Vyhláška č. 187/1988 Zb.Vyhláška Úradu pre vynálezy a objavy o konaní vo veciach ochranných známok

Čiastka 40/1988
Platnosť od 08.12.1988 do28.02.1997
Účinnosť od 01.01.1989 do28.02.1997
Zrušený 55/1997 Z. z.

187

VYHLÁŠKA

Úradu pre vynálezy a objavy

z 8. novembra 1988

o konaní vo veciach ochranných známok

Úrad pre vynálezy a objavy ustanovuje podľa § 30 zákona č.174/1988 Zb. o ochranných známkach (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Prihláška ochrannej známky sa podáva na Úrade pre vynálezy a objavy (ďalej len „Úrad“) podľa vzoru uvedeného v prílohe I tejto vyhlášky.

(2) Na prihláške ochrannej známky vyznačí Úrad presný časový údaj jej podania (dátum, hodinu, minútu) a zapíše ju do protokolu.

§ 2

Prihláška ochrannej známky obsahuje:

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko prihlasovateľa,

b) znenie alebo vyobrazenie prihlasovanej ochrannej známky, prípadne jej opis, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie a pri ochrannej známke, ktorá sa prihlasuje v inom než latinskom písme, jej prepis,

c) údaj o tom, či sa ochranná známka prihlasuje v čiernobielom alebo farebnom vyhotovení,

d) presné vymedzenie výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa má ochranná známka zapísať,

e) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko zástupcu prihlasovateľa (pokiaľ je zastúpený) alebo osoby poverenej prihlasovateľom vystupovať v konaní pred Úradom,

f) podpis alebo podpisy prihlasovateľa, u právnickej osoby podpis jej štatutárneho zástupcu, prípadne podpis zástupcu prihlasovateľa, ak je zastúpený.

§ 3

(1) K prihláške ochrannej známky sa priloží:

a) úradne overený doklad o názve a sídle alebo mene, priezvisku a bydlisku prihlasovateľa a o predmete jeho činnosti,

b) dve fotografie a 10 fotokópií ochrannej známky alebo jej tlačový štočok a 10 odtlačkov štočka, pričom fotografie, fotokópie, štočok a jeho odtlačky musia mať rozmery so stranou minimálne 15 mm, maximálne 60 mm a musia byť schopné jasne reprodukovať ochrannú známku vo všetkých podrobnostiach,

c) pri ochranných známkach vo farebnom vyhotovení dve čiernobiele fotografie a 10 farebných fotokópií ochrannej známky,

d) pri priestorových ochranných známkach okrem náležitostí uvedených v texte písmena b) aj jej priestorové vyhotovenie,

e) plnomocenstvo zástupcu prihlasovateľa, pokiaľ je prihlasovateľ zastúpený,

f) šesť čitateľných kópií zoznamov výrobkov a služieb, pokiaľ tento zoznam obsahuje viac než 10 údajov.

(2) Ak sa prihlasuje slovná ochranná známka, ktorá nemá osobitnú grafickú úpravu, neprikladajú sa fotografie, fotokópie ani štočok ani jej odtlačky.

§ 4

Ak prihlasovateľ žiada o zápis ochrannej známky na základe zápisu v zahraničí, priloží namiesto úradne overeného dokladu o názve a sídle alebo mene, priezvisku a bydlisku a o predmete svojej činnosti osvedčenie o zápise ochrannej známky v zahraničí potvrdené príslušným zápisným úradom.

§ 5

(1) Ak prihlasovateľ uplatňuje právo prednosti, poskytované podľa medzinárodných zmlúv, uvedie v prihláške ochrannej známky dátum podania prihlášky, z ktorej odvodzuje právo prednosti, a štát, v ktorom bola táto prihláška podaná, a doloží tieto skutočnosti dokladom overeným príslušným zápisným úradom.

(2) V prihláške možno uplatniť právo prednosti len z jednej predchádzajúcej prihlášky.

§ 6

K prihláške ochrannej známky obsahujúcej údaje zhodné alebo zameniteľné so zapísaným označením pôvodu (§ 4 písm. e) zákona] priloží prihlasovateľ výpis z registra označenia pôvodu.

