodenia a úmrtia „1592 - 1670“ sú vytlačené malými písmenami v troch riadkoch vpravo od portrétu. V dolnej časti je umiestnené svetlé hodnotové číslo „20“ s mikroskopickou výplňou z malých čísel „20“. Hornú časť pravého poľa uzaviera tmavočiara giloš a symbolický strom vedenia. V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ (navrhol), vpravo meno rytca „M. ONDRÁČEK SC.“ (vyryl), uprostred je názov tlačiarne „STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, PRAHA“. Označenie série bankovky jedným veľkým písmenom abecedy a dvojmiestnym číslom je umiestnené hore v ľavom poli, šesťmiestne poradové číslo je nad znakmi pre nevidomých dole. V riadku hore v pravom poli sa označenie série a poradové číslo opakuje. Série a poradové čísla sú vytlačené červenou farbou.

(5) Na rube bankovky je hlavná tlač vyhotovená viacfarebným ofsetom v prevládajúcej modrej farbe. Plocha je rozdelená na štyri nerovnaké polia, tri z nich majú náznak orámovania. V prvom poli je svetlé číslo „20“, sčasti prekrývajúce guľovitý symbol vesmírnych síl. Pod ním medzi dvoma kvietkami divej ruže v červenej a zelenej farbe je hlaholská abeceda. Hlavným motívom druhého poľa je roztvorená kniha, symbolický strom vedenia a dúha. Nad nimi vo dvoch riadkoch v podobe oblúku je vytlačený drobnými písmenami text

„BANKOVKY JSOU KRYTY ZLATEM A OSTATNÍMI AKTIVY STÁTNÍ BANKY ČESKOSLOVENSKÉ“.

Dolnú časť priestoru medzi prvým a druhým poľom zaberá fragment zakladajúcej listiny Karlovej univerzity. V treťom poli je vpravo dole na pozadí štylizovaného jablka svetlé číslo „20“. Hore je v žltej a okrovej farbe symbol Slnka a pod ním postava ženy a muža s roztvorenou knihou v rukách.

V štvrtom poli je na pozadí liečivého rumančeka v zelenej

a žltej farbe modré číslo „20“ situované v smere kratšej strany bankovky. V náznaku orámovania dole sú drobným písmom vytlačené mená autorov, a to vľavo meno autora návrhu „A. BRUNOVSKÝ DEL.“ a vpravo meno autora ryteckej kresby „V. FAJT SC.“, uprostred je označenie „ C v krúžku STÁTNÍ BANKA ČESKOSLOVENSKÁ“.

§ 3

Bankovky po 20 Kčs vzoru 1970 zostávajú aj naďalej zákonnými peniazmi.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Žák v. r.