Vyhláška č. 16/1988 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky

Čiastka 2/1988
Platnosť od 26.02.1988
Účinnosť od 12.03.1988
Redakčná poznámka

Dňa 2. októbra 1986 bola v Nairobi podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

16

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. októbra 1987

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky


Dňa 2. októbra 1986 bola v Nairobi podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Keňskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Keňskej republiky

vedené prianím rozvíjať styky a spoluprácu v oblasti kultúry, vedy, školstva a zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva, hromadných oznamovacích prostriedkov, filmu, zdravotníctva a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú uľahčovať podľa svojich možností štúdium dejepisu, kultúry a zemepisu druhého štátu na svojich školách, ako aj štúdium týchto odborov vo výskumných ústavoch. Budú dbať na to, aby sa v učebniciach a školských osnovách šírili objektívne informácie o umení, kultúre, literatúre, jazyku, dejinách a zemepise druhého štátu.

Článok 3

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom na štúdium na svojich vysokých školách a v iných vzdelávacích zariadeniach.

Článok 4

Zmluvné strany preskúmajú otázky vzájomného uznávania rovnocennosti dokladov o vzdelaní, diplomov a vedeckých hodností udeľovaných podľa vnútroštátnych predpisov druhého štátu. Ak to uznajú za nevyhnutné, dojednajú o tom osobitnú dohodu.

Článok 5

Zmluvné strany budú uľahčovať v rámci predpisov platných v ich štátoch občanom druhého štátu plnenie ich úloh vykonávaných podľa tejto Dohody. Občania štátu vysielajúcej zmluvnej strany sú povinní dodržiavať vnútroštátne predpisy prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať vždy na určité obdobie programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté akcie, ako aj finančné podmienky.

Článok 7

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov štátov oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom písomného oznámenia o tomto schválení oboma zmluvnými stranami.

Článok 8

Táto Dohoda sa dojednáva na dobu 5 rokov a potom bude automaticky predlžovaná vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Nairobi 2. októbra 1986 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

M. Dudáš v. r.

Za vládu

Keňskej republiky:

B. A. Kiplagat v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.