Ústavný zákon č. 49/1988 Zb.Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988
Účinnosť od 20.04.1988

OBSAH

49

ÚSTAVNÝ ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20. apríla 1988

o súhlase so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky na hraničných vodných tokoch s Poľskou ľudovou republikou

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


§ 1

Slovenská národná rada súhlasí so zmenou hraníc Slovenskej socialistickej republiky s Poľskou ľudovou republikou podľa zmluvy medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priebehu štátnych hraníc v súvislosti s výsledkami prvého spoločného preskúšania priebehu československo-poľských štátnych hraníc na hraničných vodných tokoch, podpísanej vo Varšave 10. decembra 1986.


§ 2

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.