§ 7

Zmluva o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky obsahuje:

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko a predmet činnosti prihlasovateľa alebo prihlasovateľov kolektívnej ochrannej známky, ktorí sa po zápise stanú jej majiteľmi,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko a predmet činnosti zmluvných používateľov,

c) vymedzenie vzájomných práv a povinností jednotlivých oprávnených právnických alebo fyzických osôb, najmä kto bude ostatných zastupovať vo veciach kolektívnej ochrannej známky, akým spôsobom budú oprávnené právnické alebo fyzické osoby o používaní kolektívnej ochrannej známky rozhodovať a ako sa budú riešiť prípadné spory medzi nimi, kto bude znášať náklady zápisu, udržiavania a prípadné spory o kolektívnu ochrannú známku voči tretím osobám,

d) ustanovenie o tom, akým spôsobom budú kolektívnu ochrannú známku používať jednotlivé oprávnené právnické alebo fyzické osoby, aby bol zrejmý pôvod výrobkov alebo služieb, v akom rozsahu, t.j. najmä či pre všetky výrobky a služby uvedené v zozname alebo len pre niektoré z nich, v ktorých štátoch a akým spôsobom bude ukončené používanie kolektívnej ochrannej známky, včítanie vyrovnania vzájomných záväzkov pri jej zániku.

§ 8

Príznačnosť označenia, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo ktoré tvoria prevažne opisné údaje [§ 4 písm. a) zákona], možno preukázať datovanými dokladmi. Doklady (objednávky, dodacie listy, faktúry a pod.) odkazujúce na použitie takého označenia priamo na výrobkoch alebo službách musia byť datované najmenej jeden rok pred podaním prihlášky ochrannej známky, pri ostatných dokladoch (propagačné a inzertné materiály) odkazujúcich na použitie na výrobkoch alebo službách nepriamo, najmenej dva roky pred podaním prihlášky ochrannej známky.

§ 9

(1) Zápis ochrannej známky v registri ochranných známok (ďalej len „register“) obsahuje:

a) číslo ochrannej známky,

b) presný časový údaj podania prihlášky ochrannej známky na Úrade,

c) dátum práva prednosti,

d) dátum zápisu,

e) spisovú značku,

f) znenie alebo vyobrazenie prihlasovanej ochrannej známky, prípadne jej opis, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie a pri ochrannej známke, ktorá sa prihlasuje v inom než latinskom písme, jej prepis,

g) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko majiteľa ochrannej známky,

h) zoznam výrobkov alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, a ich zatriedenie podľa Medzinárodného triednika výrobkov a služieb,

i) záznam o zmluve o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky,

j) dátum obnovy zápisu ochrannej známky,

k) prevod práva k ochrannej známke,

l) licenčnú zmluvu k ochrannej známke,

m) zahraničné zápisy ochrannej známky,

n) vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu,

o) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko zástupcu majiteľa ochrannej známky, pokiaľ je majiteľ zastúpený,

p) zánik práva k ochrannej známke,

r) dokumentačné údaje.

(2) Do registra sa zapisujú zmeny údajov uvedených v odseku 1 písm. f) až i) a písm. k) až r).

(3) Súčasťou registra sú vyhotovenia priestorových ochranných známok.

(4) Register sa delí na register platných a register zaniknutých ochranných známok.

§ 10

(1) V osvedčení o zápise ochrannej známky uvedie Úrad údaje obsiahnuté v zápise ochrannej známky do registra s výnimkou dokumentačných údajov.

(2) Úrad uvedie v osvedčení aj zmeny údajov v ňom obsiahnutých a údaje o skutočnostiach, ktoré nastali neskoršie, ktoré sa zapisujú do registra (§ 9 ods. 2).

§ 11

(1) Inými dôležitými skutočnosťami podľa § 25 zákona, ktoré sa zverejňujú vo Vestníku Úradu, sú prevody ochranných známok, zmeny názvu, sídla, mena a priezviska, bydliska majiteľa ochrannej známky, zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známky, rozhodnutie Úradu, ktorým sa zrušuje vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu.

(2) Vo Vestníku zverejní Úrad zoznam zástupcov oprávnených zastupovať v konaní pred Úradom právnické alebo fyzické osoby, ktoré nemajú v Československej socialistickej republike sídlo alebo bydlisko, a zmeny tohto zoznamu.

§ 12

(1) Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky sa podáva na Úrade podľa vzoru uvedeného v prílohe II tejto vyhlášky a obsahuje názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko majiteľa ochrannej známky, číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie.

