Vyhláška č. 221/1988 Zb.Vyhláška predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 201/1989 Zb.

221

VYHLÁŠKA

predsedu Štátnej banky československej

z 28. novembra 1988,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách

Predseda Štátnej banky československej ustanovuje podľa § 7 ods. 5 písm. a) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej a podľa § 391 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka:


Čl. I

Vyhláška predsedu Štátnej banky československej č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ich nadriadeného orgánu“.

2. V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a medzi bankou a orgánmi hospodárskeho riadenia, ktoré plnia funkciu stredného článku riadenia,“.

3. V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

4. V § 9 sa doterajšie odseky 3, 4, 5 a 6 označujú ako odseky 2, 3, 4 a 5; zátvorka v odseku 4 znie: „(odsek 1 až 3)“.

5. § 9 ods. 2 znie:

(2) V úverovej zmluve medzi bankou a organizáciou sa okrem podmienok úverovania uvedených v Hospodárskom zákonníku7) dohodnú kritériá efektívneho využitia úveru, osobitné podmienky pre poskytovanie jednotlivých druhov úverov, podmienky pre úrokové bonifikácie, spôsob hodnotenia úverovej zmluvy, uzavieranie dodatkov k úverovej zmluve a riešenie sporných otázok vzniknutých z úverovej zmluvy.

6. V § 10 ods. 2 sa v závere vypúšťajú slová: „ako aj s využívaním dočasných výpomocí z rezervných fondov príslušných nadriadených orgánov.".

7. § 11 včítane nadpisu znie:

㤠11

Úrok z prevádzkových a investičných úverov a z prostriedkov organizácií v československých korunách na účtoch v banke

(1) Z úveru platia organizácie úrok; výška úroku z úverov sa diferencuje podľa lehoty splatnosti úveru, ktorá je pri prevádzkových krátkodobých účelových úveroch najviac jeden rok, pri prevádzkových strednodobých účelových úveroch najviac tri roky a pri inovačnom úvere najviac päť rokov; pri prevádzkových dlhodobých účelových úveroch (okrem úveru na trvale sa obracajúce zásoby) je lehota splatnosti úverov najviac sedem rokov. Pri strednodobých a dlhodobých účelových investičných úveroch sa lehota splatnosti úverov spravuje zásadami.

(2) Z prostriedkov organizácií na účtoch v banke platí banka organizáciám úrok; výška úroku sa diferencuje podľa doby trvania vkladu a výpovednej lehoty. Pri termínovaných vkladoch najmenej na jeden rok je výpovedná lehota tri mesiace, pri termínovaných vkladoch najmenej na dva roky je výpovedná lehota šesť mesiacov a pri termínovaných vkladoch najmenej na štyri roky je výpovedná lehota dvanásť mesiacov. Pri nedodržaní dojednanej doby trvania vkladu sa prizná organizácii úrok vo výške zodpovedajúcej dobe, po ktorú boli príslušné prostriedky v banke uložené, a súčasne banka organizácii vyúčtuje určený poplatok za predčasné vybratie vkladu.

(3) Výška základných úrokových sadzieb z prevádzkových a investičných úverov a z korunových prostriedkov organizácií na účtoch v banke sa určí v prílohe tejto vyhlášky. Pre niektoré druhy úveru, prípadne pre niektoré organizácie môže predseda banky v celospoločenskom záujme povoliť základné úrokové sadzby odchylne od úrokových sadzieb uvedených v tejto prílohe.

(4) Zvýšený úrok z úveru nad základnú úrokovú sadzbu podľa odseku 3 sa považuje za sankčný úrok.

(5) Znížený úrok z úveru pod základnú úrokovú sadzbu podľa odseku 3 sa považuje za úrokovú bonifikáciu.".

8. Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý včítane nadpisu znie:

㤠11a

Úrok z devízových úverov a z devízových vkladov

(1) Z devízového úveru platia organizácie úrok dohodnutý v úverovej zmluve; pri jeho určení banka vychádza zo sadzieb a podmienok na zahraničných peňažných trhoch v závislosti od druhu meny a lehoty splatnosti úveru.

(2) Z prostriedkov devízových fondov uložených organizáciou na účtoch v banke, platí banka úrok. Výšku úrokovej sadzby určí banka podľa sadzieb v zahraničí v závislosti od druhu meny a doby, na ktorú sú devízové prostriedky uložené.".

