Nariadenie vlády č. 233/1988 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách

Čiastka 49/1988
Platnosť od 30.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

233

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 14. decembra 1988

o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách

Vláda Slovenskej socialistickej republiky podľa čl. II písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č.107/1988 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch, nariaďuje:


§ 1

(1) Na uspokojovanie miestnych potrieb môže miestny národný výbor zriaďovať drobné prevádzkárne národného výboru ako právnické osoby1) (ďalej len „samostatná prevádzkáreň“).

(2) Samostatná prevádzkáreň je organizačnou jednotkou miestneho národného výboru, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.1)

(3) Spôsobilosť uvedenú v odseku 2 nadobúda samostatná prevádzkáreň dňom zriadenia; poskytovať služby a činnosti môže len v prípade, ak sú miestnemu národnému výboru zapísané v podnikovom registri.2)

(4) Samostatná prevádzkáreň hospodári s majetkom, ktorý jej bol zverený miestnym národným výborom pri jej zriadení, a ďalej s majetkom, ktorý nadobudla pri poskytovaní služieb a činností. Má právo a povinnosť tento majetok v socialistickom celospoločenskom vlastníctve držať, užívať ho, nakladať s ním, chrániť ho a rozmnožovať v záujme dosahovania čo najlepších hospodárskych výsledkov a uspokojovania miestnych potrieb.3)

(5) Činnosť samostatnej prevádzkárne riadi jej vedúci, ktorý koná v jej mene.

§ 2

Miestny národný výbor môže samostatné prevádzkárne zlučovať, rozdeľovať alebo zrušovať; súčasne rozhodne o prechode práv a záväzkov; prípadne o ich vyporiadaní.

§ 3

(1) Samostatná prevádzkáreň môže poskytovať len služby a činnosti určené miestnym národným výborom pri jej zriadení; miestny národný výbor môže predmet činnosti zmeniť.

(2) V súlade s predmetom činnosti poskytuje samostatná prevádzkáreň služby a činnosti

a) občanom,

b) národným výborom,

c) organizáciám a zariadeniam na úseku zdravotníctva, školstva, kultúry, sociálnej starostlivosti, obchodu a verejného stravovania, telesnej výchovy, športu a rekreácie,

d) organizáciám obstarávajúcim alebo poskytujúcim platené služby občanom, verejnoprospešné služby alebo správu a údržbu domového majetku,

e) spoločenským organizáciám.

(3) Iným subjektom než uvedeným v odseku 2 môže samostatná prevádzkáreň poskytovať vyťažené suroviny a stavebný materiál z miestnych zdrojov, včítane ich dopravy, práce spojené s užívaním miestnej verejnej skládky, práce spojené s odvozom pevného a tekutého odpadu a doplnkový predaj výrobkov súvisiacich s poskytovanými službami a činnosťami.

(4) Samostatná prevádzkáreň môže v súlade s určeným predmetom činnosti vyrábať a dodávať výrobky pre vnútorný obchod.

(5) Ustanovenia osobitných predpisov, ak vyžadujú na poskytovanie niektorých služieb a činností uvedených v predmete činnosti samostatnej prevádzkárne osobitné povolenie, zostávajú nedotknuté.

§ 4

(1) Samostatná prevádzkáreň používa na úhradu výdavkov na svoju činnosť.

a) príjmy z tržieb za služby a činnosti poskytované podľa § 3,

b) účelovo určené neinvestičné prostriedky, ktoré jej previedol miestny národný výbor zo svojho rozpočtu,

c) účelovo určené investičné prostriedky miestnym národným výborom na nákup strojov a zariadení a na uskutočnenie stavby.

(2) Prebytok príjmov podľa odseku 1 písm. a) nad výdavkami po zaplatení nemocenského poistenia4) zostáva samostatnej prevádzkárni. Miestny národný výbor môže rozhodnúť, že prebytok alebo jeho časť je jeho doplnkovým príjmom.

(3) Miestny národný výbor určí samostatnej prevádzkárni úlohy v zabezpečení tržieb od obyvateľstva s cieľom zabezpečovať rast týchto tržieb.

§ 5

Odmeňovanie pracovníkov samostatnej prevádzkárne sa spravuje osobitnými predpismi.5)

§ 6

Suroviny, materiál a výrobky nakupuje a služby a ostatné činnosti samostatná prevádzkáreň poskytuje za ceny podľa cenových predpisov a rozhodnutí cenových orgánov alebo poverených organizácií.6)

§ 7

Vedenie účtovníctva, výkazníctva a hospodárenie s peňažnými prostriedkami upravujú osobitné predpisy.7)


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Knotek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2) § 107 ods. 1 a § 108 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom.

4) Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.

5) Výnos Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky z 22. decembra 1988 č.MH-1395/1988-OE o odmeňovaní pracovníkov drobných prevádzkární národných výborov a rozpočtových zariadení národných výborov pre komunálne služby.

6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 154/1971 Zb. o účtovníctve. Smernice Federálneho ministerstva financií zo 6. decembra 1978 č. XV/2-23530/1978 pre vedenie účtovníctva miestnych národných výborov malých obcí, drobných prevádzkární národných výborov, preddávkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií.