52

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. apríla 1988

o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Účel zákona

Účelom tohto zákona je ustanoviť podmienky odborného a racionálneho projektovania, vykonávania a vyhodnocovania geologických prác, ich koordinácie a kontroly, využitia ich výsledkov v národnom hospodárstve v národnom hospodárstve, vo vede a technike, ako aj vymedziť postavenie a pôsobnosť Slovenského geologického úradu.

§ 2

Geologické práce

(1) Geologickými prácami sa podľa tohto zákona rozumie geologický výskum a prieskum, ktorý zahŕňa

a) skúmanie, hodnotenie, dokumentovanie a zobrazovanie vývoja a zloženia geologickej stavby územia a jej zákonitostí,

b) vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásoba spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu,

c) vyhľadávanie a prieskum zdrojov podzemných vôd vrátane prírodných liečivých, stolových minerálnych a termálnych vôd, overovanie ich využiteľných zásob, skúmanie negatívnych vplyvov na ich akosť a množstvo, ako aj spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu,

d) zisťovanie a overovanie inžiniersko-geologických a hydrogeologických pomerov územia, najmä na účely územného plánovania, dokumentácie a uskutočňovania stavieb vrátane stabilizácie zosuvných území,

e) zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie plynov, kvapalín a odpadov v prírodných horninových štruktúrach a podzemných priestoroch, na priemyselné využívanie tepelnej energie zemskej kôry a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel,1)

f) zisťovanie a hodnotenie geologických činiteľov ovplyvňujúcich životné prostredie, vrátane vplyvov na tieto činitele, ktoré vznikajú ľudskou činnosťou (antropogénne vplyvy).

(2) Pri pochybnostiach, či niektorá činnosť je geologickou prácou podľa odseku 1, rozhodne Slovenský geologický úrad po prerokovaní so Slovenským banským úradom.

DRUHÁ ČASŤ

PROJEKTOVANIE, VYKONÁVANIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH PRÁC A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH PRÁC

Oprávneniena vykonávanie geologických prác a určenie prieskumných území pre ložiská vyhradených nerastov

§ 3

Oprávnenie a odborná spôsobilosť na vykonávanie geologických prác

(1) Geologické práce sú oprávnené vykonávať

a) právnické a fyzické osoby (ďalej len „organizácia“) v rámci svojej podnikateľskej činnosti1a) na základe a v rozsahu povolenia udeleného Slovenským geologickým úradom,

b) Geofond v Bratislave v súvislosti s registráciou, evidenciou a sprístupňovaním výsledkov geologických prác a Geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave v súvislosti s projektovaním, vykonávaním a vyhodnocovaním geologického výskumu,

c) Slovenská akadémia vied, Česko-slovenská akadémia vied, vysoké školy, stredné odborné školy a stredné odborné učilištia, ak vykonávajú geologické práce pri plnení svojich vedeckých alebo pedagogických úloh,

d) organizácie pri dobývaní ložísk vyhradených nerastov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.2)

(2) Povolenie na vykonávanie geologických prác možno udeliť, ak je organizácia spôsobilá ich riadne vykonávať, a ak má na túto činnosť odborne spôsobilých pracovníkov a nevyhnutné vecné vybavenie. V povolení sa určia podmienky a doba jeho platnosti. Povolenie možno odňať, ak organizácia už nie je spôsobilá riadne vykonávať geologické práce alebo ak neplní podmienky určené v povolení.

(3) Slovenský geologický úrad eviduje organizácie, ktorým udelil povolenie na vykonávanie geologických prác.

(4) Povolenie na vykonávanie geologických prác môže zahŕňať aj ich projektovanie a vyhodnocovanie.

(5) Vyhľadávanie a prieskum ložiska nevyhradeného nerastu3) môže okrem organizácií uvedených v odseku 1 vykonávať aj vlastník (užívateľ) pozemku, kde je toto ložisko, ale len povrchovými prácami. Na tieto geologické práce vykonávané vlastníkom (užívateľom) pozemkov sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 2, 12, 19, 20 a 22.

