Opatrenie č. 141/1988 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Čiastka 30/1988
Platnosť od 21.09.1988 do31.12.1993
Účinnosť od 21.09.1988 do31.12.1993
Zrušený 241/1993 Z. z.

OBSAH

141

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 21. septembra 1988,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii, na tomto zákonnom opatrení:


Čl.I

Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb. a zákona č. 56/1975 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. Názov zákona znie:

„o štátnych sviatkoch, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch“.

2. § 1 včítane nadpisu znie:

㤠1

Štátne sviatky

Deviaty máj, výročie oslobodenia Československa Sovietskou armádou, a dvadsiaty ôsmy október, deň vzniku samostatného československého štátu, sa vyhlasujú za štátne sviatky Československej socialistickej republiky.“.

3. § 2 ods. 1 znie:

(1) Štátne sviatky 9. máj a 28. október sú dňami pracovného pokoja.“.

4. V § 3 sa vypúšťa písmeno c) a doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).


Čl.II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v.r.

Indra v.r.

Štrougal v.r.