Nariadenie vlády č. 91/1988 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve

Čiastka 18/1988
Platnosť od 15.06.1988 do31.12.2004
Účinnosť od 01.01.1989 do31.12.2004
Zrušený 755/2004 Z. z.

91

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 12. mája 1988,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 44 a 45 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 až 7 znie:

㤠4

Povinnosť platiť odplaty sa nevzťahuje na odbery:

a) pre verejné vodovody,

b) pre zásobovanie sídlisk alebo verejných vodovodov zo zariadení odoberajúcich organizácií, ak sa tieto odbery osobitne merajú,

c) na účely, na ktoré sa použitie pitnej vody ustanovuje osobitnými predpismi,5) ak sa tieto odbery osobitne merajú; pri odberoch používaných na viac účelov, ktoré nemožno samostatne merať, sa zmeria celkové množstvo odobratej vody a množstvo vody, na ktoré sa povinnosť platiť odplaty nevzťahuje, sa určí podľa ročných smerných čísel spotreby vody,5a)

d) pre potreby ozbrojených síl Československej socialistickej republiky a ozbrojených spojeneckých síl na území vojenských obvodov,

e) pri zachytávaní podzemných vôd, ktoré sa nepoužijú na prevádzkové účely organizácie,

f) z umelých infiltrácií povrchovej vody, pokiaľ vlastný odber povrchovej vody podlieha odplate,

g) geotermálnych podzemných vôd pre ich energetické využitie,

h) v prípadoch, v ktorých nie je z vodohospodárskeho hľadiska podľa určenia ústredného vodohospodárskeho orgánu republiky účelné použitie podzemnej vody ako pitnej; jednotlivé prípady určí tento orgán na základe preukázanej potreby a na časovo obmedzenú dobu.

§ 5

Odplata je Kčs 2,- za 1 m3 odobratej podzemnej vody.

§ 6

Ak odoberajúca organizácia nemá povinnosť merať odbery vodomermi,6) je povinná o odberoch viesť evidenciu a mať k dispozícii dokumentáciu o ich výške a časovom rozložení. Ak odoberajúca organizácia nepreukáže touto dokumentáciou množstvo odberu, určí sa odplata na základe množstva odberu uvedeného v povolení vodohospodárskeho orgánu na tento odber.

§ 7

(1) Odoberajúca organizácia je povinná oznámiť správcovi tokov každoročne do 31. októbra celkové množstvo odberov pre nasledujúci rok s uvedením jednotlivých odberov (ďalej len „oznámenie"). V oznámení uvedie tiež odbery, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť odplaty podľa § 4.

(2) Ak dôjde k povoleniu odberu až po uplynutí termínu pre oznámenie, je odoberajúca organizácia povinná predložiť oznámenie do dvoch mesiacov odo dňa, keď došlo k prvému odberu.

(3) Správca tokov vypočíta preddavok na odplatu pre nasledujúci rok a oznámi jej výšku odoberajúcej organizácii do 30. novembra. Preddavok na odplatu je splatný do 30. septembra bežného roka.

(4) Odoberajúca organizácia je povinná oznámiť správcovi tokov do 15. februára údaje o skutočnom množstve odberov za predchádzajúci rok.6)

(5) Správca tokov vypočíta ročnú odplatu podľa skutočného množstva odberov a vyúčtuje nedoplatky alebo preplatky za predchádzajúci rok do 31. marca. Nedoplatky a preplatky sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia vyúčtovania.

(6) Ak odoberajúca organizácia nevykoná úhradu platieb podľa odsekov 3 a 5, je povinná za každý deň omeškania zaplatiť poplatok z omeškania vo výške 1 promile zo sumy včas nezaplatenej. To isté platí pre vrátenie preplatku správcom tokov.“.

6) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 63/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 170/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere.

2. § 8 ods. 1 znie:

(1) Organizácie, ktoré vypúšťajú do povrchových vôd odpadové vody (ďalej len „vypúšťajúce organizácie") obsahujúce znečistenie v ukazovateľoch uvedených v časti A prílohy, sú povinné za vypúšťanie týchto vôd platiť správcom tokov odplaty podľa množstva znečisťujúcich látok v odpadových vodách a podľa miery spôsobeného zhoršenia akosti vody vo vodnom toku.“.

3. § 9 znie:

㤠9

(1) Odplatu za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd tvorí základná odplata a prirážka k základnej odplate (ďalej len „prirážka").