(6) Odbornou spôsobilosťou pracovníkov sa rozumie súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí o všeobecne záväzných právnych predpisoch a ostatných predpisoch, upravujúcich projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác. Odborná spôsobilosť sa overuje skúškou a osvedčuje vydaním preukazu o odbornej spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť pracovníkov overuje Slovenský geologický úrad.

(7) Podrobnosti o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a vedenie evidencie organizácií, ktorým bolo takéto povolenie udelené, ako aj o požiadavkách na odbornú spôsobilosť pracovníkov projektovať, vykonávať a vyhodnocovať geologické práce, spôsob overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov a určenie ich okruhu, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 4

Prieskumné územie

(1) Organizácia môže vykonávať vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov3a) len na prieskumnom území určenom podľa § 4a ods. 1.

(2) Prieskumné územie sa určuje na vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov osobitne pre každý cieľ sledovaný projektom geologických prác.

(3) Ak organizácia, ktorej bolo určené prieskumné územie, nemá povolenie na vykonávanie geologických prác podľa § 3 ods. 2, môže vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov zadať organizácii, ktorej bolo udelené takéto povolenie.

(4) Iná organizácia ako tá, ktorá nemá určené prieskumné územie podľa odseku 1, môže v prieskumnom území vykonávať iné geologické práce len so súhlasom organizácie, ktorej bolo toto prieskumné územie určené. V prípade nesúhlasu rozhodne Slovenský geologický úrad.

(5) Hranice prieskumného územia na povrchu sa určia uzavretým geometrickým obrazcom bez voľných plôch, ktorý je ohraničený pod povrchom zvislými rovinami; vrcholy hraníc sa určia súradnicami v platnom súradnicovom systéme.

(6) Hranice prieskumného územia vyznačí v územnoplánovacej dokumentácii3b) obstarávateľ.3c) Príslušný úrad životného prostredia môže v prieskumnom území vydať územné rozhodnutie len so súhlasom Slovenského geologického úradu alebo po splnení ním určených podmienok.

§ 4a

Určenie, zmeny, zrušenie prieskumného územia a jeho evidencia

(1) Prieskumné územie a jeho zmeny určí Slovenský geologický úrad po dohode s okresným úradom životného prostredia na návrh organizácie, ktorá má geologické práce vykonať, alebo ich vykonanie zadať. Určenie prieskumného územia nie je územným rozhodnutím podľa osobitných predpisov.3d)

(2) Platnosť rozhodnutia o určení prieskumného územia je obmedzená, a to najviac na štyri roky; na návrh organizácie sa môže predĺžiť po dohode s okresným úradom životného prostredia najviac o ďalšie štyri roky.

(3) Rozhodnutie o určení prieskumného územia stratí platnosť, ak sa vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov nezačnú vykonávať do jedného roka odo dňa, keď rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.

(4) Slovenský geologický úrad zruší rozhodnutie o prieskumnom území, ak sa vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov skončili alebo trvale zastavili pred uplynutím lehoty, určenej podľa odseku 2, alebo ak došlo k porušeniu podmienok, určených v stanovisku orgánov a organizácií, ktorým patrí ochrana záujmov chránených podľa osobitných predpisov (§ 22). Rozhodnutie o zrušení prieskumného územia oznámi Slovenský geologický úrad okresnému úradu životného prostredia.

(5) Prieskumné územie, jeho zmeny a zrušenie eviduje Slovenský geologický úrad. Slovenský geologický úrad touto evidenciou môže poveriť organizáciu, ktorá patrí do jeho pôsobnosti.

(6) Podrobnosti o postupe, náležitostiach návrhov a podmienkach na určenie prieskumných území, o zmenách a zrušovaní prieskumných území, o vedení evidencie prieskumných území, ako aj o podmienkach na vykonávanie iných geologických prác na prieskumnom území, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 4b

Konanie o určení, zmenách a zrušení prieskumného územia

(1) Konanie o určení, zmenách a zrušení prieskumného územia (ďalej len „konanie o prieskumnom území“) sa začína na návrh organizácie. Návrh sa doloží údajmi o povolení na vykonávanie geologických prác udelenom podľa § 3 ods. 1 písm. a), dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi (§ 22). Slovenský geologický úrad určí, ktoré ďalšie podklady nevyhnutné na spoľahlivé posúdenie následkov geologických prác treba k návrhu pripojiť.

