Zákon č. 171/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988 do31.12.1989
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.1989
Zrušený 157/1989 Zb.

171

ZÁKON

z 8. novembra 1988,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 161/1982 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena e).

2. V § 4 ods. 1 písm. a) sa za slovami „žriedlových organizáciách“ dopĺňa čiarka a slová „a pri medzinárodných hospodárskych organizáciách“ sa nahrádzajú slovami „pri odbytových a zásobovacích organizáciách a pri organizáciách s prevažne obchodnou činnosťou s výnimkou organizácií, pre ktoré je ustanovená sadzba podľa písmena h)“.

3. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena c).

4. V § 4 ods. 1 písm. h) sa za slová „obchodnou činnosťou“ dopĺňajú čiarka a slová „pri ktorých prevažuje poskytovanie služieb verejného stravovania, verejných ubytovacích služieb a služieb cestovných kancelárií“ a vypúšťajú sa slová „pri odbytových a zásobovacích organizáciách“.

5. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „uvedené v § 2 ods. 1 písm. e) a na organizácie“.

6. V § 7 ods. 1 na konci sa písmeno e) nahrádza písmenom d).

7. § 7 ods. 5 znie:

(5) Sadzba príspevku je 50 % zo základu príspevku s týmito odchýlkami:

a) 20 % pri kúpeľných organizáciách včítane vojenských kúpeľných a rekreačných zariadení, pri organizáciách verejnej automobilovej dopravy, pri organizáciách s obchodnou činnosťou poskytujúcich prevažne služby verejného stravovania, verejné ubytovacie služby a služby cestovného ruchu, pri nakladateľských a vydavateľských organizáciách, pri organizáciách vodného hospodárstva riadených národnými výbormi a ústavoch kozmetiky;

b) 20 % pri organizáciách poskytujúcich služby z časti základu príspevku podľa odseku 3, ktorý pripadá na služby verejného stravovania včítane veľkovýroby jedál, služby verejného ubytovania, služby cestovného ruchu, na opravy a údržbu osobných automobilov a jednostopých motorových vozidiel včítane ich prívesov a príslušenstva a na ďalšie služby, do cien ktorých sa nepremietol príspevok vo výške 50%.

Do tejto časti základu príspevku sa zahŕňajú všetky preukázateľné a samostatne evidované mzdové prostriedky pripadajúce na uvedené služby. Pokiaľ sa tento základ príspevku samostatne nesleduje, určí sa podľa podielu výkonov za uvedené služby z celkových výkonov s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia);

c) 10 % pri organizáciách riadených Federálnym ministerstvom dopravy a spojov s výnimkou výskumných ústavov, projektových, projektovo-inžinierskych a inžinierskych organizácií, pri organizáciách mestskej hromadnej dopravy a pri koncernoch Dopravní podnik hlavního města Prahy a Dopravné podniky hlavného mesta SSR Bratislavy a ich koncernových podnikoch.“.

8. V § 7 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

(6) Od príspevku sa oslobodzujú organizácie bytového hospodárstva.“. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

9. V § 9 ods. 1 sa v úvodnej vete slová „až e)“ nahrádzajú slovami „až d)“.

10. V § 9 ods. 1 sa nahrádza bodka za ustanovením písmena e) bodkočiarkou a pripája sa ustanovenie písmena f), ktoré znie:

f) na odčerpanie prostriedkov za neúmerný rast vyplácaných miezd a odmien za prácu alebo za porušenie mzdových predpisov.“.

11. V § 19 sa vypúšťa odsek 4.

12. V § 20 sa vypúšťajú slová „a od organizácií uvedených v § 2 ods. 1 písm. e)“.

13. V § 21 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písmena b). Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

14. V § 21 ods. 2 sa v úvodnej vete vypúšťajú slová „a organizácie uvedené v § 2 ods. 1 písm. e)“.

15. § 22 ods. 2 úvodná veta znie:

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o organizácie, koncernové podniky a koncernové účelové organizácie riadené orgánmi federácie, Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatné organizácie, koncernové podniky a koncernové účelové organizácie, môžu:“.

Čl. II

Zákon č. 164/1982 Zb. o dôchodkovej dani sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 písm. f) znie:

f) organizácie s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike;9)".

2. V § 2 ods. 1 sa pripája ustanovenie písmena i), ktoré znie:

i) podniky so zahraničnou majetkovou účasťou;10)".

3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťa ustanovnenie písmena d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

4. V § 3 ods. 3 v prvej vete suma „100 000 Kčs" sa nahrádza sumou „150 000 Kčs".

5. § 4 ods. 1 úvodná veta znie:

(1) Základom dane u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až g) a i) je zisk z činností tvoriacich predmet dane, zistený v účtovníctve a zvýšený:".

6. V § 4 ods. 3 sa za slová „v § 2 ods. 1 písm. b) až g)" dopĺňajú slová „a i)".

7. V § 4 ods. 5 sa za slová „v § 2 ods. 1 písm. a) až g)" dopĺňajú slová „a i)".

8. § 4 ods. 7 písm. c) znie:

c) príjmy z úrokov, nájomného a podielov na zisku (dividend);".

9. V § 5 ods. 1 písm. b) sa slová „75 %" nahrádzajú slovami „nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 %".

10. V § 5 ods. 1 písm. c) sa slová „70 %" nahrádzajú slovami „nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 %".

11. V § 5 ods. 1 písm. f) sa slová „50 %" nahrádzajú slovami „nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 %".

12. V § 5 ods. 1 písm. g) sa slová „35 %" nahrádzajú slovami „nepresahujúceho 100 000 Kčs 20 % a zo sumy presahujúcej túto sumu 50 %".

13. V § 5 ods. 1 sa nahrádza bodka za usanovením písmena j) bodkočiarkou a pripája sa ustanovenie písmena k), ktoré znie:

k) 40 % u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i).".

14. § 5 ods. 2 znie:

(2) Pokiaľ u daňovníkov, pre ktorých je sadzba dane ustanovená v odseku 1 písm. a), d), e), j) a k), základ dane nepresahuje 100 000 Kčs, je sadzba dane 20 %, ak je pre daňovaníka výhodnejšia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, keď základom dane je likvidačný zvyšok.".

15. § 7 ods. 1 znie:

(1) Príspevku na sociálne zabezpečenie (ďalej len „príspevok") podliehajú daňovníci uvedení v § 2 ods. 1 písm. a), b), d), e) a i) a podniky a hospodárske zariadenia spoločenských organizácií s výnimkou bytových družstiev, ich zväzov, daňovníkov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) až c) a ďalej s výnimkou podnikov a hospodárskych zariadení priamo napojených na rozpočty politických riadení priamo napojených na rozpočty politických strán, ústredných orgánov Revolučného odborového hnutia a ďalších podnikov a hospodárskych zariadení vyšších orgánov spoločenských organizácií v ekonomickej pôsobnosti Národného frontu s nakladateľskou a vydavateľskou činnosťou a podniku Sazka.".

16. § 7 ods. 3 znie:

(3) Sadzba príspevku je 50 % zo základu príspevku s týmito odchýlkami:

a) pri organizáciách riadených národnými výbormi, ktoré obstarávajú verejnoprospešné služby, platené služby alebo miestnu výrobu, a pri výrobných družstvách s výnimkou výrobných družstiev invalidov a malých družstiev služieb sa sadzba príspevku znižuje za každé percento podielu určeného ukazovateľa služieb obyvateľstvu redukovaných na celkových redukovaných výkonoch o 0,4 bodu, maximálne však o 30 bodov. Znížená sadzba príspevku sa vypočíta s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia);

b) 20 % pri Ústrednej rade družstiev, pri zväzoch výrobných a spotrebných družstiev, pri cestovných kanceláriách, pri Ústrednej českej advokácii a Ústrednej slovenskej dvokácii a pri podnikoch a hospodárskych zariadeniach vyšších orgánov spoločnských organizácií v ekonomickej pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky;

c) 20 % u daňovníkov poskytujúcich služby s výnimkou daňovníkov uvedených pod písmenom a) z častí základu príspevku podľa odseku 2, ktorý pripadá na služby verejného stravovania včítane veľkovýroby jedál, služby verejného ubytovania, služby cestovného ruchu, na opravy a údržbu osobných automobilov a jednostopových motorových vozidiel včítane ich prívesov a príslušenstva a na ďalšie služby, do cien ktorých sa nepremietol príspevok vo výške 50%.

Do tejto časti základu príspevku sa zahŕňajú všetky preukázateľné a samostatné evidované mzdové prostriedky pripadajúce na uvedené služby. Pokiaľ sa tento základ príspevku samostatne nesleduje, určí sa podľa podielu výkonov na uvedené služby z celkových výkonov s presnosťou na desatiny (bez zaokrúhlenia);

d) 10 % pri výrobných družstvách invalidov.".

17. V § 20 ods. 3 sa za slová „v § 2 ods. 1 písm. h)" dopĺňajú slová „a i)".

18. V § 21 sa slová „v § 2 ods. 1 písm. f) a h)" nahrádzajú slovami „v § 2 ods. 1 písm. f), h) a i)".

19. V § 22 sa za slová „v § 2 ods. 1 písm. a) až e)" dopĺňajú slová „a i)".

20. § 23 ods. 2 úvodná veta znie:

(2) Federálne ministerstvo financií, pokiaľ ide o daňovníkov riadených orgánmi federácie, Ústrednú radu družstiev a organizácie ňou riadené a daňovaníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. f), h) a i), a Ministerstvo financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, pokiaľ ide o ostatných daňovníkov, môžu:".

21. V § 23 ods. 2 písm b) sa vypúšťa bodkočiarka a na konci sa pripája táto veta: „a u daňovníkov uvedených v § 2 ods. 1 písm. i) znížiť sadzbu dane a príspevku alebo ich od dane oslobodiť, a to najviac na dobu dvoch rokov od začatia činnosti, prípadne upraviť základ príspevku;.


Čl. III

1. Príspevok na sociálne zabezpečenie, odvod zo zisku a dôchodková daň podľa tohto zákona sa vyrubia po prvý raz za rok 1989.

2. Zrušujú sa § 50 a 64 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 100/1985 Zb. (úplné znenie č. 106/1985 Zb.).

3. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Poznámky pod čiarou

9) Zákon č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike.

10) Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou.