Vyhláška č. 136/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988
Účinnosť od 16.09.1988
Redakčná poznámka

Dohoda aj dohovor nadobudli platnosť 1. júnom 1988.

136

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. júla 1988

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a dohovore dojednanom výmenou nót medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky z 18. decembra 1987 a zo 4. januára 1988


Dňa 11. decembra 1987 bola v Berlíne podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu. Dňa 18. decembra 1987 a 4. januára 1988 bol dojednaný výmenou nót dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách na území Československej socialistickej republiky.

S Dohodou aj s dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ich ratifikoval.

Dohoda aj dohovor nadobudli platnosť 1. júnom 1988.

České znenie Dohody aj dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou, Zväzom sovietskych socialistických republík a Nemeckou demokratickou republikou o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu

Československá socialistická republika, Zväz sovietskych socialistických republík a Nemecká demokratická republika riadiac sa cieľmi a princípmi Varšavskej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci zo 14. mája 1955 a konkrétne potom jej článkom 2,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok I

1. Československá socialistická republika, Zväz sovietskych socialistických republík a Nemecká demokratická republika sa dohodli, že inšpekčné činnosti v súvislosti s článkom XI Zmluvy medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu, podpísanej vo Washingtone 8. decembra 1987, sa môže vykonávať na území Československej socialistickej republiky a Nemeckej demokratickej republiky a vykonáva sa v súlade so zásadami Protokolu o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu.

2. Československá socialistická republika a Nemecká demokratická republika, ďalej uvádzané ako štáty rozmiestnenia, sa dohodli, že budú napomáhať plnenie záväzkov Zväzu sovietskych socialistických republík vyplývajúcich zo Zmluvy včítane Protokolu o inšpekciách k tejto Zmluve na svojich územiach v súlade s touto Dohodou.

3. Nič v tejto Dohode sa nedotýka suverénneho práva štátu rozmiestnenia zabezpečovať, aby osoby, ktoré sa nachádzajú na jeho území v súvislosti s uskutočňovaním inšpekčnej činnosti vykonávanej v súlade s Protokolom o inšpekciách, dodržiavali jeho zákony a predpisy pri zachovaní výsad a imunít poskytovaných týmto osobám.

4. Štáty rozmiestnenia neprijímajú podľa tejto Dohody žiadne záväzky a neposkytujú žiadne práva vyplývajúce zo Zmluvy alebo Protokolu o inšpekciách, okrem tých, ktoré boli priamo prijaté alebo poskytnuté v súlade s touto Dohodou.

5. Ak štát rozmiestnenia má dôvody domnievať sa, že v dôsledku uskutočňovania inšpekčnej činnosti na jeho území sú ohrozené jeho práva a záujmy, Zväz sovietskych socialistických republík na žiadosť tohto štátu podnikne nevyhnutné opatrenia na ochranu týchto práv a záujmov.

Článok II

Definícia termínov

Na účely tejto Dohody:

1. Termín „Zmluva“ označuje Zmluvu medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu.

2. Termín „Protokol o inšpekciách“ označuje Protokol medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o inšpekciách v súvislosti so Zmluvou o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu.

3. Termín „kontrolovaná strana“ označuje Zväz sovietskych socialistických republík.

4. Termín „kontrolujúca strana“ označuje Spojené štáty americké.

5. Termín „inšpekčná skupina“ označuje inšpektorov určených kontrolujúcou stranou na vykonávanie konkrétnej inšpekcie.

6. Termín „inšpektor“ označuje osobu navrhnutú Spojenými štátmi americkými na vykonávanie inšpekcií a zahrnutú do zoznamu inšpektorov USA v súlade s ustanoveniami III. oddielu Protokolu o inšpekciách.

7. Termín „miesto inšpekcie“ označuje oblasť, bod alebo objekt, kde sa vykonáva inšpekcia.

8. Termín „obdobie inšpekcie“ označuje časové obdobie od okamihu príchodu inšpekčnej skupiny na miesto inšpekcie do jej odchodu z miesta inšpekcie, s výnimkou doby venovanej všetkým predinšpekčným a poinšpekčným procedúram.

9. Termín „miesto vstupu“ označuje:

- pre Československú socialistickú republiku: letisko Praha (Ruzyně);

- pre Nemeckú demokratickú republiku: letisko Lipsko (Schkeuditz).