(2) Ak na ten istý cieľ vyhľadávania a prieskumu ložiska vyhradených nerastov podá návrh na určenie prieskumného územia viac organizácií, Slovenský geologický úrad začne konanie o prieskumnom území na návrh organizácie, ktorá podala návrh ako prvá, a to za predpokladu splnenia podmienok podľa odseku 1. V prípade vyhlásenia verejnej súťaže na vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov, Slovenský geologický úrad určí prieskumné územie organizácii, ktorej návrh bol vyhlasovateľom prijatý.

(3) Účastníkmi konania o prieskumnom území sú organizácia a obvodný úrad, v územnom obvode ktorého sa nachádza prieskumné územie.

(4) Slovenský geologický úrad oznámi začatie konania o prieskumnom území dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania najneskôr sedem dní pred ústnym pojednávaním a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnom ohliadkou. Súčasne upozorní účastníkov konania, že svoje pripomienky a návrhy môžu uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne nemusí prihliadať. Orgány, prípadne organizácie, ktoré sa k návrhu na prieskumné územie vyjadrovali podľa osobitných predpisov (§ 22), sa na konanie neprizvú.

(5) Dotknuté orgány štátnej správy oznámia svoje stanoviská v lehote, ktorú určí Slovenský geologický úrad a ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, inak sa na stanoviská orgánov štátnej správy nemusí prihliadať. Ak niektorý orgán štátnej správy potrebuje na posúdenie návrhu dlhší čas, Slovenský geologický úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

(6) Slovenský geologický úrad v rozhodnutí o určení prieskumného územia určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy organizácie na vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov na tomto území, rozhodne o námietkach účastníkov konania a o podmienkach určených v stanoviskách dotknutých orgánov štátnej správy. Prednosť organizácie, ktorej bolo určené prieskumné územie, na určenie dobývacieho priestoru upravujú osobitné predpisy.3e)

§ 4c

Úhrady za prieskumné územie

(1) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie, je povinná zaplatiť 1500 Kčs ročne za každý aj začatý km2 prieskumného územia. Pri predĺžení platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia podľa § 4a ods. 2 sa úhrada ročne zvyšuje na 6000 Kčs za každý aj začatý km2 prieskumného územia.

(2) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie, je povinná zaplatiť úhradu podľa odseku 1 do troch mesiacov po uplynutí každého roka počítaného odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia. Úhrada je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak úhrada nebola zaplatená v určenej lehote, postupuje sa podľa osobitných predpisov.3f)

(3) Organizácia, ktorej sa určilo prieskumné územie na vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov, ktoré sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, je od povinnosti úhrady oslobodená.

TRETIA ČASŤ

PROJEKTOVANIE, VYKONÁVANIE A VYHODNOCOVANIE GEOLOGICKÝCH PRÁC

§ 5

Etapy a komplexnosť geologických prác

(1) Geologické práce sa projektujú, vykonávajú a vyhodnocujú s účelným členením na ucelené etapy a s komplexným využitím získaných poznatkov.

(2) Členenie na etapy a požiadavky na komplexnosť geologických prác podrobnejšie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 6

Projektovanie geologických prác

(1) Geologické práce sa vykonávajú podľa schváleného projektu geologických prác, ktorý vyjadruje najmä sledovaný cieľ geologických prác a určuje metodický a technický postup ich odborného, racionálneho a bezpečného vykonávania; súčasťou projektu geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je ich rozpočet a ekonomické zdôvodnenie.

(2) Pri projektovaní geologických prác sa vychádza zo zhodnotenia výsledkov a poznatkov získaných skoršími geologickými prácami. Pritom sa zisťuje, či geologické práce sa nedotýkajú záujmov chránených osobitnými predpismi (§ 22).

(3) Projekt geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu schvaľuje Slovenský geologický úrad alebo iný ústredný orgán štátnej správy, ktorému sú zverené prostriedky štátneho rozpočtu určené na geologické práce. Projekt geologických prác financovaných z iných prostriedkov ako zo štátneho rozpočtu schvaľuje zadávateľ geologických prác.

