Vyhláška č. 150/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Čiastka 31/1988
Platnosť od 22.09.1988 do31.08.1994
Účinnosť od 01.10.1988 do31.08.1994
Zrušený 194/1994 Z. z.

150

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

zo 16. septembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy, so Zväzom družstevných roľníkov a s Ústrednou radou odborov podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb. o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov a zákona č. 103/1988 Zb. o zmenách v nemocenskom zabezpečení:


Čl. I

Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení vyhlášok č. 142/1965 Zb., č. 117/1967 Zb., č. 92/1968 Zb., č. 180/1968 Zb., č. 76/1970 Zb., č. 128/1975 Zb., č. 54/1976 Zb., č. 164/1979 Zb., č. 80/1982 Zb., č. 153/1983 Zb., č. 74/1984 Zb., č. 133/1984 Zb. a č. 58/1987 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Uvoľnenie z výkonu práce

a) z dôvodu štúdia,

b) pri priznaní starobného alebo invalidného dôchodku, alebo

c) ku ktorému dôjde preto, že družstevník nemôže vykonávať prácu z iných dôležitých dôvodov a družstvo mu preto poskytlo pracovné voľno podľa § 128 ods. 1 Zákonníka práce, ak toto pracovné voľno trvalo dlhšiu dobu než jeden rok,

sa na účely zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa posudzuje tak, akoby družstevník nemal podľa dohody o pracovných podmienkach pre družstvo prácu vykonávať.“.

2. § 1a ods. 1 písm. b) znie:

b) prémie a odmeny vyplácané za výsledky pracovnej činnosti družstevníka,“.

3. V § 1a ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c). Doterajšie ustanovenie písmena d) sa označuje ako písmeno c).

4. V § 1a ods. 2 sa pripája nové ustanovenie písmena i), ktoré znie:

i) príjmy, ktoré by sa nezahrnuli do započítateľných zárobkov pracovníka preto, že boli sčasti oslobodené od dane zo mzdy.1)“.

5. V § 2 ods. 3 druhá veta znie: „Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom družstevník pracoval v rozsahu ustanovenom v § 22 ods. 1, vyberal si náhradné voľno za prácu nadčas alebo mal neospravedlnenú neprítomnosť v práci.“.

6. V § 2 ods. 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „(§ 27a zákona)“.

7. § 2 ods. 5 písm. f) znie:

f) na vznik zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa.“.

8. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 27 zákona)“.

9. § 3 ods. 2 znie:

(2) Ak družstevník dočasne pracoval pre inú organizáciu,2) odpočítajú sa od počtu pracovných dní, ktorým sa delí úhrn započítateľných príjmov za rozhodné obdobie, aj pracovné dni, po ktoré družstevník v inej organizácii pracoval.“.

10. V § 3 ods. 6 sa za slová „materstve (§ 22 ods. 1 zákona)“ vkladajú slová „a peňažnej pomoci (§ 27 zákona)“.

11. V § 11 sa vypúšťa odsek 1; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.

12. V § 12 ods. 1 a 2 sa vypúšťa zátvorka s odkazom na § 7.

13. V § 15a ods. 1 sa slová „(§ 7 zákona), ktorého družstvo dočasne uvoľnilo na výkon práce v pracovnom pomere v inej organizácii (napr. v čase vegetačného pokoja)“ nahrádzajú slovami „ktorý dočasne pracoval pre inú organizáciu 2)“.

14. V § 16a sa vypúšťa odsek 4. Doterajšie odseky 5, 6 a 7 sa označujú ako odseky 4, 5 a 6.

15. V § 16a ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

16. V § 16a ods. 6 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“ a slová „odseku 6“ slovami „odseku 5“.

17. § 22 znie:

㤠22

(1) Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom družstevník vykonával prácu po celý pracovný čas vyplývajúci pre neho z dohody o pracovných podmienkach; ak nepracoval po celý tento čas, považuje sa zostávajúca časť pracovného času za odpracovanú, ak družstvo jeho neprítomnosť ospravedlnilo.

(2) Do pracovnej doby rozhodnej pre zápočet pracovného dňa podľa odseku 1 sa započítava na účely prídavkov na deti aj doba odpracovaná v súbežnom zamestnaní.“.

18. § 23 ods. 1 znie:

(1) V kalendárnom mesiaci, v ktorom družstevník vstúpil do družstva alebo z neho vystúpil, sa mu pre splnenie podmienok pracovného úväzku a odpracovania doby započítavajú z doby, keď netrvalo členstvo v družstve, tieto doby:

a) doba, za ktorú sa poskytujú peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce odmenu,

b) doba kúpeľnej starostlivosti,

c) doba výkonu verejných funkcií, občianskych povinností, iných úkonov vo všeobecnom záujme a služby v ozbrojených silách, včítane potrebného pracovného voľna poskytovaného v súvislosti s touto službou,

d) doba, po ktorú sa sústavne pripravoval na budúce povolanie (§ 19),

e) doba, po ktorú bol účastníkom inej sústavy nemocenského zabezpečenia za podmienok, za ktorých by mu tam inak vznikol nárok na prídavky na deti,3) prípadne poberal dôchodok z dôchodkového zabezpečenia,

f) doba, po ktorú bol vedený v evidencii národného výboru ako uchádzač o zamestnanie.4)“.

19. V § 23 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

20. § 32 znie:

㤠32

(1) Liečebný pobyt dlhodobo ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa vyžadujúceho mimoriadnu starostlivosť alebo mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú v ústavnom zariadení liečebno-preventívnej starostlivosti sa začínajúc siedmym mesiacom považuje za umiestnenie dieťaťa v ústave (zariadení) pre také deti.

(2) Dieťa je v plnom priamom zaopatrení ústavu (zariadenia) pre starostlivosť o deti alebo mládež vtedy, ak mu tento ústav (zariadenie) poskytuje stravovanie, ubytovanie aj ošatenie.

(3) Za plné priame zaopatrenie dieťaťa podľa § 53 ods. 1 zákona sa však nepovažuje denný alebo týždenný pobyt dieťaťa v ústave (zariadení) pre starostlivosť o deti alebo mládež.“.

21. V § 34 sa vypúšťa ustanovenie písmena b). Doterajšie ustanovenie písmena c) sa označuje ako písmeno b).

22. Doterajší text § 35 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Rekreáciou dieťaťa v zahraničí podľa odseku 1 sa rozumie jeho prechodný pobyt mimo územia Československej socialistickej republiky, ktorý netrvá dlhšie ako tri po sebe idúce celé kalendárne mesiace; pobyt dieťaťa mimo územia Československej socialistickej republiky trvajúci nepretržite dlhšie sa nepovažuje za rekreáciu začínajúc štvrtým celým kalendárnym mesiacom stráveným v zahraničí.“.

23. § 37 znie:

㤠37

(1) Prídavky sa priznajú, ak sú inak splnené ustanovené podmienky, aj na dieťa, ktoré družstevník prevzal do svojej starostlivosti z ústavu (zariadenia) za účelom neskoršieho osvojenia.5)

(2) Ak nejde o prípad uvedený v odseku 1, priznajú sa prídavky, ak sú inak splnené ustanovené podmienky, aj na dieťa, ktoré má družstevník alebo jeho manžel v trvalej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov za predpokladu, že na toto dieťa nemožno prídavky priznať zo zabezpečenia (poistenia) niekoho iného.“.

24. Za tretí oddiel sa vkladá nový štvrtý oddiel, ktorý znie:

„Štvrtý oddiel

Zabezpečenie družstevníka, ktorý vykonáva práce v družstve len občas a nepravidelne

§ 39

(1) Pre zabezpečenie v chorobe a zabezpečenie matky a dieťaťa družstevníka, ktorý podľa dohody o pracovných podmienkach vykonáva práce len občas a nepravidelne podľa potrieb družstva (ďalej len „družstevník na nepravidelnú výpomoc"), platia všeobecné predpisy o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, pokiaľ sa v tomto oddiele neustanovuje inak.

(2) Družstevník na nepravidelnú výpomoc je zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa len v kalendárnych mesiacoch, v ktorých odpracoval viac než šesť dní a dosiahol pritom zárobok aspoň 120 Kčs.

(3) Ak družstevník na nepravidelnú výpomoc utrpel pracovný úraz, je v kalendárnom mesiaci, v ktorom utrpel tento úraz, zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa, pokiaľ mal v družstve prácu vykonávať alebo ju vykonával dlhšie ako šesť pracovných dní a odmena za ne mala dosiahnuť alebo dosiahla aspoň 120 Kčs za kalendárny mesiac.

(4) Účasť na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa družstevníka na nepravidelnú výpomoc nemôže vzniknúť predo dňom vzniku členstva v družstve. Ak družstevník na nepravidelnú výpomoc v niektorých kalendárnych mesiacoch nebol zúčastnený na zabezpečení preto, že neboli splnené podmienky ustanovené v odseku 2 alebo 3, je družstevník zúčastnený na zabezpečení znova od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom boli tieto podmienky opäť splnené.

(5) Účasť na zabezpečení družstevníka na nepravidelnú výpomoc zaniká posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa naposledy splnili podmienky ustanovené v odseku 2, prípadne 3; zaniká vždy najneskôr dňom skončenia členstva v družstve.

§ 40

Dávky zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa podľa tohto oddielu nepatria družstevníkovi na nepravidelnú výpomoc, ktorý má nárok na rovnaké alebo obdobné dávky už z iného dôvodu.

§ 41

Výpočet nemocenského

(1) Pre určenie rozhodného obdobia podľa § 2 sa považuje uzavretie dohody o pracovných podmienkach družstevníka na nepravidelnú výpomoc za vstup do družstva.

