Zákon č. 175/1988 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej

(v znení č. 130/1989 Zb.(nepriamo))

Čiastka 38/1988
Platnosť od 14.11.1988
Účinnosť od 01.01.1990

175

ZÁKON

z 8. novembra 1988,

ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. II

V § 2 ods. 1 zákona č. 41/1953 Zb. v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 25/1961 Zb. sa vypúšťa text za slovami „československá koruna (Kčs)“ a čiarka za týmito slovami sa nahrádza bodkou.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.