Zákon č. 210/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

210

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 21. decembra 1988

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 94 131 300 000 Kčs
celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 94 131 300 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky sú obsiahnuté neúčelové dotácie zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 13 027 900 000 Kčs a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 11 329 800 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií, cien a miezd môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné, cenové a metodické zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode, zmeny úrovne kurzu československej koruny a upraviť neúčelové dotácie a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


v z. Gregor v. r.

Knotek v. r.


Príloha č. 1 zákona č. 210/1988 Zb.

Príloha č. 2 zákona č. 210/1988 Zb.