(2) K žiadosti sa priloží:

a) pôvodné vyhotovenie osvedčenia o zápise ochrannej známky alebo jeho druhopis,

b) fotografia, fotokópia alebo tlačový štočok a odtlačky štočka v počte a za podmienok ustanovených v § 3 ods. 1 písm. b),

c) šesť čitateľných kópií zoznamu výrobkov a služieb, pokiaľ tento zoznam obsahuje viac než 10 údajov.

§ 13

Ak majiteľ ochrannej známky žiada o zmenu v ochrannej známke, ktorá obsahuje jeho názov, sídlo, meno, priezvisko alebo bydlisko, predloží úradne overený doklad preukazujúci túto zmenu.

§ 14

(1) Ak majiteľ ochrannej známky žiada o zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb, priloží šesť čitateľných kópií nového zoznamu, pokiaľ obsahuje viac než 10 údajov.

(2) Žiadosť obsahuje:

a) číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko majiteľa ochrannej známky,

c) vymenovanie výrobkov alebo služieb, o ktoré sa zoznam výrobkov alebo služieb zužuje.

(3) K žiadosti sa priloží pôvodné vyhotovenie osvedčenia o zápise ochrannej známky alebo jeho druhopis.

§ 15

(1) Žiadosť o zápis prevodu práva k ochrannej známke do registra sa podáva na úrade podľa vzoru uvedeného v prílohe III tejto vyhlášky.

(2) Žiadosť obsahuje:

a) číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko majiteľa ochrannej známky a nadobúdateľa práva k ochrannej známke.

(3) Ak sa prevádza právo k ochrannej známke pre niektoré výrobky alebo služby, treba ich výslovne uviesť.

(4) K žiadosti sa priloží:

a) pôvodné vyhotovenie osvedčenia o zápise ochrannej známky alebo jeho druhopis,

b) úradne overený doklad o názve a sídle alebo mene, priezvisku a bydlisku nadobúdateľa práva k ochrannej známke a o predmete jeho činnosti,

c) úradne overená zmluva o prevode práva k ochrannej známke alebo úradne overený doklad o prechode práva k ochrannej známke podľa iných právnych predpisov.

(5) Pre prevod prihlášky ochrannej známky (§ 8 ods. 2 zákona) sa primerane použijú ustanovenia odsekov 1 až 4.

§ 16

(1) Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy k ochrannej známke do registra obsahuje:

a) číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko poskytovateľa a nadobúdateľa licencie k ochrannej známke.

(2) K žiadosti sa priloží:

a) pôvodné vyhotovenie osvedčenia o zápise ochrannej známky alebo jeho druhopis,

b) úradne overený doklad o predmete činnosti nadobúdateľa licencie k ochrannej známke,

c) úradne overená licenčná zmluva.

(3) Licenčná zmluva obsahuje:

a) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko poskytovateľa a nadobúdateľa licencie k ochrannej známke,

b) číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie,

c) rozsah poskytnutých práv k ochrannej známke a podmienky za ktorých sa poskytujú,

d) povinnosť nadobúdateľa licencie dodržiavať určenú akosť pri výrobkoch alebo službách označených ochrannou známkou a oprávnenie poskytovateľa licencie dodržiavanie akosti kontrolovať; nedodržanie akosti určenej v licenčnej zmluve môže byť dôvodom pre zrušenie licenčnej zmluvy jej poskytovateľom,

e) dobu platnosti a spôsob ukončenia platnosti licenčnej zmluvy.

§ 17

(1) K žiadosti o vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu majiteľ ochrannej známky priloží:

a) pôvodné vyhotovenie osvedčenia o zápise ochrannej známky alebo jeho druhopis,

b) údaje o rozsahu predaja výrobkov alebo poskytovaní služieb touto ochrannou známkou označených na území Československej socialistickej republiky za posledných päť rokov; u československých právnických alebo fyzických osôb sa vyžaduje overenie týchto údajov príslušnými ústrednými orgánmi, u zahraničných právnických alebo fyzických osôb sa vyžaduje overenie týchto údajov príslušnou československou organizáciou zahraničného obchodu,

c) rozhodnutie alebo osvedčenie štátnej skúšobne o zaradení výrobku do najvyššieho stupňa akosti1) alebo iné dôkazy o akosti výrobkov alebo služieb označovaných ochrannou známkou,

d) zdôvodnenie majiteľa ochrannej známky, v čom vidí jej chýrnosť.

(2) Úrad si v konaní o vyhlásení ochrannej známky za chýrnu môže vyžiadať vyjadrenie ďalších orgánov alebo organizácií.

§ 18

(1) Žiadosť o súhlas Úradu s úkonmi uvedenými v § 21 zákona obsahuje:

a) číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko majiteľa ochrannej známky alebo nadobúdateľa práva k ochrannej známke,

c) zdôvodnenie, aký úkon a prečo sa má urobiť.

(2) K žiadosti o súhlas s úkonmi uvedenými v § 21 písm. b), d) a e) zákona sa priloží vyjadrenie príslušnej organizácie zahraničného obchodu.

§ 19

(1) Návrh na výmaz ochrannej známky obsahuje:

a) číslo a znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, ktorá je predmetom výmazového konania, pri priestorovej ochrannej známke jej plošné zobrazenie,

b) názov a sídlo alebo meno, priezvisko a bydlisko navrhovateľa a odporcu, prípadne ich zástupcov,

c) stručný opis skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva,

d) určitý návrh.

(2) Návrh na výmaz sa predkladá v potrebnom počte vyhotovení so zodpovedajúcim počtom príloh.

(3) Ak sa má návrh doručiť účastníkovi konania v zahraničí, ktorý dosiaľ nemá v Československej socialistickej republike zástupcu, priloží sa k návrhu jeho úradne overený preklad vo francúzskom, prípadne anglickom jazyku.

§ 20

K preukazu používania ochrannej známky v Československej socialistickej republike [§ 23 ods. 1 písm. b) zákona] sa predkladajú najmä objednávky, dodacie listy, faktúry, výkazy o počte vyrobených výrobkov alebo poskytnutých služieb, propagačné a inzertné materiály, a to v zodpovedajúcom množstve.

§ 21

(1) Ak majiteľ ochrannej známky žiada o výpis z registra alebo o druhopis osvedčenia, je povinný priložiť k žiadosti fotokópie alebo odtlačky štočka ochrannej známky so stranou minimálne 15 mm, maximálne 60 mm schopné jasne reprodukovať ochrannú známku vo všetkých podrobnostiach. Ak obsahuje zoznam chránených výrobkov a služieb viac ako 10 údajov, priloží majiteľ kópiu zoznamu chránených výrobkov a služieb.

(2) Fotokópie, odtlačky štočka, zoznam výrobkov a služieb sa predkladajú v počte zodpovedajúcom počtu požadovaných výpisov z registra alebo druhopisov osvedčení.

(3) Druhopis osvedčenia vydáva Úrad ku každej ochrannej známke iba v jednom vyhotovení na žiadosť majiteľa ochrannej známky predloženú v prípade straty alebo poškodenia osvedčenia súčasne so žiadosťou podľa § 20 zákona a podľa § 12 až 17.

§ 22

(1) Na prejednávanie sporov zo vzťahov z ochranných známok (§ 29 zákona) zriaďuje predseda Úradu Komisiu pre ochranné známky (ďalej len „Komisia“).

(2) Komisia sa skladá z predsedu a stálych členov; predsedu a stálych členov Komisie vymenúva a odvoláva predseda Úradu.

(3) Na konanie Komisie budú, podľa povahy prejednávanej veci, prizvaní najmä:

a) majiteľ alebo majitelia ochrannej známky, prípadne ich zástupcovia,

b) ďalší priami účastníci sporu, prípadne ich zástupcovia,

c) zástupcovia ústredných orgánov nadriadených priamym účastníkom sporu,

d) zástupca Federálneho ministerstva zahraničného obchodu,

e) zástupca príslušnej organizácie zahraničného obchodu,

f) zástupcovia ďalších orgánov a organizácií, ktorých účasť si Úrad vyžiada

(4) Konanie Komisie vedie jej predseda. Na záver konania Komisia prijíma odporúčanie, o prijatí a obsahu ktorého sa rozhoduje hlasovaním prítomných členov. Každý člen Komisie má jeden hlas, v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Komisie.

(5) Zápisnicu o konaní Komisie rozošle predseda Komisie účastníkom konania.


§ 23

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.januárom 1989.


Predseda:

Ing. Wiszczor v. r.


Príloha I.

Vzor 01

Príloha II.

Vzor 02

Príloha III.

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona č.30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení zákona č.54/1987 Zb.