Vyhláška č. 137/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií

Čiastka 28/1988
Platnosť od 01.09.1988 do08.02.2001
Zrušený 45/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť na základe svojho článku 10 dňom 1. septembra 1988.

137

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. augusta 1988

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií


Dňa 6. júla 1988 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií. Dohoda nadobudne platnosť na základe svojho článku 10 dňom 1. septembra 1988.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

JUDr. Johanes v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o používaní národných mien pri zúčtovaní v rámci priamych vzťahov medzi združeniami, podnikmi a organizáciami ČSSR a BĽR, ako aj pri zakladaní a činnosti spoločných československo-bulharských združení, podnikov a organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) s cieľom napomôcť rozvoj progresívnych foriem hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce a úspešnú realizáciu úloh vyplývajúcich z „Dlhodobého programu hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce medzi ČSSR a BĽR do roku 2000“ a „Komplexného programu vedecko-technického pokroku členských štátov RVHP do roku 2000“ dohodli sa takto:

Článok 1

Spôsob zúčtovania medzi združeniami, podnikmi a organizáciami (ďalej len „organizácie“) ČSSR a BĽR pri uskutočňovaní priamych vzťahov a činnosti medzinárodných združení, spoločných podnikov a organizácií, ktorý je založený na používaní prevoditeľného rubľa v súlade s Dohodou o mnohostrannom zúčtovaní v prevoditeľných rubľoch a o zriadení MBHS z 22. októbra 1963, protokolmi k nej z 18. decembra 1970 a z 23. novembra 1977, sa touto Dohodou dopĺňa o možnosť zúčtovania v národných menách štátov zmluvných strán na základe ich vzájomnej zameniteľnosti a zameniteľnosti za prevoditeľné ruble.

Článok 2

Zúčtovanie a platby v národnej mene štátov zmluvných strán môžu uskutočňovať organizácie ČSSR a BĽR, ktoré uzavreli medzi sebou dohodu o priamych vzťahoch, alebo vykonávajú dohodu o zriadení československo-bulharských spoločných podnikov, medzinárodných združení alebo organizácií.

Článok 3

Rozhodnutie o používaní pri zúčtovaní medzi spolupracujúcimi organizáciami ČSSR a BĽR národných mien štátov zmluvných strán pri vykonávaní dohôd uvedených v článku 2 Dohody prijímajú uvedené organizácie na základe vzájomnej dohody.

Článok 4

Zúčtovanie za dodávky tovaru a poskytnuté služby v rámci priamych vzťahov sa uskutočňuje v národnej mene tej zmluvnej strany, ktorej organizácia tovar dodáva alebo službu poskytuje. Prevody finančných prostriedkov pri spoločných podnikoch, medzinárodných združeniach a organizáciách, ktoré nie sú spojené s dodávkami tovaru a služieb, sa vykonávajú v dohodnutej národnej mene štátov zmluvných strán.

Článok 5

Zúčtovanie operácií podľa tejto Dohody sa uskutočňuje prostredníctvom Československej obchodnej banky, u. s. a Bulharskej banky zahraničného obchodu. Uvedené banky uzavrú do 90 dní odo dňa podpisu Dohody bankovo-technické dojednanie o spôsobe zúčtovania a vedenia účtov v národných menách a tiež o podmienkach platieb a spôsobe úročenia. V prípade potreby si môžu banky vzájomne poskytovať technický úver.

Článok 6

Zmluvné strany zaručujú organizáciám ČSSR a BĽR uskutočňujúcim platby v národnej mene podľa tejto Dohody voľný predaj príslušnej meny na základe prepočítacích pomerov uvedených v článku 7 tejto Dohody.

Článok 7

Pre vzájomné prepočty medzi československou korunou a bulharským leva, ako aj pri prepočtoch týchto mien na prevoditeľné ruble sa používajú prepočítacie pomery vyplývajúce z Dohody o zavedení vzájomne dohodnutých kurzov alebo koeficientov národných mien vo vzťahu ku kolektívnej mene (prevoditeľnému rubľu) a medzi nimi navzájom z 19. októbra 1973 a dopĺňajúcich ju zmluvných dokumentov.

V prípade potreby sa príslušné orgány ČSSR a BĽR môžu dohodnúť na používaní iných vzájomne odsúhlasených kurzov (koeficientov).

Výšku platného kurzu budú zverejňovať príslušné orgány štátov zmluvných strán.

Článok 8

V prípade vzniku výrazného aktívneho salda jednej zo zmluvných strán dohodnú príslušné orgány spôsob jeho vyrovnania.

Článok 9

Touto Dohodou nie sú dotknuté ustanovenia medzinárodných zmluvných dokumentov platných medzi zmluvnými stranami, ktoré upravujú oblasť neobchodných platieb.

Článok 10

Táto Dohoda nadobudne platnosť 1. septembrom 1988. Zostane v platnosti do 31. decembra 1990 a bude sa predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie najmenej jeden rok pred uplynutím príslušnej doby jej platnosti.

Dané v Prahe 6. júla 1988 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej

socialistickej republiky:

Jaromír Žák v. r.

Za vládu Bulharskej

ľudovej republiky:

Stojan Ovčarov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.