(2) Odplata sa neplatí za vypúšťanie odpadových vôd,

a) v ktorých množstvo znečisťujúcich látok nepresahuje pri biochemickej spotrebe kyslíka

(ďalej len „BSK5") 3 t/rok,

pri nerozpustených látkach 10 t/rok,

b) v ktorých množstvo znečisťujúcich nerozpustených látok v tonách za rok je menšie než desaťnásobok zpoplatneného množstva BSK5 v tonách za rok; platenie odplaty za množstvo BSK5 nad množstvo uvedené v písmene a) tým nie je dotknuté,

c) ktorých koncentrácia znečistenia a množstvo znečisťujúcich látok nepresahuje

koncentrácia znečisťovaniamnožstvo znečisťujúcich látok 
pri ropných látkach5 mg/la1 t/rok,
pri zjavnej acidite alebo alkalite0,5 mmol/la500 kmol/rok,
pri rozpustených anorganických soliach1000 mg/la20 t/rok,

d) vznikajúcich pri využití zdrojov geotermálnych vôd v poľnohospodárskej rastlinnej výrobe,

e) v ktorých je znečistenie rovnaké alebo menšie než znečistenie povrchových vôd, do ktorých sa odpadové vody vypúšťajú.

(3) Prirážku neplatia

a) rozpočtové organizácie,

b) organizácie, ktoré prevádzkujú čistiareň odpadových vôd a neprekračujú hodnoty ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia vôd6a) ustanovené vodohospodárskym orgánom,

c) organizácie vypúšťajúce odpadové vody do iných povrchových vôd než vodných tokov.

(4) V prípadoch, keď sa odber aj vypúšťanie týka toho istého vodného toku, správca tokov na žiadosť vypúšťajúcej organizácie prihliadne na akosť odobratej povrchovej vody pri výpočte z kladnej odplaty v ukazovateli znečistenia rozpustenej anorganickej soli a pri výpočte prirážky vo všetkých ukazovateľoch znečistenia.

(5) V prípadoch, keď vypúšťajúca organizácia platí základnú odplatu súčasne za znečistenie v ukazovateľoch BSK5 a ropnej látky, správca tokov na jej žiadosť odpočíta od celkového množstva BSK5 podiel BSK5 pripadajúci na ropné látky.“.

4. § 10 ods. 2 a 3 znie:

(2) Dokumentáciu uvedenú v odseku 1 možno na výpočet základnej odplaty použiť, pokiaľ obsahuje potrebné údaje, zabezpečuje zneškodňovanie vypúšťaných látok v odpadových vodách spôsobom zodpovedajúcim súčasnému stavu technického pokroku7a) a nie je staršia ako 2 roky, ledaže sa podľa nej výstavba čistiaceho zariadenia už začala; dokumentácia zariadenia na odstraňovanie znečistenia odpadových vôd ropnými látkami sa však použije len vtedy, ak možno podľa nej zabezpečiť zníženie koncentrácie znečistenia odpadových vôd pod hodnotu 5 mg/l.

(3) Spôsob výpočtu základnej odplaty je ustanovený v časti B prílohy.“.

5. V § 10 ods. 6 sa jednotka „mval/l“ nahrádza jednotkou „mmol/l.

6. § 11 znie:

Ҥ 11

(1) Výška prirážky závisí od miery zhoršenia akosti vody vo vodnom toku spôsobenej odpadovými vodami. Spôsob výpočtu prirážky je určený v časti C prílohy.

(2) Na žiadosť vypúšťajúcej organizácie môže správca tokov upraviť vypočítanú prirážku za vypúšťanie odpadových vôd obsahujúcich znečistenie vo všetkých alebo len v niektorých ukazovateľoch znečistenia, najviac však odpočítaním jednej desatiny za každý z týchto dôvodov:

a) ak ide o vypúšťanie zvyškového znečistenia pri čistení odpadových vôd,

b) ak sa vypúšťaním odpadových vôd zlepšia vodohospodárske podmienky využitia vodného toku,

c) ak je zabezpečené krátkodobé vyrovnanie alebo zrovnomernenie odtoku odpadových vôd osobitným, na ten účel vyhotoveným zariadením alebo opatrením,

d) ak je technickým zariadením zabezpečené okamžité zmiešanie vypúšťaných odpadových vôd s vodou vodného toku.

(3) Za vypúšťanie odpadových vôd do vodárenského toku alebo vodného toku v jeho povodí8) môže byť prirážka najviac 200 % základnej odplaty. Prirážka za vypúšťanie odpadových vôd do ostatných vodných tokov môže byť najviac 100 % základnej odplaty.

(4) Za vypúšťanie odpadových vôd z verejných kanalizácií sa prirážka určí vo výške 20 % zo sumy vypočítanej podľa odseku 1 a upravenej podľa odsekov 2 a 3.

(5) Na žiadosť vypúšťajúcej organizácie správca toku zníži prirážku vypočítanú a upravenú podľa predchádzajúcich odsekov na polovicu v tých prípadoch, keď vypúšťajúca organizácia buduje čistiareň odpadových vôd alebo iné obdobné zariadenie investičného charakteru na zníženie znečistenia odpadových vôd na hodnoty povolené vodohospodárskym orgánom; takto znížená prirážka sa platí odo dňa určeného správcom tokov až do plánovaného termínu dokončenia výstavby.

(6) Vypúšťajúce organizácie nezahŕňajú prirážku do kalkulácie cien.“

7. V § 12 ods. 1 sa v úvodnej vete slová „do 31. augusta" nahrádzajú slovami „do 31. októbra".

8. V § 12 ods. 1 písmená d) a e) znejú:

d) množstvo ropných látok v mg/l odpadovej vody, v kg za deň a v tonách za rok,

e) veľkosť hodnoty zjavnej acidity alebo zjavnej alkality v odpadových vodách v mmol/l a kmol za deň a za rok.".

9. V § 12 ods. 3 sa na konci pripája veta: „Ustanovenie všetkých ukazovateľov znečistenia sa vykonáva zo zlievanej vzorky po jej dokonalom premiešaní (homogenizovaná vzorka).".

10. V § 12 sa vypúšťa odsek 4.

11. V § 13 ods. 3 sa slová „do 30. septembra" nahrádzajú slovami „do 30. novembra".

12. V § 13 ods. 5 sa slová „do 31. marca" nahrádzajú slovami „do 15. februára".

13. V § 15 sa vypúšťajú slová „podľa tretej časti".

14. Príloha nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve znie:

„PRÍLOHA

A. Ukazovatele znečistenia

a) Organické látky charakterizované biochemickou spotrebou kyslíka (BSK5), t. j. množstvom kyslíka spotrebovaného k aerobnému biochemickému rozkladu organických látok obsiahnutých vo vode po dobu piatich dní pri štandardných podmienkach.

b) Nerozpustené látky sú látky, ktoré sa určujú filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105 oC do konštantnej hmotnosti konštantnej hmotnosti.

c) Ropné látky sú látky vyextrahovateľné z vody bez polárnych látok, ktoré sa z extraktu oddelia štandardizovaným spôsobom.

d) Zjavná alkalita a zjavná acidita sú osobitnými prípadmi neutralizačnej kapacity vody. Alkalita je schopnosť niektorých súčastí obsiahnutých vo vode viazať silné kyseliny. Zjavná alkalita je podiel alkality, ktorý zodpovedá množstvu kyseliny potrebnej na zníženie pH na 8,3. Acidita je schopnosť niektorých súčastí obsiahnutých vo vode viazať silné zásady. Zjavná acidita je podiel acidity, ktorý zodpovedá množstvu zásady potrebnej na zvýšenie hodnoty pH na 4,5.

e) Rozpustené anorganické soli sú látky, ktoré zostanú vo filtráte vzorky vody po odparení, vysušení a vyžíhaní pri 600 oC do konštantnej hmotnosti. Určenie ukazovateľov sa vykonáva podľa ČSN 83 0540 Chemický a fyzikálny rozbor odpadových vôd, časť 9 (BSK5), časť 3 (nerozpustené látky a rozpustené soli), časť 4 (ropné látky) a časť 7 (zjavná acidita alebo zjavná alkalita).

B. Spôsob výpočtu základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd

a) Výpočet základnej odplaty podľa nákladov na konkrétny spôsob čistenia (podľa dokumentácie)

1. Základná odplata je súčinom sadzby a množstva ročných znečistení.

2. Z prípravnej alebo projektovej dokumentácie, prípadne z iných technicko-ekonomických podkladov, ktoré túto dokumentáciu dopĺňajú, pokiaľ ich možno použiť za podklad pre určenie ročných odplát (§ 10 ods. 2 nariadenia vlády), sa určí sadzba ako podiel ročných úplných vlastných nákladov zariadenia určeného na odstránenie znečistenia odpadových vôd a ročného množstva znečistenia odstraňovaného prevádzkou čistiaceho zariadenia.

3. Ak jedno čistiace zariadenie slúži na čistenie odpadových vôd obsahujúcich znečistenie vo viacerých ukazovateľoch, musí dokumentácia obsahovať technicky odôvodnené rozdelenie úplných vlastných nákladov podľa jednotlivých ukazovateľov znečistenia; ak také rozdelenie nie je možné, určí sa sadzba iba pre rozhodujúci ukazovateľ znečistenia, ktorý určí správca tokov.

