Zákon č. 195/1988 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989

Čiastka 43/1988
Platnosť od 14.12.1988
Účinnosť od 01.01.1989

OBSAH

195

ZÁKON

z 13. decembra 1988

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1989

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 223 640 800 000 Kčs.

Celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 223 640 800 000 Kčs.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie tvoria:

A. Účelová dotácia do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 40 626 810 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 26 808 485 000 Kčs

z toho:

I. dotácie a subvencie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 10 295 900 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 7 005 700 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 30 330 910 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 19 802 785 000 Kčs

v tom:

a) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 3 180 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 2 630 000 000 Kčs

b) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 840 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 550 000 000 Kčs

c) dotácie na modernizáciu bytového fondu

- Českej socialistickej republike 1 000 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 50 000 000 Kčs

d) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 453 600 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 224 000 000 Kčs

e) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 12 004 300 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 9 389 000 000 Kčs

f) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 11 531 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 6 324 000 000 Kčs

g) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 895 010 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 417 785 000 Kčs

h) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Slovenskej socialistickej republike 45 000 000 Kčs

i) dotácie na preventívne zdravotnícke opatrenia

ii) - Českej socialistickej republike 427 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 173 000 000 Kčs

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 45 545 690 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 30 523 515 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, cenovými, organizačnými, metodickými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode, zmenami úrovne kurzu Kčs a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Husák v. r.

Indra v. r.

Adamec v. r.

Príloha zákona č. 195/1988 Zb.