Vyhláška č. 151/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 32/1988
Platnosť od 28.09.1988 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.2000 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

151

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

zo 6. septembra 1988,

ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi a so Slovenskou odborovou radou a po prerokovaní so Slovenským výborom Zväzu družstevných roľníkov podľa § 177 ods. 4 zákona č.100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení a podľa § 58 zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ORGÁNY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

PRVÝ DIEL

POSUDKOVÁ KOMISIA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA

§ 1

Na rokovaní posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia správy sociálneho zabezpečenia (ďalej len „posudková komisia“) o invalidite (čiastočnej invalidite) príslušníka Česko-slovenskej armády alebo Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky musí byť prítomný lekár Česko-slovenskej armády alebo Zboru národnej bezpečnosti alebo Zboru nápravnej výchovy Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Na rokovanie posudkovej komisie možno podľa potreby prizvať

a) zástupcu organizácie, v ktorej účastník konania je alebo naposledy bol pracovne činný,

b) zástupcu miestneho národného výboru, v ktorého obvode má účastník konania trvalý pobyt,

c) zástupcu odborových organizácií a občianskych združení, ktoré pôsobia v Slovenskej republike v starostlivosti o posudzovaného,

d) zástupcu príslušného nápravnovýchovného ústavu, ak ide o odsúdeného, ktorý je vo výkone trestu odňatia slobody, alebo ústavu na výkon väzby, ak ide o obvineného (obžalovaného), ktorý je vo väzbe,

e) ošetrujúceho lekára posudzovaného, ak je to nevyhnutné v záujme posúdenia zdravotného stavu účastníka konania,

f) iných občanov, od ktorých možno očakávať, že prispejú k objasneniu závažných okolností dôležitých pre záver posudkového orgánu.

(2) Zástupcovia orgánov a organizácií uvedených v odseku 1 a orgánov sociálneho zabezpečenia musia byt prizvaní na rokovanie posudkovej komisie, ak o to tieto orgány (organizácie) požiadajú. Rovnako musí byť na rokovanie posudkovej komisie prizvaný, ak o to požiada, ošetrujúci lekár posudzovaného.

§ 3

Lekári, ktorí sú členmi posudkovej komisie, kontrolujú správnosť a úplnosť zdravotnej dokumentácie. Na rokovaní posudkovej komisie vyšetrujú posudzovaného občana v neprítomnosti tajomníka a osôb prizvaných na rokovanie. Vyšetrenia posudzovaného sa zúčastňujú aj ostatní lekári prizvaní na rokovanie posudkovej komisie. Zodpovedajú za to, že posúdenie občana bude v súlade so súčasnými poznatkami lekárskej vedy a s jednotnými zásadami posudzovania zdravotného stavu a pracovnej schopnosti na účely sociálneho zabezpečenia.

§ 4

Posudkové komisie zasadajú v štátnych zdravotníckych zariadeniach alebo v organizáciách, ktoré majú zdravotnícke zariadenia s potrebným vybavením, prípadne na príslušných správach sociálneho zabezpečenia.

§ 4a

(1) Posudková komisia je schopná rokovať a uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia; členov posudkovej komisie ustanoví riaditeľ príslušnej správy sociálneho zabezpečenia na návrh posudkového lekára sociálneho zabezpečenia.

(2) Posudkový lekár sociálneho zabezpečenia zaraďuje jednotlivé prípady na rokovanie posudkovej komisie, prizýva na prerokúvanie jednotlivých prípadov ďalšie osoby podľa § 2 a oboznamuje posudzovaného so záverom posudkovej komisie.

§ 5

(1) Lekárske správy na rokovanie posudkovej komisie vyhotovuje ošetrujúci lekár posudzovaného občana; doplňujúce odborné lekárske správy zabezpečujú najmä lekári sekundárnej a následnej starostlivosti zdravotníckych zariadení.

(2) Pri posudzovaní maloletého občana vyhotovuje lekársku správu na rokovanie posudkovej komisie ošetrujúci detský alebo dorastový lekár.

(3) Ak ide o chorobu z povolania, vyhotovuje lekársku správu na rokovanie posudkovej komisie oddelenie (klinika) pracovného lekárstva príslušného zdravotníckeho zariadenia.

(5) Na svoje rokovanie môže posudková komisia použiť aj závery ďalších odborných pracovísk zdravotníckych zariadení. Ich údaje porovnáva s výsledkami vyšetrenia v miestne príslušných zdravotníckych zariadeniach, prihliadne na výsledky vyšetrenia posudzovaného občana počas rokovania posudkového orgánu a svoj výrok podloží lekárskymi nálezmi.

§ 6

(1) Okresná správa sociálneho zabezpečenia vyžiada zdravotnú dokumentáciu na rokovanie posudkovej komisie najneskoršie do 3 pracovných dní po doručení žiadosti o dávku alebo službu sociálneho zabezpečenia.

(2) Ošetrujúci lekár predkladá požadovanú podkladovú zdravotnú dokumentáciu na rokovanie posudkovej komisie do 14 kalendárnych dní odo dňa požiadania o vyhotovenie zdravotnej dokumentácie; v odôvodnených prípadoch, ak je potrebné lekársku správu doplniť dokladom o ďalšom odbornom vyšetrení, do 21 dní.

(3) Posudková komisia uskutoční zisťovaciu lekársku prehliadku v konaní o dávku alebo službu sociálneho zabezpečenia do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď správa sociálneho zabezpečenia prevzala správnu a úplnú podkladovú zdravotnú dokumentáciu.

§ 6a

Kontrolné lekárske prehliadky

Posudková komisia posudzuje na účely sociálneho zabezpečenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov

1. v lehote určenej pri predchádzajúcom rokovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, alebo

2. na podnet iného orgánu sociálneho zabezpečenia.

§ 7

Konanie o kúpeľnej starostlivosti

(1) Okresná správa sociálneho zabezpečenia rozhoduje o kúpeľnej starostlivosti na základe návrhu ošetrujúceho lekára (ďalej len „návrh“)

(2) Pred prerokovaním návrhu okresnou správou sociálneho zabezpečenia posudkový lekár sociálneho zabezpečenia návrh preskúma a zabezpečí jeho správnosť a úplnosť; ak ide o nepracujúcich dôchodcov a ich rodinných príslušníkov, na návrhu zároveň potvrdí, či ide o indikáciu označenú (X).

(3) Okresná správa sociálneho zabezpečenia prerokuje návrh do 30 dní od jeho doručenia, prípadne od jeho doplnenia potrebnými údajmi.

(4) Ak okresná správa sociálneho zabezpečenia zistí, že návrhu nemožno vyhovieť, vydá rozhodnutie podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.2)

(5) V ostatných prípadoch okresná správa sociálneho zabezpečenia najneskoršie do 10 dní od prerokovania písomne oznámi účastníkovi konania, že mu poskytne kúpeľnú starostlivosť za predpokladu, že okresnej správe sociálneho zabezpečenia bude pridelený vhodný poukaz a že kúpeľnú starostlivosť odôvodňuje aj poradie zdravotnej a inej naliehavosti. Súčasne ho upozorní, že v prípade, ak mu nepridelí poukaz na kúpeľnú liečbu do jedného roka od doručenia návrhu, bude sa mu môcť poskytnúť kúpeľná starostlivosť len na základe nového návrhu. Poradie zdravotnej a inej naliehavosti určí posudkový orgán.

(6) Okresná správa sociálneho zabezpečenia vedie evidenciu osôb, ktorým bol pridelený poukaz na kúpeľnú starostlivosť, a uschováva ju najmenej 5 rokov po poskytnutí kúpeľnej starostlivosti.

DRUHÁ ČASŤ

PODMIENKY A SPÔSOB POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI

Prvá hlava

Poskytovanie dávok a služieb sociálnej starostlivosti

PRVÝ DIEL

STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DETI

Poradenská a výchovná starostlivosť

Peňažné a vecné dávky

§ 31b

Príspevok na rekreáciu detí dôchodcu

(1) Dôchodcovi, ktorý je sociálne odkázaný,7) sa poskytuje na vlastné (osvojené) dieťa alebo dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ktoré je nezaopatrené,7a) príspevok na rekreáciu, pokiaľ nemožno taký príspevok poskytnúť zo zamestnania dôchodcu alebo druhého rodiča dieťaťa.

