Zákon č. 50/1988 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 9/1988
Platnosť od 20.04.1988 do27.08.1990
Účinnosť od 20.04.1988 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

50

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 20.apríla 1988

o zmenách v organizácií a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona SNR č. 150/1970 Zb., zákona SNR č. 121/1971 Zb., zákona č. 41/1972 Zb., zákona SNR č. 39/1973 Zb. a zákona č. 121/1983 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 včítane nadpisu znie:

„Ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky na čele ktorých je člen vlády Slovenskej socialistickej republiky na čele ktorých je člen vlády

§ 1

(1) V Slovenskej socialistickej republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej socialistickej republiky:

a) Slovenská komisia pre plánovania a vedecko-technický rozvoj,

b) Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky,

c) Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky,

d) Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky,

e) Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

f) Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky,

g) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,

h) Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky,

i) Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

j) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky,

k) Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky,

l) Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky,

m) Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky.

(2) Slovenská komisia pre plánovania a vedecko-technický rozvoj sa skladá z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, a z ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Prácu Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre plánovania a vedecko-technický rozvoj.

(3) Ministerstvo Slovenskej socialistickej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.".

2. § 1a, 1b, 1c, 4 a 8 sa vypúšťajú.

3. § 9 ods. 2 znie.

(2) Na čele Slovenského úradu bezpečnosti práce je predseda, ktorého na návrh ministra zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského úradu bezpečnosti práce zodpovedá za výkon svojej funkcie ministrovi zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.“.

4. § 12 znie:

㤠12

Podrobnejšie vymedzenie úloh ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, zásad ich činnosti a organizácie upravia štatúty, ktoré schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.“.

Čl. II

(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj práva a povinnosti z pracovno-právnych a iných vzťahov prechádzajú

a) zo Slovenskej plánovacej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku vedecko-technického rozvoja a štátnej expertízy investícií, z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku plánovania práce a miezd a zo Slovenského cenového úradu na úseku plánovania vývoja cien na Slovenskú komisiu pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj;

b) z Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, zo Slovenského cenového úradu okrem plánovania vývoja cien a z Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku miezd a iných odmien za prácu na Ministerstve financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky;

c) zo Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku investičného rozvoja s výnimkou štátnej expertízy investícií, na úseku územného plánovania a stavebného poriadku a z Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky;

d) z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky na úseku drevospracujúceho priemyslu a priemyslu celulózy a papiera na Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej socialistickej republiky;

e) z Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky a zo Slovenskej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj na úseku tvorby a ochrany životného prostredia na Ministerstvo vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky;

f) z Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku starostlivosti o mládež a na úseku starostlivosti o telesnú výchovu a šport;

g)) z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a z Ministerstva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky na úseku pracovno-právnych vzťahov, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, sociálno-právnej ochrany detí a mládeže, starostlivosti o rozvoj populácie a o rodinu a ďalších otázok sociálnej politiky na Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky;

h) zo Slovenského úradu pre tlač a informácie na Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky;

i) z Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky na Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky, ktorého pôsobnosť sa rozširuje o úlohy na úseku cestovného ruchu.

(2) Podrobnosti o prechode práv a povinností podľa odseku písm. a) až e) a g) si ústredné orgány štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky, na ktoré tieto práva a povinnosti prechádzajú, upravia dohodou, v ktorej najmä vymedzia druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov, ako aj určia, ktorí pracovníci k nim prechádzajú do pracovného pomeru.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.