(4) Postup pri projektovaní geologických prác, pri zistení stretov záujmov chránených osobitnými predpismi a pri schvaľovaní projektu geologických prác a jeho zmien podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež ustanoví náležitosti projektu geologických prác a kedy možno začať vykonávať geologické práce výnimočne pred schválením projektu.

§ 7

Registrácia geologických prác

(1) Na zabezpečenie evidencie geologických prác a na využitie už získaných poznatkov sa geologické práce pred vykonávaním registrujú. Žiadosť o registráciu podáva organizácia vykonávajúca geologické práce. Registráciu vykonáva organizácia poverená Slovenským geologickým úradom, a to do 30 dní odo dňa podania žiadosti o registráciu.

(2) Registrácii nepodliehajú geologické práce pri vyhľadávaní a prieskume ložísk vyhradených nerastov, geologické práce pri prieskume ložísk vyhradených nerastov v ich dobývacom priestore2) a geologické práce menšieho rozsahu.

(3) Geologické práce, ktoré sa nezačali vykonávať do dvoch rokov odo dňa registrácie, sa pred začatím znova registrujú.

(4) Ak sa registrované geologické práce neuskutočnia, organizácia, ktorá podala žiadosť o ich registráciu, je povinná oznámiť to organizácii, ktorá vykonala registráciu.

(5) Podmienky a postup registrácie geologických prác podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež bližšie vymedzí geologické práce nepodliehajúce registrácii.

§ 9

Vykonávanie geologických prác

(1) Organizácia je povinná vykonávať geologické práce odborne, racionálne a bezpečne v súlade so schváleným projektom geologických prác.

(2) Ak pri vykonávaní geologických prác organizácia zistí, že treba voliť iný metodický alebo technický postup alebo vykonať väčší rozsah prác, než sa uvažovalo v projekte geologických prác, je povinná nevrhnúť zmenu projektu. Do schválenia zmeny projektu môže pokračovať v geologických prácach, na ktoré sa vzťahuje navrhovaná zmena projektu, len v rozsahu a za podmienok určených orgánom, prípadne organizáciou, ktorá schvaľuje zmenu projektu.

(3) Organizácia navrhne tiež zmenu projektu geologických prác, prípadne ich zastavenie, len čo zistí, že cieľ projektu geologických prác nemožno dosiahnuť, najmä ak sa geologické pomery podstatne líšia od predpokladov v projekte.

(4) Zmenu projektu geologických prác schvaľuje orgán, prípadne organizácia, ktoré schválili projekt, ak schvaľovaním zmien projektu nepoverili iný orgán alebo organizáciu.

(5) Organizácia je povinná geologické práce počas ich vykonávania riadne a včas dokumentovať a viesť, dopĺňať a uchovávať o tom písomné, grafické a hmotné doklady (ďalej len „geologická dokumentácia“). Pritom dbá, aby sa s postupom geologických prác určovali a zaznamenávali všetky geologické skutočnosti a podľa nich sa usmerňovalo ďalšie vykonávanie geologických prác.

(6) Vykonávanie geologických prác, náležitostí a obsah geologickej dokumentácie podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež určí dobu, po ktorú treba uchovávať geologickú dokumentáciu.

§ 10

Vyhodnocovanie geologických prác

(1) Vykonané geologické práce organizácia vyhodnocuje. Vyhodnotenie všetkých geologických prác vykonaných podľa projektu geologických prác obsahuje najmä ich prehľad a výsledky z hľadiska cieľa sledovaného v projekte, nové geologické poznatky vrátane tých, ktoré priamo nesúvisia s cieľom projektu, predovšetkým ložiská nerastov a zdroje podzemných vôd. ďalej obsahuje údaje a zdroje podzemných vôd. Ďalej obsahuje údaje o prostriedkoch vynaložených na geologické práce.

(2) Náležitosti a obsah vyhodnocovania geologických prác podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý tiež určí lehoty vyhodnocovania týchto prác.

§ 11

Preverovanie a schvaľovanie výsledkov geologických prác geologických prác geologických prác

Slovenský geologický úrad preveruje a schvaľuje výsledky geologických prác financovaných z rozpočtových prostriedkov, ktoré spravuje.

§ 12

Odovzdávanie a sprístupňovanie výsledkov geologických prác

(1) Organizácia, na náklady ktorej sa vykonávali geologické práce, je povinná bezodplatne odovzdať ich výsledky v určenom rozsahu a úprave Slovenskému geologickému úradu na trvalé uchovanie a ďalšie využitie do dvoch mesiacov po ich schválení.

(2) Slovenský geologický úrad sprístupňuje výsledky geologických prác a poskytne z nich informácie oprávneným záujemcom4a) za podmienok dohodnutých s organizáciou pri odovzdaní týchto výsledkov. Tieto podmienky sa môžu uplatňovať najdlhšie počas piatich rokov; po uplynutí tohto času sú výsledky geologických prác sprístupňované oprávneným záujemcom bez obmedzenia.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na ústredné orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Slovenskej republiky, ktorým Slovenský geologický úrad na ich požiadanie bezodkladne sprístupní výsledky geologických prác a poskytne z nich informácie z dôvodov verejného záujmu a na plnenie svojich úloh.

(4) Pri sprístupňovaní výsledkov geologických prác oprávneným záujemcom a poskytovaní informácií z nich sa musí zachovať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo.5)

(5) Slovenský geologický úrad uchovávaním a sprístupňovaním výsledkov geologických prác môže poveriť organizáciu, ktorá patrí do jeho pôsobnosti.

(6) Odovzdávanie výsledkov geologických prác a podmienky ich sprístupňovania podrobnejšie upraví všeobecne záväzný právny predpis.

§ 13

Využitie výsledkov geologických prác pri územnom plánovaní

(1) Obce, okresné úrady a obvodné úrady dbajú, aby sa pre potreby územného plánovania overovali geologické pomery ich územných obvodov.

(2) Orgány územného plánovania pri územnom konaní postupujú v súlade s výsledkami geologických prác najmä vo vzťahu k ochrane zistených a predpokladaných ložísk nerastov a zdrojov podzemných vôd.

(3) Slovenský geologický úrad poskytuje orgánom územného plánovania informácie o výsledkoch geologických prác, ktoré môžu mať vplyv na vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie a na životné prostredie.

(4) Slovenský geologický úrad môže v záujme racionálneho postupu pri územnom plánovaní vymedziť územie s osobitnými podmienkami geologickej stavby najmä s predpokladanými ložiskami nerastov alebo s osobitne nepriaznivými inžiniersko-geologickými pomermi, kde môžu obvodné úrady životného prostredia vydať územné rozhodnutie len s jeho predchádzajúcim súhlasom alebo po splnení ním určených podmienok. Z území vojenských obvodov6) a v záujmových územiach vojenskej správy postupuje Slovenský geologický úrad po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany.

§ 14

Vstup na cudzie nehnuteľnosti a ich užívanie

(1) Pracovníci orgánov a organizácií za účelom projektovania, vykonávania a vyhodnocovania geologických prác a ich kontroly môžu po predchádzajúcom písomnom upovedomení vlastníka (užívateľa) v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebný čas vstupovať na cudzie nehnuteľnosti, zriaďovať na nich pracoviská, prístupovú cestu a prívod vody a energie, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a odstraňovať porasty. Za takéto používanie nehnuteľností patrí vlastníkovi (užívateľovi) primeraná náhrada. Pritom majú dbať, aby sa čo najmenej zasahovalo do práv a právom chránených záujmov vlastníka (správcu, užívateľa) nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.

(2) Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti nesúhlasí s rozsahom, spôsobom, časom výkonu oprávnenia alebo s výškou náhrady podľa odseku 1, rozhodne o tom obvodný úrad, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť alebo jej väčšia časť.

