Vyhláška č. 239/1988 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

239

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 19. decembra 1988

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 51 ods. 1 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 87/1968 Zb. a zákona č. 148/1983 Zb.:


Čl.I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 95/1968 Zb., vyhlášky č. 113/1975 Zb., vyhlášky č. 165/1979 Zb., vyhlášky č. 79/1982 Zb., vyhlášky č. 154/1983 Zb., vyhlášky č. 80/1984 Zb. a vyhlášky č. 134/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 písm. f) a g) znejú:

f) ročné odmeny (ročné prémie) vedúcim pracovníkom poskytované podľa mzdových predpisov alebo vnútorných mzdových predpisov o hmotnej zainteresovanosti vedúcich pracovníkov, pokiaľ sa ich výška neurčí percentnou sadzbou zo základného platu dosiahnutého za kalendárny rok;

g) stabilizačné a náborové odmeny (príspevky);“.

2. V § 2 ods. 3 sa slovo „Odmeny“ nahrádza slovom „Mzdy“.

3. V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Ak pracovník skončil zamestnanie a znova nastúpil do zamestnania v tej istej organizácii v najbližší nadväzujúci pracovný deň, posudzuje sa rozhodné obdobie, akoby predchádzajúce zamestnanie stále trvalo.“. Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

4. V § 4 ods. 6 písm. a) sa na konci vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „zabezpečovanej organizáciou u mladistvých a na zaradenie do práce podľa pracovnej zmluvy po skončení nástupnej praxe a ďalšieho zapracovania (obdobie základného odborného rastu) u absolventov stredných a vysokých škôl;“.

5. V § 4 ods. 6 sa pripája nové písmeno f), ktoré znie:

f) k zmene pracovnej činnosti alebo nástupu na nové pracovisko v rámci tej istej organizácie, ku ktorej došlo v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení.“.

6. V § 6 ods. 6 sa slová „(§ 4 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 7)“.

7. V § 9 ods. 1 sa slová „§ 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 6“.

8. § 9 ods. 2 a 3 znejú:

(2) Pravdepodobný započítateľný zárobok sa zisťuje, ak pracovná neschopnosť vznikla už v kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovník vstúpil do zamestnania alebo v ktorom nastal prípad uvedený v § 4 ods. 6, ku dňu vzniku pracovnej neschopnosti. Ak pracovná neschopnosť po prvý raz vznikla až v ďalšom zúčtovacom období, zisťuje sa pravdepodobný započítateľný zárobok za dobu do konca zúčtovacieho obdobia predchádzajúceho dňu vzniku pracovnej neschopnosti.

(3) Len čo sa zistí pravdepodobný započítateľný zárobok spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku, používa sa až dovtedy, dokiaľ pracovník neodpracuje v rozhodnom období počet dní uvedený v § 4 ods. 3, pokiaľ nedôjde k trvalej zmene základnej mzdy, k prípadom posudzovaným ako vstup do zamestnania alebo k zmene pracovného úväzku. V prípadoch, keď v dôsledku dĺžky obdobia, za ktoré sa v organizácii poskytujú niektoré ostatné zložky mzdy, je započítateľný zárobok zistený po odpracovaní počtu dní uvedeného v § 4 ods. 3 nižší než pravdepodobný započítateľný zárobok zistený skôr podľa predchádzajúceho odseku, použije sa pravdepodobný započítateľný zárobok až do konca kalendárneho roka; tým nie je dotknuté ustanovenie § 4 ods. 6 a 7.“.

9. § 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Pravdepodobný započítateľný zárobok sa zisťuje zo započítateľného zárobku, ktorý pracovník dosiahol v období uvedenom v odseku 2, prípadne upraveného podľa započítateľného zárobku pracovníkov vykonávajúcich v organizácii rovnakú alebo podobnú prácu, a ak to nie je možné, podľa zárobku ustanoveného v mzdových predpisoch, vnútorných mzdových predpisoch alebo v kolektívnej zmluve. Úprava sa vykoná, ak by bez nej došlo k neodôvodnenému zvýhodneniu alebo znevýhodneniu pracovníka. Pravdepodobný započítateľný zárobok sa úmerne kráti pre neospravedlnenú neprítomnosť v práci.“.

10. V § 10 ods. 1 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Do rozhodného obdobia sa nezahŕňajú s rovnakými účinkami tiež kalendárne mesiace, za ktoré sa pracovníkovi poskytoval doplatok do priemerného zárobku, pokiaľ v súvislosti so skončením poskytovania tohto doplatku dochádza k trvalej zmene základnej mzdy.“.


Čl.II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Predseda:

Zavadil v. r.