Vyhláška č. 120/1988 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach

Čiastka 25/1988
Platnosť od 30.06.1988 do30.04.1992
Účinnosť od 30.06.1988 do30.04.1992
Zrušený 143/1992 Zb.

OBSAH

120

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 13. júna 1988,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 43 ods. 1 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Ústrednou radou odborov:


Čl. I

Ustanovenie § 2 vyhlášky č. 159/1970 Zb. sa vypúšťa.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

M. Boďa v. r.