(3) Vstup do priestorov a objektov užívaných ozbrojenými silami alebo ozbrojenými zbormi, ďalej vstup na miesta, kde sú umiestnené zariadenia slúžiace na obranu a bezpečnosť štátu, a na územia, v ktorých možno vydať územné rozhodnutie a stavebné povolenie len so súhlasom príslušných orgánov,7) upravujú osobitné predpisy.8)

§ 15

Ochrana výskumných a prieskumných diel

Vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je povinný na svojej nehnuteľnosti strpieť vyznačenie a uchovávanie významných výskumných a prieskumných diel, ktoré určí Slovenský geologický úrad po prerokovaní so Slovenskou komisiou pre životné prostredie, a zdržať sa všetkého, čo by mohlo tieto diela poškodiť, zničiť alebo urobiť nepoužívateľnými.

§ 16

Náhrada škody

(1) Na náhradu škody spôsobenej činnosťou podľa § 14 ods. 1 a § 15 sa vzťahujú všeobecné predpisy o náhrade škody,9) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Orgány a organizácie po skončení činností podľa § 14 ods. 1 a § 15 sú povinné v lehote, určenej vlastníkom (užívateľom), uviesť použité nehnuteľnosti do predošlého stavu, prípadne pozemky rekultivovať. Ak orgány a organizácie nesúhlasia s určenou lehotou, rozhodne o nej obvodný úrad, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť alebo jej väčšia časť.

(3) Ak nie je možné alebo hospodársky účelné nahradiť spôsobenú škodu uvedením do predošlého stavu, vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti má právo na náhradu škody v peniazoch.

(4) Ak vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti je činnosťou podľa § 14 ods. 1, prípadne vyznačením a uchovávaním významných, výskumných a prieskumných diel podľa § 15 v obvyklom užívaní nehnuteľnosti podstatne obmedzený, má za toto obmedzenie tiež právo na primeranú jednorazovú náhradu. Právo na jednorazovú náhradu treba uplatniť v organizácii do jedného roka odo dňa doručenia oznámenia o ukončení geologických prác, prípadne na Slovenskom geologickom úrade do jedného roka odo dňa doručenia jeho rozhodnutia o vyznačení a uchovávaní významných výskumných a prieskumných diel, inak právo zaniká.

(5) Spory o jednorazovú náhradu podľa odseku 4 rozhoduje obvodný úrad, v územnom obvode ktorého je nehnuteľnosť.

(6) Ak sa vyhľadávanie a prieskum výhradných ložísk vykonáva banskými dielami, o náhrade takto spôsobenej škody platia osobitné predpisy.10)

ŠTVRTÁ ČASŤ

SLOVENSKÝ GEOLOGICKÝ ÚRAD

§ 18

Slovenský geologický úrad ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky pre geologický výskum a prieskum

a) vypracúva v spolupráci s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a okresnými úradmi koncepcie a návrhy dlhodobých výhľadov a plánov geologického výskumu a prieskumu územia Slovenskej socialistickej republiky a koordinuje návrhy plánov geologických prác s výnimkou plánov prieskumu výhradných ložísk vykonávaného organizáciami v ich dobývacích priestoroch,

b) v súlade s plánmi podľa odseku 1 písm. a) zabezpečuje systematický geologický výskum a prieskum územia Slovenskej socialistickej republiky,

c) v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi12) zabezpečuje zadávanie, vykonávanie, preberanie a úhradu geologických prác financovaných zo štátneho rozpočtu, ako aj zadávanie štátnych objednávok v oblasti výskumu a vývoja v geologických prácach, a zabezpečuje odovzdanie ich výsledkov s geologickou dokumentáciou na využitie,

d) schvaľuje a v spolupráci so Slovenským úradom geodézie a kartografie vydáva geologické mapy,

e) zabezpečuje zhromažďovanie, uchovávanie a sprístupňovanie výsledkov geologických prác,

f) vydáva osvedčenia a rozhodnutia o výhradnom ložisku a v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy sa stará o ochranu nerastného bohatstva,13)

g) zabezpečuje právo hospodárenia s ložiskami vyhradených nerastov v období vyhľadávania a prieskumu financované z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a právo hospodárenia s ložiskami neodovzdanými na dobývanie, súhrnne eviduje stav a zmeny zásob výhradných ložísk, vedie bilanciu zásob a rozhoduje o odpisoch zásob výhradných ložísk podľa osobitných predpisov.14)

h) v súčinnosti s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce v oblasti geologického výskumu a prieskumu s výnimkou úloh Československej akadémie vied, Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl,

i) zabezpečuje jednotný systém vedecko-technických informácií v oblasti geologického výskumu a prieskumu,

j) overuje odbornú spôsobilosť vybraných pracovníkov projektovať, vykonávať a vyhodnocovať geologické práce a vydáva preukazy o odbornej spôsobilosti,

k) vydáva rozhodnutia o určení, zmene a zrušení prieskumných území,

l) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto zákona a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

