Vyhláška č. 8/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960

(v znení č. 413/1990 Zb.)

Čiastka 1/1988
Platnosť od 29.01.1988
Účinnosť od 11.10.1990

OBSAH

8

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 14. januára 1988

o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960

Federálne ministerstvo financií podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme vyhlasuje:


§ 1

(1) Bankovky po 10 Kčs vzoru 1960 (na lícnej strane so slovenskými dievčatami a na rube s oravskou údolnou priehradou1)) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 30. júna 1988.

(2) Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. júla 1988 do 30. júna 1989 včítane všetky poštové úrady, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1989 do 31. decembra 1989 včítane len pobočky Štátnej banky československej.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Žák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra financií č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.