Vyhláška č. 241/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.

Čiastka 50/1988
Platnosť od 30.12.1988 do30.04.1992
Účinnosť od 01.01.1989 do30.04.1992
Zrušený 119/1992 Zb.

OBSAH

241

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 30. decembra 1988,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb.

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 188/1988 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov a Zväzom družstevných roľníkov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška č. 33/1984 Zb. v znení vyhlášky č. 81/1988 Zb. sa dopĺňa takto:

Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý znie:

„§ 34a V súvislosti s voľbou a činnosťou orgánov samosprávy9) štátnych podnikov, družstiev, spoločných podnikov a podnikov zahraničného obchodu podľa osobitných predpisov10) a podnikov alebo hospodárskych zariadení spoločenských organizácií poskytne organizácia pracovníkom náhrady ako pri pracovných cestách."


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Námestník:

Mařík v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Písm. l) prílohy vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

10) Zákon č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. (úplné znenie č. 184/1988 Zb.). Zákon č. 88/1988 Zb. o štátnom podniku.
Zákon č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
Zákon č. 94/1988 Zb. o bytovom, spotrebnom a výrobnom družstevníctve.