(2) Príspevok na rekreáciu dieťaťa sa môže poskytnúť aj vtedy, ak dôchodca nespĺňa podmienku sociálnej odkázanosti, ak jeho rodina má zvýšené životné náklady v dôsledku dlhšie trvajúcej choroby alebo invalidity niektorého z členov rodiny, alebo ak je dôchodca účastníkom odboja alebo pozostalým po účastníkovi odboja, prípadne z iných vážnych dôvodov.

(3) Príspevok na rekreáciu dieťaťa sa poskytuje vo výške 80 % z celkových nákladov na rekreáciu dieťaťa; v odôvodnených prípadoch sa môže priznať až do výšky celkových nákladov na rekreáciu dieťaťa.

(4) Rekreáciou detí sa rozumie rekreácia organizovaná pre deti najmä prostredníctvom odborovej organizácie alebo občianskych združení.

Ďalšie účelové peňažné a vecné dávky


TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 138

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

2. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 112/1979 Zb. o zmenách vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

3. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 5/1982 Zb. o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

4. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 19/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

5. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 143/1982 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

6. vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 92/1984 Zb. o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení,

7. úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 20. decembra 1984 č. 31/43-7156/1984 o poskytovaní sociálnej starostlivosti národnými výbormi (reg. v čiastke 3/1985 Zb.),

8. výnos Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 15. júna 1987 č. 31/43-881/1987, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 20. decembra 1984 č. 31/43-7156 o poskytovaní sociálnej starostlivosti národnými výbormi (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).

§ 139

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1988.


Ministerka :

MUDr. Tökölyová v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods.7 zákona SNR č.106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení.

2) § 54 zákona SNR č.106/1988 Zb.

2a) § 2 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia.

2b) § 10 ods. 1 a § 37 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

3) § 8 ods.1 Trestného poriadku. § 292 Trestného poriadku. § 128 Občianskeho súdneho poriadku.

4) § 78 a nasl. Zákona o rodine.

5) § 46 Zákona o rodine. § 19 ods.1 písm. a) č.1 zákona SNR č.106/1988 Zb.

6) § 78 Zákona o rodine.

6a) § 11 ods. 1 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

7) § 1 vyhlášky MPSV SR č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.

7a) § 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb.

8) § 46 Zákona o rodine.

9) § 5 zákona č.50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti.

10) § 179 a 181 Občianskeho zákonníka.

10a) § 86 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb.

11) § 45 a 78 Zákona o rodine.

12) ČSN 30 00 33.

13) § 8 ods. 2 vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Zb.

13a) Vyhláška MF SR č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

15) Zákon č.255/1946 Zb. o príslušníkoch čs. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.

15a) § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

15b) § 115 Občianskeho zákonníka.

15c) § 16 písm. a) č. 3 a písm. b) č. 3 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

16a) § 22 Zákona SNR č. 543/1990 Zb.

16c) Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení zákona č. 305/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb. o štátnom rozpočte federácie na rok 1992 a o zmene daňových a niektorých ďalších zákonov a zákona č. 231/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a zákon o zamestnanosti.

17) § 341 Občianskeho zákonníka.

17a) Zákon č. 73/1991 Zb. o civilnej službe v znení zákona č. 18/1992 Zb. o civilnej službe.

18) § 190 až 203 Zákonníka práce. § 44 ods.3 nariadenia vlády ČSSR č.54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.

19) Vyhláška ÚRO č.165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení vyhlášky č.155/1983 Zb. a vyhlášky č.135/1984 Zb.

20) Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách.

20a) § 27 ods. 1 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

20b) § 28 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

20c) § 73a zákona č. 100/1988 Zb.

20d) § 27 ods. 4 zákona SNR č. 543/1990 Zb.

21) § 129 vyhlášky FMPSV č.149/1988 Zb.

22) § 157 ods.2 vyhlášky FMPSV č.149/1988 Zb.

23) Vyhláška MZ SSR č.46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve.

24) Výnos MPSV SSR z 30.6.1987 č.31-3673/1987 o stravných jednotkách v zariadeniach sociálnej starostlivosti, reg. v čiastke 14/1987 Zb.

25) Úprava MPSV SSR zo 4.4.1985 č.31/43-2262/1985, ktorou sa upravuje výška a podmienky úhrady za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch pre matky s deťmi, reg. v čiastke 11/1985 Zb.

26) Vyhláška MPSV SR č. 111/1992 Zb. o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov.

27) § 18 zákona SNR č. 543/1990 Zb.