PIATA ČASŤ

KONTROLA A SANKCIE

§ 19

Kontrola

(1) Slovenský geologický úrad kontroluje, ako orgány a organizácie plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a predpismi vydanými na jeho základe; je oprávnený uložiť, aby sa v určenej lehote odstránili zistené nedostatky.

(2) Organizácie sú povinné umožniť pracovníkom povereným Slovenským geologickým úradom vstup do priestorov, kde sa projektujú, vykonávajú a vyhodnocujú geologické práce a uchováva geologická dokumentácia, a poskytnúť im potrebné podklady, informácie a vysvetlenia. Poverenie na vstup sa preukazuje osobitným preukazom Slovenského geologického úradu.

(3) V dobývacích priestoroch vykonáva Slovenský geologický úrad kontrolu geologických prác po dohode so Slovenským banským úradom.

Sankcie

§ 20

(1) Slovenský geologický úrad môže uložiť pokutu až do 100 000 Kčs organizácii, ktorá porušuje ustanovenia tohto zákona tým, že

a) vykonáva geologické práce bez povolenia,

b) vykonáva vyhľadávanie a prieskum ložísk vyhradených nerastov bez určenia prieskumného územia,

c) vykonáva geologické práce na prieskumnom území určenom inej organizácii bez jej súhlasu, prípadne bez rozhodnutia Slovenského geologického úradu podľa § 4 ods. 4,

d) vykonáva bez registrácie geologické práce podliehajúce registrácii,

e) nezabezpečuje riadne a včas geologickú dokumentáciu a jej predpísané uchovávanie,

f) neodovzdáva výsledky geologických prác Slovenskému geologickému úradu alebo ním poverenej organizácii,

g) neodstráni v určenej lehote závažné nedostatky, ktorých odstránenie sa uložilo podľa § 10 ods. 1.

(2) Ak organizácia, ktorej bola uložená pokuta, nevykoná nápravu v určenej lehote, možno jej uložiť ďalšiu pokutu až do dvojnásobku uloženej pokuty.

(3) Pokutu možno uložiť len do jedného roka odo dňa, keď Slovenský geologický úrad zistil porušenie ustanovení tohto zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď došlo k porušeniu.

(4) Pokuta sa neuloží, ak za to isté porušenie povinností bola organizácii uložená pokuta podľa iných právnych predpisov.

(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.

§ 21

Slovenský geologický úrad môže odňať povolenie na vykonávanie geologických prác, ak organizácia opätovne poruší povinnosti ustanovené týmto zákonom.


ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22

Ak sa vykonávanie geologických prác týka záujmov chránených osobitnými predpismi,15) postupuje sa v súlade s týmito predpismi.

§ 23

(1) Pôsobnosť a úlohy orgánov týkajúce sa geologického výskumu a prieskumu a využitia výsledkov geologických prác, ako aj spôsob financovania geologických prác, upravené osobitnými predpismi,16) nie sú týmto zákonom dotknuté.

(2) Ustanovenia § 3 a § 5 až 8 sa nevzťahujú na geologické práce uvedené v § 2 ods. 1 písm. d), ak sú zamerané na získanie doplňujúcich údajov pre projektovú prípravu stavieb;17) ostatné ustanovenia tohto zákona platia pre ne primerane. Tieto práce podrobnejšie vymedzí všeobecne záväzný právny predpis.

§ 24

Organizácie, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona majú v predmete činnosti určenom v zriaďovacej listine, v štatúte alebo v stanovách, prípadne v inom obdobnom akte vykonávanie geologických prác a vzťahuje sa na ne ustanovenie § 3 ods. 1 písm. d), považujú sa za organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na vykonávanie geologických prác podľa tohto zákona.