9. V § 12 ods. 1 sa za bodkočiarkou vypúšťajú slová „pritom spolupracuje s ich nadriadenými orgánmi.".

10. § 17 ods. 1 sa dopĺňa o nové písmeno d), ktoré znie:

d) úver na zloženie podielu do podniku so zahraničnou majetkovou účasťou alebo na nákup účastín.".

11. § 17 ods. 2 znie:

(2) Predseda banky môže ustanoviť iné druhy prevádzkových úverov a podmienky ich poskytovania.".

12. § 20 ods. 3 posledná veta znie: „Podmienky a lehoty splatnosti týchto úverov a úrokové sadzby z nich sa ustanovujú osobitným predpisom.8)".

13. § 22 znie:

㤠22

Banka poskytuje devízové úvery v prevoditeľných rubľoch, v národných menách štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a vo voľne zameniteľných menách

a) organizáciám

aa) na rozvojové zámery a rozvoj činností zabezpečujúcich do budúcnosti vyššiu tvorbu devízových prostriedkov,

ab) na riešenie prechodného nedostatku devízových zdrojov v dôsledku časového nesúladu medzi tvorbou a potrebou devízových zdrojov;

b) banke zahraničného odberateľa alebo inému zahraničnému subjektu na financovanie dovozu tovaru z Československej socialistickej republiky, prípadne na úhradu výdavkov súvisiacich s plnením dodávky v zahraničí.".

14. § 23 sa vypúšťa.

Čl. II

Príloha vyhlášky č. 103/1985 Zb. o poskytovaní úverov a o úrokových sadzbách sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.


Čl. III

(1) Úrokové sadzby podľa tejto vyhlášky platia aj pre zostatky úverov a zostatky prostriedkov na účtoch v banke k 1. januáru 1989.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Predseda:

Ing. Potáč v. r.


Príloha vyhlášky č. 221/1988 Zb.

Úrokové sadzby z prevádzkových a investičných úverov a z korunových prostriedkov organizácií na účtoch v peňažných ústavoch

Ročná percentná sadzba
I. Úrokové sadzby z úverov
1. Prevádzkové úvery
A. Krátkodobé účelové úvery a kontokorentný úver5 %
a) úver na pohľadávky voči odberateľom do lehoty splatnosti v tuzemsku
b) úver na krátkodobé pohľadávky v zahraničí
c) krátkodobý úver na zásoby
d) úver na sezónne náklady
e) úver na nevyfakturované práce a dodávky
f) kontokorentný úver
B. Strednodobé účelové úvery6 %
a) strednodobý úver na zásoby
b) úver na doplnenie obratového fondu
c) úver poľnohospodárskym organizáciám v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok
C. Dlhodobé účelové úvery6 %
a) úver na trvale sa obracajúce zásoby (do doby jeho splatenia)
b) úver na náklady budúcich období a zábehové náklady
c) úver na zariadenie staveniska
d) úver na zloženie podielu do podniku so zahraničnou majetkovou účasťou alebo na nákup účastín
e) úver na dlhodobé pohľadávky v zahraničí6-10 %
D. Úverové výpomoci
a) úver na pohľadávky po lehote splatnosti7-12 %
b) platobný úver10 %
c) úver na zloženie prostriedkov na platbu dodávateľovi10 %
d) úver na mzdy10 %
E. Konsolidačný úver12 %
2. Investičné úvery a úvery na technický rozvoj
A. Strednodobé účelové úvery5 %
a) inovačný úver
b) investičný úver
B. Dlhodobý účelový investičný úver7 %
3. Preklenovací úver na krátkodobý nedostatok zdrojov vo fondoch organizácie6 %
4. Úver nesplatený v lehote15 %
II. Úrokové sadzby z prostriedkov organizácií na účtoch v peňažných ústavoch
1. Netermínované prostriedky0,5 %
2. Termínované vklady
a) termínované vklady najmenej na 1 rok2 %
b) termínované vklady najmenej na 2 roky3 %
c) termínované vklady najmenej na 4 roky4 %
d) termínované vklady zo základných členských vkladov bytových družstiev najmenej na 1 rok1 %
3. Prostriedky na účtoch súdnych a notárskych depozít2 %

Poznámky pod čiarou

7) § 382a ods. 3 Hospodárskeho zákonníka v znení zákona č. 98/1988 Zb.

8) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve.