70

VYHLÁŠKA

Slovenského banského úradu

z 25. apríla 1988

o vybraných banských zariadeniach

Slovenský banský úrad podľa § 8 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ustanovuje:


§ 1

Vybrané banské zariadenia

(1) Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky (ďalej len „vybrané banské zariadenia“) podľa tejto vyhlášky sú:

a) dobývacie komplexy, plnoprofilové raziace stroje a mechanizované štíty používané v podzemí,

b) vŕtacie stroje na vrty s priemerom väčším ako 800 mm,

c) banské bezkoľajové stroje so spaľovacími motormi alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,

d) analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva,

e) dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,

f) sebazáchranné prístroje,

g) hasiace prístroje a zariadenia používané v podzemí,

h) banské osobné svietidlá,

i) prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí okrem nadprúdových ochrán.

(2) V prípade pochybnosti, či ide o vybrané banské zariadenie, rozhodne Slovenský banský úrad.

§ 2

Žiadosť o povolenie používať vybrané banské zariadenie

(1) Žiadosť o povolenie používať vybrané banské zariadenie predkladá organizácia Slovenskému banskému úradu najneskôr mesiac pred predpokladaným uvedením vybraného banského zariadenia do prevádzky.

(2) K žiadosti o povolenie používať vybrané banské zariadenie sa prikladá

a) vyhlásenie, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na ochranu zdravia pri práci a bezpečnostným požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem; ak sú z nich povolené výnimky vzťahujúce sa na zariadenie, aj odpisy príslušných rozhodnutí. Ak vo výnimočných prípadoch vybrané banské zariadenie nezodpovedá požiadavkám na ochranu zdravia pri práci a bezpečnostným požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, prikladá sa k žiadosti odborný posudok organizácie alebo znalca, ktorých určí Slovenský banský úrad. Tento posudok musí obsahovať tiež posúdenie náhradných opatrení na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

b) rozhodnutie štátnej skúšobne alebo osvedčenie rezortnej skúšobne, ak vybrané banské zariadenie podlieha výkonu štátneho alebo rezortného skúšobníctva; v ostatných prípadoch sa k žiadosti prikladá odborný posudok organizácie alebo znalca, ktorých určí Slovenský banský úrad,

c) základná technická dokumentácia, ktorá obsahuje

1. zostavný výkres,

2. kinematickú schému,

3. schému obvodov,

4. prehľadovú schému elektrických zariadení,

5. schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti,

6. zoznam použitých elektrických prístrojov s uvedením technických parametrov,

7. technické podmienky,

8. návod na obsluhu a údržbu,

d) záväzný posudok príslušného orgánu hygienickej služby.1)

(3) Slovenský banský úrad rozhodne o žiadosti organizácie najneskoršie do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak nerozhodne o overovacej prevádzke podľa § 3.

§ 3

Overovacia prevádzka vybraných banských zariadení

(1) Slovenský banský úrad môže pred rozhodnutím o žiadosti nariadiť overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia.

(2) Overovacou prevádzkou sa overujú bezpečnostné, hygienické, technické a technologické parametre vybraného banského zariadenia v podmienkach zodpovedajúcich predpokladanej prevádzke.

§ 4

Zmeny na vybraných banských zariadeniach

Zmeny na vybranom banskom zariadení, ktoré by mohli mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, môžu sa vykonať len po predchádzajúcom súhlase Slovenského banského úradu; ustanovenia § 2 a 3 platia tu primerane.


§ 5

Prechodné ustanovenie

Povolenia používať vybrané banské zariadenia vydané pred účinnosťou tejto vyhlášky zostávajú nedotknuté.

§ 6

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa úprava Slovenského banského úradu z 30. októbra 1980 č. 4400/1980, ktorou sa vydáva zoznam vybraných strojových a elektrických zariadení a určujú podmienky organizáciám na overovaciu prevádzku a používanie týchto zariadení, (reg. v čiastke 9/1981 Zb.).

§ 7

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Predseda:

Ing. Baran CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 4 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.