10. Termín „doba pobytu v krajine“ označuje časové obdobie od okamihu príchodu inšpekčnej skupiny do miesta vstupu po okamih, keď opúšťa krajinu v mieste vstupu.

11. Termín „osoby sprevádzajúce vnútri krajiny“ označuje osoby vyčlenené kontrolovanou stranou, ktoré v prípade nevyhnutnosti sprevádzajú inšpektorov a členov posádky lietadla a napomáhajú ich po celú dobu pobytu v krajine.

12. Termín „člen posádky lietadla“ označuje osobu, ktorá plní povinnosti spojené s prevádzkou lietadla a zahrnutú do zoznamu členov posádky lietadla kontrolujúcej strany.

Článok III

Oznamovanie

1. Potom, čo táto Dohoda nadobudne platnosť, zriadi kontrolovaná strana a každý štát rozmiestnenia trvalé spojenie pre odovzdávanie a príjem oznámení o inšpekciách a potvrdenie ich príjmu.

2. Okamžite po prijatí oznámenia od kontrolujúcej strany o jej úmysle vykonať inšpekciu na území príslušného štátu rozmiestnenia upovedomí o tom kontrolovaná strana kompetentný orgán tohto štátu, oznámi dátum a predpokladaný čas príchodu inšpekčnej skupiny do miesta vstupu i menovité zloženie členov inšpekčnej skupiny a členov posádky lietadla. Po tom, čo dostane od kontrolujúcej strany plán letu z posledného letiska pred vstupom do vzdušného priestoru štátu, na území ktorého sa nachádza miesto inšpekcie, do miesta vstupu, odovzdá kontrolovaná strana tento plán kompetentnému orgánu tohto štátu na schválenie. Štát rozmiestnenia, na území ktorého sa bude vykonávať inšpekcia, oznámi kontrolovanej strane schválenie plánu letu najmenej štyri hodiny pred plánovaným časom odletu inšpekčnej skupiny.

3. Kontrolovaná strana po tom, čo dostane od vedúceho inšpekčnej skupiny správu o konkrétnom mieste inšpekcie, informuje o tom bez meškania kompetentné orgány štátu rozmiestnenia, oznámi miesto inšpekcie a jeho zemepisné súradnice.

4. Štát rozmiestnenia môže zmeniť miesto vstupu uvedené v bode 9 článku II tejto Dohody. V tomto prípade štát rozmiestnenia bude informovať kontrolovanú stranu o tejto zmene a tá o nej upovedomí kontrolujúcu stranu. Zmena týkajúca sa miesta vstupu nadobúda platnosť za 5 mesiacov po tom, čo dostane toto oznámenie kontrolujúca strana.

Článok IV

Opatrenia pred vykonávaním inšpekcie

1. Kontrolovaná strana odovzdá štátom rozmiestnenia predbežné zoznamy inšpektorov a členov posádok lietadiel predložené kontrolujúcou stranou a takisto oznámi všetky návrhy kontrolujúcej strany na zmenu v týchto zoznamoch okamžite po tom, čo ich dostane. Do 15 dní od okamihu prijatia predbežných zoznamov a do 7 dní od okamihu prijatia navrhovanej zmeny upovedomia štáty rozmiestnenia kontrolovanú stranu o svojom súhlase so zaradením inšpektorov a členov posádok lietadiel do príslušných zoznamov.

2. Do 25 dní od prijatia pôvodných zoznamov inšpektorov a členov posádok lietadiel alebo všetkých ďalších zmien v týchto zoznamoch poskytne štát rozmiestnenia každej osobe, ktorá z hľadiska určenia dostala jeho súhlas, vízum a v prípade nevyhnutnosti ďalšie dokumenty požadované pre vstup každého inšpektora alebo člena posádky lietadla na jeho územie a dovoľujúce nachádzať sa tam po dobu pobytu v krajine za účelom uskutočňovania inšpekčnej činnosti v súlade s ustanoveniami Protokolu o inšpekciách. Tieto víza a dokumenty sa vydávajú na dobu najmenej 24 mesiacov.

V prípade vylúčenia ktorejkoľvek osoby zo zoznamov inšpektorov a členov posádok lietadiel z dôvodov uvedených v bode 7 článku III Protokolu o inšpekciách bude o tom kontrolovaná strana bez meškania informovať štát rozmiestnenia, ktorý na tomto základe zruší platnosť víza a príslušné dokumenty, ktoré sa tejto osobe vydali v súlade s týmto bodom Dohody.

3. Do 25 dní po tom, čo nadobudne platnosť táto Dohoda, oznámi štát rozmiestnenia kontrolovanej strane číslo diplomatického povolenia pre lietadlá kontrolujúcej strany, ktoré dopravujú inšpektorov a zariadenie nevyhnutné pre vykonávanie inšpekcií na jeho územie. Pritom štát rozmiestnenia oznamuje kontrolovanej strane určené medzinárodné letecké trasy do miesta vstupu na svojom území.

4. Za účelom efektívneho vykonávania funkcií inšpektorov a členov posádok lietadiel poskytne im štát rozmiestnenia po dobu celého obdobia pobytu na svojom území výsady a imunity obsiahnuté v Prílohe tejto Dohody. Rozumie sa, že inšpektori a členovia posádky lietadla sú pri zachovaní výsad a imunít povinní dbať na zákony a predpisy štátu rozmiestnenia a nevmiešavať sa do jeho vnútorných záležitostí.

V prípade, keď kontrolujúca strana odmietne splniť svoj záväzok prijatý v súlade s bodom 7 článku III Protokolu o inšpekciách týkajúci sa vyradenia inšpektora alebo člena posádky lietadla, ktorý porušil podmienky upravujúce vykonávanie inšpekcií alebo spáchal trestný čin, potom sa môže tomuto inšpektorovi alebo členovi posádky lietadla odmietnuť ďalšie poskytovanie jeho práva na tieto výsady a imunity.

5. Zariadenie a materiály dovážané kontrolujúcou stranou na vykonávanie inšpekcie sú štátom rozmiestnenia oslobodené od colných poplatkov.

6. Zástupcovia štátu rozmiestnenia, v ktorom sa bude vykonávať inšpekcia, majú právo spoločne s kontrolovanou stranou prezrieť zariadenie a materiály dovezené kontrolujúcou stranou za tým účelom, aby sa presvedčili, že toto zariadenie sa nemôže využiť pre plnenie funkcií, ktoré nie sú spojené s inšpekciami vykonávanými v súlade s Protokolom o inšpekciách. Ak štát rozmiestnenia vznesie námietky proti dovozu toho ktorého zariadenia alebo materiálov, potom kontrolovaná strana zabezpečí ich odvezenie z územia štátu rozmiestnenia prvým lietadlom kontrolujúcej strany, ktoré je k dispozícii.

Článok V

Vykonávanie inšpekcií

1. Po poskytnutí informácie kontrolovanou stranou v súlade s bodom 3 článku III tejto Dohody, týkajúcej sa miesta inšpekcie, podnikne štát rozmiestnenia nevyhnutné opatrenia pre poskytnutie všetkých povolení aj pomoci kontrolujúcej strane za tým účelom, aby inšpekčná skupina mohla bez meškania odísť k miestu inšpekcie a dôjsť na miesto inšpekcie najneskôr v priebehu 9 hodín po tom, čo kontrolujúca strana informovala o mieste uskutočnenia inšpekcie. Kontrolovaná strana a štát rozmiestnenia, v ktorom sa nachádza miesto inšpekcie, vzájomne konzultujú o použiteľnom druhu dopravy. Štát rozmiestnenia má právo určiť trasu medzi miestom vstupu a miestom inšpekcie.

2. Štát rozmiestnenia je v prípade potreby nápomocný kontrolovanej strane pri zabezpečovaní telefónneho spojenia inšpektorov s veľvyslanectvom kontrolujúcej strany.

3. Kontrolovaná strana a štát rozmiestnenia, na území ktorého sa nachádza miesto inšpekcie, uskutočňujú vzájomné konzultácie v otázkach zabezpečenia ochrany, obsluhy a zásobenia palivom lietadla kontrolujúcej strany aj zabezpečenie ubytovania, stravy a služieb pre inšpektorov a členov posádok lietadla v mieste vstupu aj na mieste inšpekcie. Výdavky za všetky služby vyžiadané kontrolovanou stranou a poskytnuté štátom rozmiestnenia uhrádza kontrolovaná strana.

4. V prípade, že kontrolujúca strana požiada o predĺženie pôvodnej 24-hodinovej lehoty inšpekcie o dobu, ktorá nesmie presiahnuť osem hodín, kontrolovaná strana o tomto predĺžení informuje okamžite štát rozmiestnenia.

Článok VI

Konzultácie

1. Do piatich dní po nadobudnutí platnosti tejto Dohody kontrolovaná strana a štáty rozmiestnenia usporiadajú poradu na koordináciu uskutočňovania inšpekčnej činnosti predpokladanej článkom XI Zmluvy, Protokolom o inšpekciách a touto Dohodou.

2. Konzultácie medzi kontrolovanou stranou a štátom rozmiestnenia za účelom posúdenia otázok realizácie tejto Dohody sa konajú do piatich dní po žiadosti kontrolovanej strany alebo štátu rozmiestnenia o uskutočnenie týchto konzultácií.

3. V prípade, že vznikne akákoľvek otázka, ktorá podľa názoru štátu rozmiestnenia vyžaduje okamžitú pozornosť, môže sa štát rozmiestnenia spojiť s orgánom kontrolovanej strany, ktorý sa zaoberá otázkami oznamovania inšpekcií. Kontrolovaná strana okamžite potvrdí príjem požiadavky a neodkladne posúdi prednesenú otázku.

4. V prípade, keď štát rozmiestnenia zistí, že inšpektor alebo člen posádky lietadla porušil podmienky určené pre vykonávanie inšpekcií alebo spáchal trestný čin na jeho území, upovedomí o tom štát rozmiestnenia kontrolovanú stranu, ktorá oznámi kontrolujúcej strane potrebu vyhostenia tejto osoby z územia štátu rozmiestnenia.

5. Po skončení inšpekcie informuje o tom kontrolovaná strana štát rozmiestnenia, na území ktorého sa vykonávala inšpekcia, a na žiadosť štátu rozmiestnenia podá vysvetlenie týkajúce sa vykonanej inšpekcie.

6. V prípade, že k článku XI Zmluvy alebo Protokolu o inšpekciách sa navrhuje zmena, ktorá sa bezprostredne dotýka práv, záujmov alebo záväzkov štátu rozmiestnenia, nebude kontrolovaná strana súhlasiť s vykonaním takej zmeny bez súhlasu štátov rozmiestnenia.

Článok VII

Doba platnosti Dohody

Táto Dohoda podlieha schváleniu vlád Československej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Nemeckej demokratickej republiky v súlade so zákonodarstvom týchto štátov. Po skončení tohto schvaľovacieho konania nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím platnosti Zmluvy a zostáva v platnosti dovtedy, dokiaľ sa budú na území štátov rozmiestnenia vykonávať inšpekcie v súlade so Zmluvou a Protokolom o inšpekciách.

Dojednané v Berlíne 11. decembra 1987 v troch vyhotoveniach, každé v českom, ruskom a nemeckom jazyku.

Za Československú

socialistickú republiku:

B. Chňoupek v. r.

Za Zväz sovietskych

socialistických republík:

E.A. Ševardnadze v. r.

Za Nemeckú

demokratickú republiku:

O. Fischer v. r.

PRÍLOHA

Ustanovenia o privilégiách a imunite inšpektorov a členov posádok lietadiel

V záujme efektívneho vykonávania funkcií inšpektorov a členov posádok lietadiel sa im poskytujú za účelom realizácie Zmluvy a nie v ich osobných záujmoch výsady a imunity uvedené v tejto Prílohe. Výsady a imunity sa poskytujú na celé obdobie pobytu na území štátu rozmiestnenia, kde sa vykonáva inšpekcia.

1. Inšpektori a členovia posádok lietadiel požívajú rovnakú nedotknuteľnosť ako diplomatickí zástupcovia podľa článku 29 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961.

2. Písomnosti a korešpondencia inšpektorov a členov posádok lietadiel požívajú nedotknuteľnosť, ako to uvádza článok 30 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch. Lietadlo inšpekčnej skupiny tiež požíva nedotknuteľnosť.

3. Inšpektori a členovia posádok lietadiel požívajú imunity, ktoré sa poskytujú diplomatickým zástupcom podľa bodu 1, 2 a 3 článku 31 Viedenského dohovoru o diplomatických stykoch.

Imunity pre inšpektora alebo člena posádky lietadla sa kontrolujúca strana môže zriecť v tých prípadoch, kde podľa jej názoru bráni imunita výkonu súdnictva a možno sa jej zriecť bez ujmy pre realizáciu ustanovení Zmluvy.

Zrieknutie sa imunity musí byť vždy vyjadrené určite.

4. Inšpektorom a členom posádok lietadiel kontrolujúcej strany sa dovoľuje privážať na územie štátu rozmiestnenia, kde sa nachádza miesto inšpekcie, bez platenia akýchkoľvek colných poplatkov alebo iných s tým spojených dávok predmety, ktoré sú určené pre ich osobné použitie, s výnimkou predmetov, ktorých dovoz alebo vývoz zakazuje zákon alebo upravujú karanténne predpisy.

5. Inšpektor alebo člen posádky lietadla sa nesmie na území kontrolovanej strany alebo štátov rozmiestnenia zaoberať profesionálnou alebo obchodnou činnosťou za účelom osobného prospechu.

6. Pohyb a cesty inšpektorov a členov posádok lietadiel sa uskutočňujú v prípade nevyhnutnosti za účasti osôb, ktoré ich sprevádzajú vnútri krajiny, ako je to uvedené v Protokole o inšpekciách.

7. Ak sa štát rozmiestnenia domnieva, že došlo k zneužitiu výsad a imunít uvedených v tejto prílohe, uskutočňujú sa medzi ním a kontrolovanou stranou konzultácie za účelom zistenia, či k takému zneužitiu došlo, a v prípade potvrdenia takej skutočnosti predísť opakovaniu takého zneužitia.

Nóta Ministerstva zahraničných vecí ČSSR

Č.: 156.379/87-ZPO

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických a má česť oznámiť toto.

Vláda Československej socialistickej republiky bola informovaná vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o opatreniach dohodnutých medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými na kontrolu plnenia ich vzájomných záväzkov zakotvených v Článku XI Zmluvy medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a v Protokole o inšpekciách k tejto Zmluve.

Súc pevným zástancom vyvážených a kontrole podliehajúcich opatrení na obmedzenie zbrojenia a odzbrojenie, vláda Československej socialistickej republiky plne podporuje uvedenú Zmluvu a Protokol o inšpekciách a vyjadruje súhlas s vykonávaním príslušných inšpekcií na svojom území v súlade s touto Zmluvou a Protokolom k nej.

V súvislosti s tým ministerstvo má česť oznámiť, že vláda Československej socialistickej republiky je ochotná poskytnúť vláde Spojených štátov amerických a jej inšpektorom aj členom leteckých posádok práva spojené s inšpekciami, ktoré sú zakotvené v Protokole o inšpekciách, po tom, čo dostane ubezpečenie, že vláda Spojených štátov amerických a jej inšpektori aj členovia leteckých posádok budú prísne dodržiavať podmienky tohto Protokolu v súvislosti so všetkou činnosťou uskutočňovanou v súlade s Protokolom na území Československej socialistickej republiky a vo vzdušnom priestore nad týmto územím. Pritom sa rozumie, že nič z obsahu Protokolu nemá vplyv na dodržiavanie zákonov a predpisov Československej socialistickej republiky na jej území s výnimkou tých, ktoré sú konkrétne uvedené.

Ministerstvo má česť ďalej navrhnúť, aby táto nóta a nóta s odpoveďou veľvyslanectva v tejto záležitosti boli posudzované ako dohovor medzi vládou Spojených štátov amerických s vládou Československej socialistickej republiky. Tento dohovor nadobudne platnosť súčasne s nadobudnutím platnosti Zmluvy a zostáva v platnosti po dobu 13 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy.

Tento dohovor sa však v žiadnom prípade nedotýka záväzkov Zväzu sovietskych socialistických republík a Spojených štátov amerických, ktoré navzájom prijali v súlade so Zmluvou a Protokolom o inšpekciách.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických o svojej hlbokej úcte.

V Prahe 18. decembra 1987

Veľvyslanectvo
Spojených štátov amerických

Praha

Preklad z angličtiny

Nóta Veľvyslanectva Spojených štátov amerických v Prahe

Č. 2

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických prejavuje úctu Federálnemu ministerstvu zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a má česť potvrdiť príjem nóty ministerstva z 18. decembra 1987 tohto obsahu:

„Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky prejavuje úctu Veľvyslanectvu Spojených štátov amerických a má česť oznámiť toto.

Vláda Československej socialistickej republiky bola informovaná vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o opatreniach dohodnutých medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými na kontrolu plnenia ich vzájomných záväzkov zakotvených v Článku XI Zmluvy medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu a v Protokole o inšpekciách k tejto Zmluve.

Súc pevným zástancom vyvážených a kontrole podliehajúcich opatrení na obmedzenie zbrojenia a odzbrojenie, vláda Československej socialistickej republiky plne podporuje uvedenú Zmluvu a Protokol o inšpekciách a vyjadruje súhlas s vykonávaním príslušných inšpekcií na svojom území v súlade s touto Zmluvou a Protokolom k nej.

V súvislosti s tým ministerstvo má česť oznámiť, že vláda Československej socialistickej republiky je ochotná poskytnúť vláde Spojených štátov amerických a jej inšpektorom aj členom leteckých posádok práva spojené s inšpekciami, ktoré sú zakotvené v Protokole o inšpekciách, po tom, čo dostane ubezpečenie, že vláda Spojených štátov amerických a jej inšpektori aj členovia leteckých posádok budú prísne dodržiavať podmienky tohto Protokolu v súvislosti so všetkou činnosťou uskutočňovanou v súlade s Protokolom na území Československej socialistickej republiky a vo vzdušnom priestore nad týmto územím. Pritom sa rozumie, že nič z obsahu Protokolu nemá vplyv na dodržiavanie zákonov a predpisov Československej socialistickej republiky na jej území s výnimkou tých, ktoré sú konkrétne uvedené.

Ministerstvo má česť ďalej navrhnúť, aby táto nóta a nóta s odpoveďou veľvyslanectva v tejto záležitosti boli posudzované ako dohovor medzi vládou Spojených štátov amerických s vládou Československej socialistickej republiky. Tento dohovor nadobudne platnosť súčasne s nadobudnutím platnosti Zmluvy a zostáva v platnosti po dobu 13 rokov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy.

Tento dohovor sa však v žiadnom prípade nedotýka záväzkov Zväzu sovietskych socialistických republík a Spojených štátov amerických, ktoré navzájom prijali v súlade so Zmluvou a Protokolom o inšpekciách.

Federálne ministerstvo zahraničných vecí Československej socialistickej republiky využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických o svojej hlbokej úcte.“

Ako odpoveď má veľvyslanectvo česť oznámiť ministerstvu, že vláda Spojených štátov amerických berie na vedomie ochotu vlády Československej socialistickej republiky napomáhať vykonávanie inšpekcií na jej území, zakotvených v Zmluve a v Protokole k nej.

Veľvyslanectvo má v súvislosti s tým česť ďalej oznámiť ministerstvu, že vláda Spojených štátov amerických poskytuje vláde Československej socialistickej republiky oficiálne ubezpečenie vyžiadané v uvedenej nóte, a súhlasí s tým, aby nóta ministerstva z 18. decembra 1987 a táto nóta veľvyslanectva boli posudzované ako dohovor medzi vládou Spojených štátov amerických a vládou Československej socialistickej republiky o uskutočnení inšpekcií na území Československej socialistickej republiky, zakotvených v Zmluve medzi Zväzom sovietskych socialistických republík a Spojenými štátmi americkými o likvidácii ich rakiet stredného doletu a kratšieho doletu vykonávaných v súlade s Protokolom o inšpekciách k tejto Zmluve. Tento dohovor nadobudne platnosť súčasne s nadobudnutím platnosti Zmluvy a zostáva v platnosti po dobu trinástich rokov odo dňa nadobudnutia platnosti Zmluvy.

Tento dohovor sa však v žiadnom prípade nedotýka záväzkov Spojených štátov amerických a Zväzu sovietskych socialistických republík, ktoré navzájom prijali v súlade so Zmluvou a Protokolom o inšpekciách.

Veľvyslanectvo využíva túto príležitosť, aby opätovne ubezpečilo ministerstvo o svojej hlbokej úcte.

Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických

Praha 4. januára 1988

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.