§ 25

Všeobecné predpisy o správnom konaní18) sa nevzťahujú na konanie podľa § 2 ods. 2, § 6 ods. 3, § 7 a § 11.

§ 26

(1) Slovenský geologický úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 3 ods. 7, § 4a ods. 6, § 5 ods. 2, § 7 ods. 5, § 9 ods. 6 a 12 ods. 6.

(2) Slovenský geologický úrad vydá všeobecne záväzné právne predpisy na vykonanie § 6 ods. 4, § 10 ods. 2 a § 23 ods. 3 po dohode s Ministerstvom výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky, a ak ide o geologické práce uvedené v § 2 ods. 1 písm. b), aj po dohode so Slovenským banským úradom, a ak ide o geologické práce uvedené v § 2 ods. 1 písm. c), aj po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským banským úradom.

§ 27

Zrušujú sa § 1 až 3 a § 5 až 9 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. o organizácii štátnej geologickej služby v znení vládneho nariadenia č. 82/1967 Zb., ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde, a v znení zákona SNR č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.19)

§ 28

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.


Čl. II

Prechodné ustanovenia

(1) Oprávnenia na vykonávanie geologických prác, získané podľa § 3 a 24 doteraz platného zákona sa považujú za oprávnenia na vykonávanie geologických prác podľa tohto zákona.

(2) Organizácia je povinná bezodkladne ohlásiť Slovenskému geologickému úradu územie, na ktorom vykonáva vyhľadávanie a prieskum ložiska vyhradených nerastov, a podať najneskôr do troch mesiacov od účinnosti tohto zákona návrh na určenie prieskumného územia. Do dňa právoplatnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia sa ohlásené územie považuje za prieskumné územie podľa § 4 ods. 2 tohto zákona.

(3) Výsledky geologických prác odovzdané na trvalé uchovanie a ďalšie využitie po 31. decembri 1986 sprístupní Slovenský geologický úrad podľa § 12 tohto zákona. Za tým účelom organizácia, ktorá takéto výsledky odovzdala, môže oznámiť Slovenskému geologickému úradu podmienky podľa § 12 ods. 2 do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Po tomto čase bude Slovenský geologický úrad sprístupňovať výsledky len podľa § 12 ods. 3 tohto zákona.

Poznámky pod čiarou

1) § 35 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

1a) Napríklad Obchodný zákonník.

2) § 31 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

3) § 7 zákona č. 44/1988 Zb.

3a) § 3 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb.

3b) § 8 a 12 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

3c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, príloha B položka 1 až 8.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, príloha A položka č. 28 až 33, príloha B položka č. 13 až 15, príloha C položka č. 69 až 90 a príloha D položka č. 5 až 25.

3d) § 32 zákona č. 50/1976 Zb.

3e) § 24 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb.

3f) § 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

4) § 14 ods. 4 až 6 banského zákona.

4a) Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra.

5) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 420/1990 Zb.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 419/1990 Zb. o základných skutočnostiach tvoriacich predmet štátneho tajomstva.

6) Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.

7) § 125 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

8) Napr. zákon č. 169/1949 Zb. a zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.

9) Napr. § 443 Občianskeho zákonníka, § 145 až 150 Hospodárskeho zákonníka a vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe.

10) § 36 a 37 banského zákona.

12) Tretia časť vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/1991 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií.

13) § 3, 6, 7, § 11 až 15, § 17, 20, 24 a § 31 banského zákona.

14) § 8, 10, 14a a § 29 zákona č. 44/1988 Zb.

15) Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a banský zákon.

16) Napr. zákon č. 54/1964 Zb., zákon SNR č. 74/1963 Zb., tretia časť vyhlášky č. 9/1967 Zb., zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení neskorších predpisov, smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1978 o oponentskom konaní, registrované v čiastke 24/1978 Zb., vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 118/1984 Zb. o financovaní neinvestičných výdavkov na rozvoj vedy a techniky, vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb, banský zákon a zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

17) Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.

18) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

19) § 4 vládneho nariadenia č. 11/1958 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 82/1967 Zb. sa zrušuje banským zákonom.