Vyhláška č. 97/1988 Zb.Vyhláška Slovenského geologického úradu o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob

(v znení č. 44/1988 Zb., 4/1992 Zb.)

Čiastka 19/1988
Platnosť od 15.06.1988
Účinnosť od 01.01.2002 do28.02.2015
Zrušený 33/2015 Z. z.

97

VYHLÁŠKA

Slovenského geologického úradu

z 27. mája 1988

o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob

Slovenský geologický úrad podľa § 22 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), podľa § 10 ods. 3 banského zákona po dohode s Federálnym ministerstvom financií a podľa § 21 ods. 4 banského zákona po dohode so Slovenským banským úradom a so Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj ustanovuje:


DRUHÁ ČASŤ

EVIDENCIA ZÁSOB VÝHRADNÝCH LOŽÍSK

§ 7

Zásady evidencie zásob výhradných ložísk

(1) Zásoby všetkých vyhodnotených druhov nerastov výhradného ložiska sa musia evidovať a vykazovať. V prípadoch určených Slovenským geologickým úradom sa zásoby výhradných ložísk evidujú a vykazujú podľa technologických typov,11) prípadne aj podľa úžitkových ložísk.12)

(2) Zásoby výhradných ložísk sa evidujú a vykazujú v členení podľa klasifikácie zásob výhradných ložísk upravenej osobitnými predpismi.13)

§ 8

Vedenie evidencie zásob výhradného ložiska organizáciou

(1) Právnické a fyzické osoby, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú vyhľadávanie, prieskum alebo dobývanie výhradných ložísk alebo inú banskú činnosť (ďalej len „organizácia“), sú povinné viesť evidenciu stavu a zmien zásob výhradného ložiska.

(2) Východiskom evidencie je stav zásob výhradného ložiska podľa posledného schváleného výpočtu zásob. Zmeny stavu zásob výhradného ložiska sa evidujú, vykazujú a dokumentujú podľa príčin svojho vzniku, a to:

a) doplnením a spresnením doterajších znalostí o vývoji ložiska a jeho zásob prieskumom a novými poznatkami zistenými otvárkou, prípravou a dobývaním; preukazujú sa geologickou dokumentáciou,

b) vydobytím zásob; preukazujú sa geologickou dokumentáciou a evidenciou ťažby,

c) ťažobnými stratami zahŕňajúcimi zásoby, ktoré ostali nevydobyté v dobývanej časti ložiska a nie sú odpísané, a nerastné suroviny vyvezené s jalovinou na odval alebo výsypku; preukazujú sa geologickou dokumentáciou a evidenciou ťažby,

d) prehodnotením zásob podľa nových podmienok využiteľnosti zásob, nového schváleného výpočtu zásob alebo viazaním, prípadne uvoľnením zásob; preukazujú sa určením nových kondícií s príslušným prehodnotením zásob alebo schválením nového výpočtu zásob, prípadne rozhodnutím o viazaní alebo uvoľnení zásob,

e) odovzdaním alebo prevzatím časti ložiska; preukazujú sa dokladom o prevode práva hospodárenia s výhradným ložiskom alebo jeho časťou,

f) odpisom zásob (§ 14); preukazujú rozhodnutím o odpise zásob výhradného ložiska.

(3) Organizácia je povinná posielať do 1. marca kalendárneho roka Slovenskému geologickému úradu hlásenie o stave zásob ložiska k 1. januáru kalendárneho roka a o zmenách zásob v uplynulom roku. Hlásenie sa podáva na štatistických výkazoch vydávaných Slovenským geologickým úradom obsahujúcich aj zoznam evidovaných druhov nerastov, ich technologických typov a úžitkových zložiek.

(4) Výkazy o stave a zmenách zásob výhradných ložísk preveruje Slovenský geologický úrad z hľadiska ich úplnosti, spoľahlivosti a nadväznosti na predchádzajúce výkazy v súčinnosti so Slovenským banským úradom. Podľa výsledkov poverenia výkazov ukladajú uvedené ústredné orgány vo svojej pôsobnosti opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 9

Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk

(1) Súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk vedie Slovenský geologický úrad. Táto evidencia poskytuje úplné a každoročne aktualizované údaje o overenej nerastnej základní slovenskej republiky z hľadiska jej nerastnej skladby, územného rozmiestnenia, množstva a akosti zásob výhradných ložísk a stavu ich využívania. Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk je podkladom najmä:

a) pre plánovanie ložiskového prieskumu, usmerňovanie výskumu banskej technológie, technológie úpravy a spracovania nerastov a pre plánovanie využitia zásob výhradných ložísk,

b) pre tvorbu koncepcií a prognóz zabezpečovania potrieb národného hospodárstva nerastnými surovinami.

(2) Súhrnná evidencia zásob výhradných ložísk zahŕňa:

a) register zásob výhradných ložísk a pasporty ich zásob,

b) výkazy organizácií o stave a zmenách zásob výhradných ložísk (§ 8 ods. 3),

c) zbierku listín, najmä osvedčenia o výhradnom ložisku, schválenia výpočtov zásob, doklady o zmene organizácie.

§ 10

Sprístupňovanie súhrnnej evidencie zásob výhradných ložísk

(1) Súhrnnú evidenciu zásob výhradných ložísk uchováva a sprístupňuje Geofond v Bratislave.

(2) Geofond v Bratislave umožňuje nazrieť do súhrnnej evidencie zásob výhradných ložísk, prípadne poskytuje z nej potrebné informácie alebo výpisy orgánom, organizáciám a osobám, ktoré preukážu, že ich potrebujú na plnenie svojich povinností alebo na ochranu svojich práv za podmienok upravených všeobecne záväzným právnym predpisom14a). Preukázanie sa nevyžaduje od orgánov, ktoré do evidencie nazerajú, prípadne požadujú informácie alebo výpisy podľa osobitných predpisov.15)

§ 11

Vedenie bilancie zásob výhradných ložísk

(1) Slovenský geologický úrad vedie podľa súhrnnej evidencie zásob výhradných ložísk bilanciu zásob výhradných ložísk16) Slovenskej republiky, ktorá obsahuje najmä:

a) prehľad zásob jednotlivých výhradných ložísk usporiadaný podľa druhov nerastov, prípadne ich technologických typov a úžitkových zložiek a podľa územného členenia s názvom organizácie a údajom o určení dobývacieho priestoru a o využívaní ložiska,

b) zmeny stavu zásob výhradných ložísk za uplynulý rok s údajmi o ich príčinách,

c) zásoby výhradných ložísk podľa druhov nerastov, prípadne podľa ich technologických typov a úžitkových zložiek členené podľa ich využívania, a to

1. stavy zásob k 1. januáru uplynulého roka,

2. zmeny zásob za uplynulý rok,

3. stavy zásob k 1. januáru kalendárneho roka.

(2) V bilancii zásob sa bilančné zásoby kategórie overených zásob Z-1, pravdepodobných zásob Z-2 a predpokladaných zásob Z-3 uvádzajú osobitne, nebilančné zásoby týchto kategórií13) súhrnne.


ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 17

Zrušujú sa pre územie Slovenskej socialistickej republiky:

1. vyhláška Ústredného geologického úradu a Ústredného banského úradu č. 90/1961 Zb. o odpisoch bilančných zásob ložísk nerastných surovín,

2. § 47 a 48 vyhlášky Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu č. 1000/1962 o vedení a doplňovaní geologickej dokumentácie (reg. v čiastke 42/1962 Zb.),

3. smernice Ústredného geologického úradu č. 180/1958 Ú. v. o evidencii stavu a pohybu zásob ložísk nerastných surovín,

4. smernice Ústredného geologického úradu č. 5/1959 Ú. v. o pasportizácii ložísk nerastných surovín.

§ 18

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1988.


Predseda:

Ing. Kuráň CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 a 6 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).

2) § 7 banského zákona.

3) § 10 banského zákona.

4) Banskomeračský predpis Slovenského banského úradu č. 750/1972 pre povrchové dobývanie rúd a nerúd v znení úpravy Slovenského banského úradu č. 1074/82 (reg. v čiastke 16/1972 Zb.)
Banskomeračský predpis Slovenského banského úradu č. 2750/1974 pre geologický prieskum a pre ťažbu ložísk nafty a zemného plynu.
Úprava Slovenského banského úradu č. 3800/1986 o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach (reg. v čiastke 27/1986 Zb.)

5) Vyhláška Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu č. 1000/1962 o vedení a dopĺňaní geologickej dokumentácie (reg. v čiastke 42/1962 Zb.)

6) Napr. zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach a vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu č. 28/1967 Zb., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou, zákon č. 100/1964 Zb. o telekomunikáciách, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (úplné znenie č. 124/1976 Zb.), zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch, zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

7) § 9 banského zákona.

8) § 12 vyhlášky Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu č. 9/1967 Zb. o projektovaní a financovaní geologických prác.

9) § 68 Hospodárskeho zákonníka.

10) § 55 až 58 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení neskorších predpisov.

11) Napr. pri kaolíne: kaolín na výrobu porcelánu, kaolín pre keramický priemysel, kaolín titaničitý, kaolín pre papierenský priemysel a kaolín živcový.

12) Napr. zásoby neželezných kovov obsiahnuté v evidovaných zásobách rudy.

13) § 1 až 3 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.

14) § 14 ods. 4 a 5 banského zákona.

14a) § 8 ods. 2 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. v znení vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 5/1992 Zb.

15) Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 46/1983 Zb.). Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. Zákon SNR č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky.

16) § 18 ods. 1 písm. g) zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.

17) § 33 banského zákona.

18) § 10 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

18a) § 1 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 535/1991 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

19) § 20 až 22 Hospodárskeho zákonníka.

20) § 57 zákona č. 133/1970 Zb.