4. Sadzby sa určujú za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľmi znečistenia BSK5, nerozpustené látky, ropné látky a rozpustené anorganické soli v Kčs za 1 tonu a s ukazovateľom znečistenia zjavná acidita alebo zjavná alkalita v Kčs za 1 kmol.

5. Sadzby sa zaokrúhľujú na tri desatinné miesta.

b) Výpočet základnej odplaty podľa nákladov na všeobecne použiteľný spôsob čistenia (všeobecným spôsobom)

1. Výška základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľmi znečistenia BSK5 a nerozpustené látky sa určí výpočtom z týchto vzťahov:

- s ukazovateľom znečistenia BSK5

U = 21,5 x Z0,8265

- s ukazovateľom znečistenia nerozpustené látky

U = 2,34 x Z0,7514,

kde U je výška základnej odplaty v tis. Kčs/rok a Z je množstvo znečistenia podliehajúce plateniu odplát v tonách za rok.

2. Výška základnej odplaty pre odpadové vody s ukazovateľmi znečistenia ropné látky, rozpustené anorganické soli a zjavná acidita alebo alkalita sa vypočíta ako súčin sadzby uvedenej v bode 3-5 a množstva ročných znečistení alebo množstva vypúšťaných odpadových vôd.

3. Sadzba pre výpočet základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia ropné látky je:

nad 5 do 10 mg/l - 1,00 Kčs/m3
nad 10 do 20 mg/l - 1,50 Kčs/m3
nad 20 do 35 mg/l - 2,00 Kčs/m3
nad 35 do 50 mg/l - 2,50 Kčs/m3
nad 50 mg/l - 3,00 Kčs/m3.

4. Sadzba pre výpočet základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia rozpustené anorganické soli je:

600,- Kčs/tpri prietoku do 0,01 m3/sek
300,- Kčs/t pri prietoku nad 0,01 m3/sek do 0,1 m3/sek
200,- Kčs/t pri prietoku nad 0,1 m3/sek do 1,0 m3/sek
150,- Kčs/t pri prietoku nad 1,0 m3/sek do 10,0 m3/sek
120,- Kčs/t pri prietoku nad 10,0 m3/sek.

Prietokom sa rozumie tristopäťdesiatpäťdenná vodnosť vodného toku v mieste vypúšťania odpadových vôd (ďalej len „Q355“). Ak zaručený prietok vodného toku je vyšší ako prietok zodpovedajúci Q355, vychádza sa pri výpočte z tohto vyššieho prietoku.

5. Sadzba pre výpočet základnej odplaty za vypúšťanie odpadových vôd s ukazovateľom znečistenia zjavná acidita alebo zjavná alkalita je 135,- Kčs/kmol zjavnej acidity alebo zjavnej alkality.

C. Spôsob výpočtu prirážky k základnej odplate

Výška prirážky k základnej odplate je úmerná zhoršeniu akosti vody vo vodnom toku, ktoré nastane vypúšťaním odpadových vôd, za ktoré sa platí základná odplata. Pri výpočte prirážky a vychádza z bilancie znečistenia a Q355. Ak zaručený prietok vodného toku je vyšší alebo nižší ako prietok zodpovedajúci Q355, vychádza sa pri výpočte z tohto vyššieho alebo nižšieho prietoku.

Jednotky zhoršenia akosti vody vo vodnom toku sú pre odpadové vody s ukazovateľmi znečistenia:

a) BSK5 0,25 mg/l

b) nerozpustené látky 0,50 mg/l

c) ropné látky 0,05 mg/l

d) ropné látky vypúšťané do vodárenských tokov a vodných tokov v ich povodí 0,01 mg/l

e) rozpustené anorganické soli 5,00 mg/l

f) zjavná acidita alebo zjavná alkalita 0,025 mmol/l

Prirážka je toľko percent základnej odplaty, koľkokrát je vo vypočítanom zhoršení akosti vody vo vodnom toku v mieste vypúšťania odpadových vôd obsiahnutá jednotka zhoršenia. Vypočítaná prirážka sa zaokrúhľuje na celé percentá.

D. Výška základnej odplaty i prirážky sa zaokrúhľuje na celé Kčs.".


Čl. II

Predseda vlády Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto nariadením.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1989.


Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

5) § 7 a 8 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.

5a) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 144/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

6) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 63/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odberoch. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 170/1975 Zb. o povinnostiach organizácií podávať správy o zistení podzemných vôd a oznamovať údaje o ich odbere.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

6a) Nariadenie vlády ČSR č. 25/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd. Nariadenie vlády SSR č. 30/1975 Zb., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

7a) § 23 ods. 1 a 2 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

8) Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ČSR č. 28/1975 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva SSR č. 10/1977 Zb., ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov.