21

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

zo 17. decembra 1987,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. štátnej pamiatkovej starostlivosti

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky podľa § 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky a so Slovenskou komisiou pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ustanovuje:


Vyhlasovanie vecí za kultúrne pamiatky (k § 3 zákona)

§ 1

Za kultúrne pamiatky vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) nehnuteľné a hnuteľné veci, prípadne ich súbory (ďalej len „veci“) na návrh alebo z vlastného podnetu. Podklad na vyhlásenie veci za kultúrnu pamiatku obsahuje tieto údaje:

a) druh a názov veci,

b) identifikačné znaky, opis veci, prípadne fotodokumentáciu,

c) miesto, kde sa vec nachádza,

d) odôvodnenie.

§ 2

(1) Vlastník veci oznamuje ministerstvu kultúry alebo krajskému národnému výboru na ich písomné vyzvanie najmä tieto údaje:

a) druh, názov a opis veci vrátane rozmerov,

b) súčasný stav veci (napr. údaje o technickom stave a reštaurovaní),

c) miesto, kde sa vec nachádza a spôsob jej užívania,

d) oprávnenie nakladať s vecou.

(2) Vlastník veci môže požiadať orgán, od ktorého vyzvanie dostal, aby údaje uvedené v odseku 1 boli zistené za pomoci príslušnej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§ 3

Pamiatkové zóny (k § 6 zákona)

(1) Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny vypracúva krajská organizácia štátnej pamiatkovej starostlivosti (ďalej len „krajská organizácia“) v spolupráci s ústrednou organizáciou štátnej pamiatkovej starostlivosti (ďalej len „ústredná organizácia“).

(2) Návrh na vyhlásenie pamiatkovej zóny obsahuje najmä:

a) odôvodnenie,

b) vymedzenie a opis hranice,

c) určenie podmienok starostlivosti a ochrany,

d) určenie podmienok riadenia stavebnej a inej činnosti,

e) určenie podmienok na zachovanie a využitie jej kultúrnych hodnôt.

Ak sa vyhlásenie pamiatkovej zóny dotýka záujmov chránených osobitnými predpismi,1) obsahuje návrh aj úpravu vzájomných vzťahov.

(3) Pamiatková zóna, prípadne jej ochranné pásmo a podmienky ochrany sa vyznačia v územno - plánovacích podkladoch a v územno - plánovacej dokumentácii v súlade s osobitnými predpismi.2) Ak pre územie pamiatkovej zóny nebola spracovaná územno - plánovacia dokumentácia podľa podmienok na jej ochranu, dá príslušný orgán štátnej pamiatkovej starostlivosti podnet príslušnému orgánu územného plánovania na spracovanie územno - plánovacej dokumentácie alebo na jej aktualizáciu.

(4) Krajský národný výbor oznámi vyhlásenie pamiatkovej zóny:

a) ústrednej organizácii na vyznačenie v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ústredný zoznam“),

b) orgánu geodézie a kartografie na vyznačenie v meračských a písomných operátoroch evidencie nehnuteľností,3)

c) orgánu územného plánovania krajského národného výboru a okresného národného výboru za účelom zabezpečenia spracovania územno - plánovacej dokumentácie pamiatkovej zóny.

Evidencia kultúrnych pamiatok (k § 7 zákona)

§ 4

(1) Do ústredného zoznamu zapíše ústredná organizácia nehnuteľné a hnuteľné kultúrne pamiatky evidované v štátnych zoznamoch podľa skorších právnych predpisov4) a veci vyhlásené za kultúrne pamiatky.

(2) V ústrednom zozname sa vyznačí vyhlásenie kultúrnej pamiatky za národnú kultúrnu pamiatku a vymedzenie ochranného pásma kultúrnej pamiatky; rovnako sa vyznačí, že kultúrna pamiatka sa nachádza na území vyhlásenom za pamiatkovú rezerváciu alebo za pamiatkovú zónu, alebo v ich ochrannom pásme.

(3) Ústredný zoznam obsahuje register zápisov , kópie rozhodnutí o vyhlásení veci za kultúrnu pamiatku, evidenčné listy, identifikačné fotografie a prípadnú ďalšiu dokumentáciu.

(4) V ústrednom zozname sa zaznamenávajú zmeny vlastníctva( správy, užívania) kultúrnych pamiatok a ich premiestnenie; pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa zaznamenávajú aj zmeny ich využitia.

(5) Pri zrušení vyhlásenia veci za kultúrnu pamiatku, pri trvalom prevode kultúrnej pamiatky do zbierok múzea alebo galérie alebo po jej trvalom premiestnení mimo územia Slovenskej socialistickej republiky sa kultúrna pamiatka vyradí z evidencie v ústrednom zozname.

§ 5

Do ústredného zoznamu sa zapisujú aj kultúrne pamiatky zapísané do Ústredného zoznamu kultúrnych pamiatok Českej socialistickej republiky,5) ak boli natrvalo premiestnené na územie Slovenskej socialistickej republiky. Ich zápis sa vykoná na základe oznámenia ústrednej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti Českej socialistickej republiky.

§ 6

Ústredná organizácia zasiela krajskému národnému výboru a okresnému národnému výboru výpisy zo zápisov kultúrnych pamiatok v ústrednom zozname z ich územných obvodov; pre vedenie zoznamu kultúrnych pamiatok územných obvodov národných výborov primerane platia ustanovenia o vedení ústredného zoznamu.

§ 7

Ochrana a užívanie kultúrnych pamiatok (k § 9 a 10 zákona)

Vlastník kultúrnej pamiatky je povinný postarať sa o včasnú prípravu a riadne vykonanie všetkých prác a iných opatrení na zabezpečenie starostlivosti o kultúrnu pamiatku, najmä na zabezpečenie:

a) dobrého technického stavu a estetického vzhľadu kultúrnej pamiatky,

b) neporušeného zachovania a prípadne aj účinnejšieho uplatnenia umeleckých a kultúrno-historických hodnôt kultúrnej pamiatky,

c) vhodného a primeraného užívania kultúrnej pamiatky,

d) zodpovedajúceho umiestnenia kultúrnej pamiatky, prípadne jej premiestnenie na iné vhodné miesto,

e) potrebného technického alebo iného vybavenia kultúrnej pamiatky, ktoré podmieňuje jej neporušené zachovanie alebo užívanie,

f) priaznivého prostredia kultúrnej pamiatky.

(2) Na ochranu kultúrnej pamiatky musí vlastník včas urobiť všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré obmedzia na najmenšiu mieru pôsobenie vonkajších škodlivých vplyvov, a zabezpečiť ju proti vzniku a šíreniu požiaru, proti nepriaznivým dôsledkom jej užívania, proti svojvoľnému poškodzovaniu, ničeniu, odcudzeniu alebo odcudzeniu jej odstrániteľných častí alebo príslušenstva.

Obnova kultúrnych pamiatok (k § 14 zákona)

§ 8

(1) Obnova kultúrnej pamiatky alebo jej prostredia (ďalej len „obnova pamiatky“) je súhrn činností vykonávaných pre zachovanie alebo navrátenie pamiatkových, umeleckých, technických a funkčných hodnôt kultúrnej pamiatky a vytvorenie podmienok na jej vhodné spoločenské využitie.

(2) Obnova pamiatky sa podľa povahy a stavu kultúrnej pamiatky vykonáva údržbou, opravou, rekonštrukciou, modernizáciou,6) reštaurovaním, prípadne inou vhodnou úpravou.

§ 9

(1) K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k obnove pamiatky vlastník kultúrnej pamiatky pripojí podklady, ktoré obsahujú:

a) názov kultúrnej pamiatky, jej umiestnenie a číslo v ústrednom zozname,

b) názov a sídlo stavebníka,

c) údaje o majetkovo-právnych a užívateľských vzťahoch,

d) opis kultúrnej pamiatky a účelu, na ktorý slúži,

e) údaje o stavebno-technickom stave,

f) súhrn zamýšľaných opatrení a rozsah predpokladaných prác,

g) predpokladaný prínos obnovy pamiatky z hľadiska ďalšieho zhodnotenia a využitia kultúrnej pamiatky,

h) celkové predpokladané náklady,

i) predpokladané termíny prípravy a realizácie obnovy pamiatky.

(2) Podklady uvedené v odseku 1 pripojí k žiadosti aj vlastník (správca, užívateľ) nehnuteľnosti, ktorý žiada o vydanie záväzného stanoviska podľa § 14 ods. 2 zákona.

(3) Príslušný národný výbor v záväznom stanovisku určí základné podmienky na prípravu a realizáciu obnovy pamiatky z hľadiska štátnej pamiatkovej starostlivosti, a to najmä:

a) požiadavky na ďalšie zachovanie kultúrnej pamiatky,

b) vhodné využitie kultúrnej pamiatky,

c) vykonanie nevyhnutných prieskumných a výskumných prác,

d) požiadavky na obsah a rozsah prípravnej a projektovej dokumentácie v súlade s osobitnými predpismi,7)

e) prípadné vykonanie reštaurátorských prác,

f) efektívnosť a kvalitu prípravných a vykonávacích prác.

(4) Podklady podľa odseku 1 a záväzné stanovisko príslušného národného výboru sú východiskovými dokumentmi na spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie obnovy pamiatky a na jej zabezpečenie v pláne obnovy kultúrnych pamiatok.

§ 10

(1) Ak vyžaduje vykonanie obnovy pamiatky zmeny od schválenej dokumentácie, je stavebník8) povinný tieto prerokovať s príslušným národným výborom.

(2) Dodávateľ je povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby neporušil stav a prostredie tých kultúrnych pamiatok, resp. ich častí, ktorých sa obnova pamiatky nedotýka. V priebehu vykonávania obnovy pamiatky je dodávateľ povinný oznámiť stavebníkovi všetky skutočnosti, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú obnovovacie práce, a neodkladne ho upovedomiť o všetkých nálezoch pamiatkového charakteru (historické konštrukcie, prvky, detaily, umelecká výzdoba, archeologické nálezy a pod.).

(3) Účastníci obnovy pamiatky sú povinní umožniť osobám povereným plnením úloh štátnej pamiatkovej starostlivosti vykonávať potrebné prieskumné a výskumné práce, dokumentovať ich výsledky a sledovať postup prípravy a vykonávania obnovy pamiatky.

(4) Najneskôr do termínu kolaudácie obnovy zisťuje príslušný národný výbor, ako boli z hľadiska štátnej pamiatkovej starostlivosti dodržané podmienky záväzného stanoviska; ak zistí nedostatky, prerokuje so stavebníkom ich odstránenie.

(5) Dokumentáciu o skutočnom vykonaní obnovy pamiatky odovzdá stavebník príslušnej organizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti.

§ 11

(1) Obnova kultúrnej pamiatky alebo jej časti, ktorá je dielom výtvarného umenia alebo prácou umeleckých remesiel (ďalej len „reštaurovanie“), je súhrnom špecifických výtvarných, umelecko-remeselných a technických prác rešpektujúcich technickú a výtvarnú štruktúru originálu. Za reštaurovanie sa nepovažujú stavebné a montážne práce; v pochybnostiach je rozhodujúce stanovisko príslušnej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti.

(2) Pri reštaurovaní sa vždy spracúva dokumentácia v týchto stupňoch:

a) zámer na reštaurovanie,

b) návrh na reštaurovanie,

c) dokumentácia o vykonaných reštaurátorských prácach.

(3) Zámer na reštaurovanie je základným dokumentom prípravy reštaurovania; poskytuje informácie o umiestnení kultúrnej pamiatky, o jej stave a predpokladanom kultúrno-spoločenskom prínose reštaurovania. Vypracúva ho odberateľ reštaurátorských prác, prípadne si jeho spracovanie zabezpečí v príslušnej odbornej organizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti.

(4) Súčasťou zámeru na reštaurovanie sú zásady reštaurovania, ktoré vypracúva príslušná odborná organizácia štátnej pamiatkovej starostlivosti. Zásady reštaurovania obsahujú najmä:

a) podrobný opis súčasného stavu kultúrnej pamiatky, rozsahu a pravdepodobných príčin porúch,

b) údaje o hodnotách kultúrnej pamiatky a špecifikáciu podmienok na ich ochranu, zachovanie, obnovu a uplatnenie

c) odôvodnenie naliehavosti reštaurátorského zásahu,

d) požiadavky na reštaurovanie z hľadiska ďalšej funkcie kultúrnej pamiatky.

(5) Návrh na reštaurovanie spracúva dodávateľ ako záväzný podklad na realizáciu reštaurovania. Návrh na reštaurovanie obsahuje:

a) podrobné vyhodnotenie výsledkov prieskumu,

b) charakter a rozsah prác,

c) postup a technológiu reštaurátorských prác,

d) časový harmonogram prác,

e) ponukový rozpočet,

f) záznam o jeho posúdení v odbornej reštaurátorskej komisii.

(6) Dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác je dokladom o priebehu všetkých skutočne vykonaných prác pri reštaurovaní; dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác obsahuje najmä tieto doklady:

a) denník reštaurátorských prác,

b) záverečnú správu o vykonaní reštaurátorských prác s ich podrobnou grafickou a fotografickou dokumentáciou vrátane podmienok a požiadaviek na ďalšiu starostlivosť o zreštaurovanú kultúrnu pamiatku,

c) ekonomické vyhodnotenie vykonaných reštaurátorských prác.

Jedno vyhotovenie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác odovzdá odberateľ príslušnej organizácii štátnej pamiatkovej starostlivosti.

(7) Ukončené reštaurátorské práce odovzdá dodávateľ odberateľovi na preberacom konaní. Protokol o odovzdaní a prebratí reštaurátorských prác obsahuje najmä:

a) vyjadrenie účastníkov preberacieho konania,

b) súpis zistených nedostatkov a termíny ich odstránenia,

c) dohodu o záručnej lehote na zrealizované reštaurátorské práce.

Príspevok na zachovanie a obnovu kultúrnej pamiatky (k § 16 zákona)

§ 12

(1) Žiadosť o príspevok na zachovanie a obnovu pamiatky (ďalej len „príspevok“) podáva vlastník na okresnom národnom výbore, v ktorého obvode je nehnuteľná kultúrna pamiatka; ak ide o hnuteľnú kultúrnu pamiatku, na okresnom národnom výbore, v obvode ktorého má žiadateľ o príspevok pobyt (sídlo).

(2) K žiadosti o príspevok žiadateľ pripojí najmä:

a) podklady podľa § 9 ods. 4, resp. zámer na reštaurovanie,

b) doklady o ročnom výnose nehnuteľnej kultúrnej pamiatky za posledné tri roky, prípadne o bremenách na nej viaznúcich,

c) doklady o tom, že nemôže uhradiť náklady pre nedostatok vlastných prostriedkov.

§ 13

Pri rozhodovaní o poskytnutí príspevku a o jeho výške okresný národný výbor prihliada na to, aký prospech prinesie žiadateľovi vykonanie obnovy pamiatky, a na majetkové pomery a príjmy žiadateľa.

§ 14

Okresný národný výbor poskytne príspevok až do výšky deviatich desatín nákladov. V spoločensky odôvodnených prípadoch, najmä pri reštaurovaní výtvarných diel a pri obnove národných kultúrnych pamiatok môže okresný národný výbor týmto príspevkom uhradiť celkové náklady.

§ 15

(1) Z príspevku poskytnutého občanovi uhrádza okresný národný výbor faktúry organizácii, ktorá vykonáva práce na obnove pamiatky.

(2) Ak kultúrnu pamiatka odkúpi štát, zníži sa jej cena o primeranú časť poskytnutého príspevku. Pri inom prevode vlastníctva kultúrnej pamiatky môže okresný národný výbor požadovať vrátenie príspevku alebo jeho časti; môže si tiež vyhradiť, že kultúrna pamiatka bude poistená.

§ 16

Ochranné pásmo (k § 17 zákona)

(1) Vyjadrenie príslušnej organizácie štátnej pamiatkovej starostlivosti k vymedzeniu ochranného pásma obsahuje najmä:

a) odôvodnenie účelu a cieľa vymedzenia ochranného pásma,

b) vymedzenie územia ochranného pásma,

c) špecifikáciu kvalít územia ochranného pásma a jeho charakteristiku,

d) návrh na určenie podmienok činnosti v ochrannom pásme,

e) návrh na nevyhnutné úpravy stavieb, pozemkov alebo iných zariadení, prípadne na odstránenie existujúcich stavieb alebo vykonanie iných opatrení a úprav,

f) návrh na úpravu vzťahov k iným ochranným pásmam, prípadne ďalším chráneným územiam zriadeným podľa osobitných predpisov.9)

(2) Návrh na vymedzenie ochranného pásma prerokuje okresný národný výbor s príslušným stavebným úradom, a ak ide o nehnuteľné archeologické nálezy, aj s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied.

(3) Okresný národný výbor oznámi vymedzenie ochranného pásma:

a) krajskej organizácii a ústrednej organizácii na vyznačenie v ústrednom zozname; ak ide o nehnuteľné archeologické nálezy, tiež Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied,

b) orgánu geodézie a kartografie na vyznačenie v meračských a písomných operátoch evidencie nehnuteľností,3)

c) orgánu územného plánovania za účelom zabezpečenia spracovania alebo aktualizácie územno - plánovacej dokumentácie územia ochranného pásma.

§ 17

Kultúrne pamiatky vo vzťahu k zahraničiu (k § 20 zákona)

(1) Žiadosť o súhlas na vývoz kultúrnej pamiatky musí obsahovať všetky identifikačné znaky kultúrnej pamiatky vylučujúce jej zámenu, najmä podrobný opis s fotografiou, druh a názov, rozmery, súčasný stav, údaje o vykonaných úpravách alebo reštaurovaní, účel na ktorý sa žiada o súhlas s vývozom, doba, na ktorú sa má kultúrna pamiatka vyviezť, spôsob jej zabezpečenia počas dopravy a jej užívania v zahraničí. K žiadosti musí byť pripojený písomný súhlas vlastníka kultúrnej pamiatky s vývozom.

(2) Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je v prílohe vyhlášky, a to v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno zostáva na colnici, druhé sprevádza kultúrnu pamiatku do cudziny, ďalšie zostávajú na ministerstve kultúry a u žiadateľa.

(3) Ministerstvo kultúry môže v udelenom súhlase na vývoz kultúrnej pamiatky určiť podmienky na jej ochranu.

(4) Po navrátení kultúrnej pamiatky zo zahraničia preverí ústredná organizácia na požiadanie ministra kultúry identitu a stav kultúrnej pamiatky a podá o tom ministerstvu kultúry správu.

Okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti a spravodajcovia štátnej pamiatkovej starostlivosti (k § 31 zákona)

§ 18

Okresný konzervátor štátnej pamiatkovej starostlivosti plní najmä tieto úlohy:

a) sleduje stav kultúrnych pamiatok, starostlivosť o ne a o ich využitie a najmenej raz ročne podáva okresnému národnému výboru a krajskej organizácii správu o stave kultúrnych pamiatok v okrese,

b) overuje, či sa obnova kultúrnych pamiatok a zmeny ich využitia vykonávajú v súlade so zákonom a touto vyhláškou,

c) propaguje kultúrne pamiatky medzi občanmi a najmä medzi mládežou,

d) z poverenia okresného národného výboru sa zúčastňuje na rokovaniach, na ktorých sa riešia otázky z odboru štátnej pamiatkovej starostlivosti, a o ich výsledku podáva správu okresnému národnému výboru.

§ 19

Spravodajca štátnej pamiatkovej starostlivosti plní najmä tieto úlohy:

a) sleduje stav kultúrnych pamiatok vo vymedzenom obvode, starostlivosť o ne a o ich využitie a spracúva písomné podklady pre okresného konzervátora štátnej pamiatkovej starostlivosti o stave kultúrnych pamiatok a zmenách prostredia, v ktorom sa nachádzajú,

b) podáva okresnému konzervátorovi štátnej pamiatkovej starostlivosti správu o zistených nedostatkoch.


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 20

Na účely tejto vyhlášky príslušným orgánom štátnej pamiatkovej starostlivosti je pre kultúrne pamiatky okresný národný výbor, pre národné kultúrne pamiatky krajský národný výbor; príslušnou organizáciou štátnej pamiatkovej starostlivosti je pre kultúrne pamiatky krajská organizácia, pre národné kultúrne pamiatky ústredná organizácia.

§ 21

(1) Dňom účinnosti tejto vyhlášky sa nepoužívajú ustanovenia vyhlášky Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 11/1964 Zb. o vývoze kultúrnych pamiatok a predmetov muzeálnej hodnoty, pokiaľ sa vzťahujú na kultúrne pamiatky.

(2) Zrušujú sa:

1. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky zo 6. 5. 1975 č. MK 868/1975-ek. pre plánovanie a financovanie obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok v Slovenskej socialistickej republike (reg. v čiastke 22/1975 Zb.),

2. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 28. 12. 1975 č. MK 3503/1975-OP o dokumentácii obnovy nehnuteľných kultúrnych pamiatok (reg. v čiastke 19/1976 Zb.).

§ 22

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1988.


Minister:

Válek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a v znení zákona SNR č. 72/1986 Zb.

2) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

3) Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb.
Vyhláška Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 23/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení vyhlášky Ústrednej správy geodézie a kartografie č. 133/1965 Zb. a vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 26/1984 Zb.

4) Zákon SNR č. 7/1958 Zb. o kultúrnych pamiatkach.
Vyhláška Povereníctva školstva a kultúry č. 250/1959 Ú. v. o evidencii kultúrnych pamiatok.

5) Zákon Českej národnej rady č. 20/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti.

6) § 6 a 7 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 162/1980 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 180/1982 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 108/1985 Zb.

7) Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku v znení vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 155/1980 Zb.

8) § 139 ods. 3 stavebného zákona.
Vyhláška č. 5/1987 Zb.

9) Napr. § 6 a 11 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR, § 48 zákona č. 20/1966 Zb., § 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).