Vyhláška č. 220/1988 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 46/1988
Platnosť od 28.12.1988
Účinnosť od 01.01.1995

220

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 9. novembra 1988

o Chránenej krajinnej oblasti Záhoria

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky podľa § 10 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1969 Zb. o niektorých opatreniach v organizácii a pôsobnosti národných výborov v Slovenskej socialistickej republike, zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb. po dohode so zúčastnenými orgánmi štátnej správy ustanovuje:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Chránená krajinná oblasť Záhorie (ďalej len „oblasť“). Jej územie je vymedzené v prílohe tejto vyhlášky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb.

Vymedzenie územia Chránenej krajinnej oblasti Záhorie

Chránená krajinná oblasť Záhorie (ďalej len „blasť") skladajúca sa z dvoch samostatných častí - severovýchodnej a západnej, sa rozprestiera na území Slovenskej socialistickej republiky v Západoslovenskom kraji v okresoch:

a) Bratislava - vidiek

v katastrálnych oblastiach Borinka (časť Borinka II.), Stupava, Záhorská Bystrica (časť Záhorská Bystrica II.), Zohor, Vysoká pri Morave, Láb, Plavecký Štvrtok, Záhorská Ves, Jakubov, Suchohrad, Gajary,

b) Senica

v katastrálnych územiach Malé Leváre, Veľké Leváre, Závod, Moravský Ján, Borský Jur, Kuklov, Šaštín-Stráže, Borský Mikuláš, Šajdíkové Humence, Bílkove Humence, Lakšárska Nová Ves a Studienka.

Územie oblasti je vyznačené v základnej mape Československej socialistickej republiky M 1:50 000 na týchto mapových listoch:

34   -   41     Moravský   Ján                 -   1980
34   -   42     Kúty                                    -   1980
34   -   43     Gajary                                -   1981
44   -   21     Devínska   Nová   Ves    -  1975

Severovýchodná časť

Hranica severovýchodnej časti oblasti vychádza z východiskového bodu na križovatke štátnej cesty Borský Jur - Tomky so spájacou cestou vedúcou z Borského Jura do Lakšárskej Novej Vsi (kóta 175). Z toho bodu vedie hranica po juhozápadnom okraji štátnej cesty juhovýchodným smerom po okraj lesa, ktorým pokračuje po odpadový kanál vodnej nádrže Dolná Studená voda. Ďalej hranica oblasti vedie týmto kanálom juhozápadným smerom po jeho sútok s Lakšárskym potokom, odkiaľ kanálom odbočuje južným a juhovýchodným smerom, prechádza cez štátnu cestu Závod - Tomky a pokračuje po styk kanála s poľnou cestou. Tu sa hranica otáča západným smerom a pokračuje vedľa poľnej cesty okrajom lesa, ktorý sleduje južným smerom po poľnú cestu západne od Šišulákovho mlyna. Po nej ďalej pokračuje smerom po kanáli Porec, po kanáli ide východným smerom po okraj lesa, okrajom lesa sa hranica oblasti stáča na sever po lesnú cestu, pokračuje po nej východným smerom križujúc na kóte 212 štátnu cestu Studienka - Lakšárska Nová Ves, pokračuje po Studienskej ceste až po križovatku lesných ciest asi 150 m juhovýchodne od močiara Jaseňácke. Odtiaľ po lesnej ceste pokračuje severným smerom až po okraj lesov. Okrajom lesov vedie východným smerom až na lesnú cestu južne od Husárových rybníkov. Touto cestou pokračuje severovýchodným smerom a spája sa s lesnou cestou hájovňa Biely kríž - Lakšárska Nová Ves. Ďalej pokračuje severným smerom k intravilánu obce Lakšárska Nová Ves. Južným okrajom intravilánu pokračuje východným smerom na štátnu cestu Lakšárska Nová Ves - Mikulášov. Po severozápadnom okraji štátnej cesty Mikulášov - Bílkove Humence vedie k styku odvodňovacieho kanála so štátnou cestou asi 350 m západne od okraja intravilánu obce Bílkove Humence - Borský Mikuláš, po jej juhozápadnom okraji pokračuje severozápadným smerom po kótu 263, kde je križovatka s poľnou cestou. Poľnou cestou pokračuje juhozápadným smerom a po 500 m na križovatke poľných ciest vedie severným smerom, križujúc odvodňovací kanál, až po okraj lesa. Okrajom lesa juhozápadným, severozápadným a severovýchodným smerom pokračuje až po dotyk s elektrovodom, tadiaľto pokračuje až po okraj lesa juhozápadne od osady Habány. Tu sa hranica oblasti stáča okrajom lesa na juhovýchod a severovýchod až po hranicu osady Habány, ktorou pokračuje severovýchodným smerom až na poľnú cestu, po nej severovýchodným smerom na križovatku poľných ciest. Odtiaľ sa otáča na juhovýchod a po poľnej ceste až k okraju lesa, kde sa stáča severovýchodným a severným smerom, po okraji lesa a hranicami porastov pokračuje až na lesnú cestu Šaštínka. Po nej ide juhovýchodným smerom a asi po 150 m pokračuje severovýchodným smerom a asi po 150 m pokračuje severovýchodným smerom hranicami porastov na lesnú cestu. Touto cestou pokračuje juhovýchodným smerom, asi po 400 m odbočuje na hranicu porastov, ktorou pokračuje východným a severným smerom, križuje lesnú cestu Šachorka a vo vzdialenosti 1 km severovýchodne od prameňa Hlavina odbočuje severozápadným smerom lesnou cestou k potoku vytekajúcemu z rybníka Bahno. Ďalej hranica oblasti pokračuje týmto potokom severným smerom po hranicu intravilánu obce Šajdíkove Humence, odtiaľ ide severozápadným smerom po lesnej cesta a po hranici porastov na okraj lesa, ktorým pokračuje po železničnú trať Trnava - Kúty. Južným okrajom železničnej trate pokračuje juhozápadným smerom a vo vzdialenosti asi 600 m pred križovatkou železničnej trate s cetou Borský Mikuláš - Štefanov odbočuje po odvodňovacom kanáli južným a juhozápadným smerom na okraj lesa. Okrajom lesa a intravilánu obce Borský Mikuláš vedie hranica oblasti na lesnú cestu, ktorou pokračuje južným smerom, križuje odvodňovací kanál a vo vzdialenosti asi 200 m od tohto kanála severozápadne od Batašovho vrchu (242 m) odbočuje ku kanálu západným smerom. Ďalej pokračuje po kanáli južným smerom po priepusť a odbočuje juhozápadným smerom ku krížu pri poľnej ceste vedúcej z Borského Mikuláša k horárni Sokold. Po nej hranica oblasti pokračuje severozápadným smerom na križovatku so štátnou cestou Borský Mikuláš - Bílkove Humence, odbočuje západným okrajom cesty južným smerom po kanál, ktorým vedie severozápadným smerom po sútok s kanálom Fojtlínovec na juhovýchodnom okraji intravilánu Borský Mikuláš. Juhozápadným, severozápadným a severným smerom obchádza intravilán a hospodársky dvor a vedie k štátnej ceste Borský Mikuláš - Šaštín-Stráže. Po jej severnom okraji pokračuje západným smerom k lesnej ceste, ktorou sa stáča severozápadným smerom na okraj lesa, tadiaľto vedie severozápadným, juhozápadným a juhovýchodným smerom, križuje štátnu cestu a pokračuje juhovýchodným okrajom intravilánu juhozápadným smerom okrajom lesa k lesnej ceste zo Šaštína-Stráží do Lakšárskej Novej Vsi. Po ceste pokračuje hranica oblasti južným smerom na most cez Šaštínsky potok. Tu hranica porastov odbočuje juhozápadným smerom ku kóte 197 a lesnou cestou vedie hranicou porastov severozápadným smerom na okraj lesa, juhozápadne od Šaštína-Stráží. Odtiaľ pokračuje hranica oblasti okrajom lesa západným, juhozápadným a južným smerom na lesnú cestu Na studienskej ceste, ktorou pokračuje severozápadným smerom k východiskovému bodu.

Západná časť

Hranica západnej časti oblasti vychádza z východiskového bodu na sútoku kanála Malina s riekou Moravou asi 1,2 km severne od železničnej stanice Devínske Jazero. Z tohto bodu vedie hranica oblasti severným smerom západným okrajom kanála Malina po je sútok so Zohorským kanálom, ktorého západným okrajom ďalej pokračuje po okraj lesa a po ňom severovýchodným smerom k železničnej trati Zohor - Záhorská Ves. Odtiaľ vedie okrajom lesa a železničnej trate západným smerom po most nad kanálom Močiarka, križuje železničná trať a pokračuje okrajom lesa severným smerom ku kanálu Malina. Po jeho južnom a juhozápadnom okraji pokračuje hranica oblasti k mostu cez kanál východne od Veľkých lúk, cez most prechádza k odvodňovaciemu kanálu, ktorým za zatáča východným smerom a vedie k poľnej ceste a hranici lesa, kde sa otáča na sever, pokračuje východným okrajom lesa, obchádza hospodársky dvor Jednotného roľníckeho družstva Láb a prichádza na štátnu cestu Láb - Jakubov. Ďalej hranica oblasti pokračuje po severovýchodnom okraji štátnej cesty po okraj lesa, ktorým odbočuje severovýchodným a severným smerom. Severozápadne od hospodárskeho dvora Olčov majer prichádza hranica na lesnú cestu, stáča sa na severozápad a pokračuje po nej na križovatku lesných ciest južne od Jakubovských rybníkov, ktorou pokračuje severovýchodným , severozápadným, juhozápadným a západným smerom až po západnú hrádzu rybníka, kde sa stáča na juh a prichádza na poľnú cestu. Po ceste ide východným smerom na okraj lesa, ktorým pokračuje južným, juhozápadným a severozápadným smerom k lesnej ceste východne od kóty 149. Po ceste pokračuje východným a severným smerom. Vo vzdialenosti 80 južne od odvodňovacieho kanála sa stáča západným smerom a vedie na križovatku ciest na okraji lesa. Okrajom lesa vedie severozápadným smerom ku kanálu Malina, ďalej pokračuje po jeho severnej a západnej strane západným a južným smerom po most na štátnej ceste Jakubov - Záhorská Ves, odkiaľ ide severným okrajom štátnej cesty po most cez Zohorský kanál. Pri moste hranica odbočuje severným smerom a po západnom okraji Zohorského kanála pokračuje k jeho sútoku s Radavou. Po jej severnom okraji pokračuje hranica oblasti východným smerom k jej sútoku s Lakšárskym potokom, po jeho západnom okraji vedie severným smerom po odvodňovací kanál južne od potoka Porec. Týmto kanálom odbočuje východným smerom, prechádza cez križovatku štátnej cesty Veľké Leváre - Moravský Ján s poľnou cestou, ktorou pokračuje východným smerom po južnom okraji štátnej prírodnej rezervácie Abrod k železničnej trati Bratislava - Břeclav, s ktorou sa stretáva asi 400 m južne od priepustu potoka Porec cez železničnú trať. Západným okrajom železničnej trate pokračuje hranica oblasti severozápadným smerom a 400 m severne od priepustu potoka Porec odbočuje na križovatku poľnej cesty so štátnou cestou Veľké Leváre - Moravský Ján východne od kóty 150. Ďalej hranica oblasti pokračuje západným okrajom štátnej cesty po most nad Lakšárskym potokom severne od horárne Dúbrava, kde sa stáča západným smerom severným okrajom hrádze Lakšárskeho potoka a prechádza k odvodňovaciemu kanálu, ktorým pokračuje k Malolevárskemu kanálu a po jeho západnom okraji vedie severným smerom po kanál rieky Myjavy. Juhozápadným okrajom kanála prechádza k sútoku Myjavy s riekou Moravou a po jej ľavom brehu pokračuje do východiskového bodu.

Územie oblasti má výmeru 27 522 ha (z toho 11 825 ha lesný pôdny fond, 12 946 ha poľnohospodársky pôdny fond a 2751 ha ostatné plochy).

Poznámky pod čiarou

1) § 12, 15, 18, 19, 19a, 19b zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 72/1969 Zb., zákona SNR č. 100/1977 Zb. a zákona SNR č. 72/1986 Zb.

2) Napr. zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, zákon SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).