(2) Pre zistenie dennej pracovnej odmeny podľa § 3 sa započítateľné príjmy, do ktorých sa zahŕňa aj odmena zúčtovaná v tých kalendárnych mesiacoch v rozhodnom období, v ktorých družstevník na nepravidelnú výpomoc nebol zúčastnený na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa, delia počtom pracovných dní pripadajúcich na toto obdobie podľa rozvrhu týždenného pracovného času určeného v družstve, v ktorom je pracovne činný družstevník na nepravidelnú výpomoc; pritom sa do uvedeného počtu pracovných dní nezahŕňajú len dni, keď družstevníčka na nepravidelnú výpomoc bola na materskej dovolenke alebo na ďalšej materskej dovolenke a dni, po ktoré družstevník na nepravidelnú výpomoc

a) bol pre chorobu alebo úraz uznaný za dočasne práceneschopného alebo mu bola nariadená karanténa podľa predpisov o boji proti prenosným chorobám,

b) bol v kúpeľnej starostlivosti, ktorá sa mu poskytla podľa predpisov o zabezpečení družstevníkov v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa,

c) vykonával verejnú funkciu, občianske povinnosti alebo iné úkony vo všeobecnom záujme,

d) vykonával základnú alebo inú obdobnú službu v ozbrojených silách (náhradnú službu, vojenské cvičenie a pod.),

e) mal nárok na náhradu pracovnej odmeny.

(3) Ustanovenia § 2 ods. 5 písm. f) a ods. 8 sa na družstevníkov na nepravidelnú výpomoc nevzťahujú.

§ 42

Poskytovanie nemocenského

Nemocenské sa poskytuje za všetky dni, ktoré sú pracovnými dňami v družstve, ktorého je družstevník na nepravidelnú výpomoc členom, a za sviatky, za ktoré by družstevník na nepravidelnú výpomoc, keby nebol práceneschopný, patrila náhrada odmeny. Ustanovenie § 11 zákona platí aj tu.

§ 43

Peňažná pomoc v materstve

Pre určenie, výpočet a poskytovanie peňažnej pomoci v materstve platia obdobne § 39 až 42.

§ 44

Podpora pri ošetrovaní člena rodiny a vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve zo zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa družstevníkovi na nepravidelnú výpomoc nepatria.

§ 45

Pre splnenie podmienky pracovného úväzku a odpracovanej doby pre priznanie prídavkov na deti družstevníka na nepravidelnú výpomoc ustanovenie § 33 ods. 4 zákona neplatí.

§ 46

Do doby účasti na zabezpečení v chorobe a zabezpečení matky a dieťaťa podľa § 12 zákona sa započítajú len tie kalendárne mesiace, prípadne ich časti, v ktorých bol družstevník na nepravidelnú výpomoc zúčastnený na tomto zabezpečení.

§ 47

(1) Ochranná lehota je toľko dní, koľko dní trvala posledná účasť na zabezpečení družstevníka na nepravidelnú výpomoc, najviac však 14 dní. Počíta sa vždy odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom zabezpečenie družstevníka na nepravidelnú výpomoc naposledy ešte trvalo.

(2) Ak zabezpečenie družstevníčky na nepravidelnú výpomoc skončilo v dobe tehotenstva, je ochranná lehota šesť mesiacov odo dňa, keď účasť na zabezpečení naposledy ešte trvala.

(3) Družstevníkovi na nepravidelnú výpomoc, ktorému sa popri zamestnaní poskytuje starobný dôchodok v nezmenenej výške, ochranná lehota neplynie.“.

25. Doterajší text § 80 sa označuje ako odsek 2 a dopĺňa sa novým odsekom 1, ktorý znie:

(1) Zabezpečenie v chorobe a zabezpečenie matky a dieťaťa družstevníka, ktorý bol odsúdený na trest odňatia slobody, zaniká po dobu výkonu tohto trestu, aj keď po túto dobu trvá členstvo v družstve.“.

26. V § 82 ods. 1 druhá veta znie: „Ekonóm družstva môže poveriť výkonom funkcie tajomníka iného člena komisie.“.

27. V § 82 ods. 2 sa vypúšťa ustanovenie písmena b) a doterajšie písmená c), d), e) a f) sa označujú písmenami b), c), d) a e).

28. V § 90 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „rozsah splnenia pracovného úväzku (počet pracovných dní, pracovných jednotiek)“.

29. V § 90 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a to aj vtedy, ak o peňažných dávkach zabezpečenia v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa rozhoduje miestny národný výbor.“.


Čl. II

Priemerná denná pracovná odmena rozhodná pre výpočet dávok zo zabezpečenia družstevných roľníkov v chorobe a zabezpečenia matky a dieťaťa sa pre dávky, na ktoré vznikne nárok pred 1. januárom 1989, určí podľa predpisov platných pred účinnosťou tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.


Minister:

M. Boďa v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov.
§ 4 a 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov.

2) § 53 zákona č. 95/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

3) Najmä zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia, vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.

4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 182/1968 Zb. o dávkach v materstve a prídavkoch na deti uchádzačom o zamestnanie.

5) § 69 Zákona o rodine.