166

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), v slovenskom vydaní,

2. vo vyhláške Slovenského banského úradu č. 71/1988 Zb. o výbušninách, v českom a slovenskom vydaní,

3. vo vyhláške Českého banského úradu č. 72/1988 Zb. o výbušninách, v českom a slovenskom vydaní,

4. v oznámení Slovenského banského úradu o vydaní výnosu č. 2180/1988 z 11. júla 1988 uverejnenom v čiastke 26/1988 Zb., v českom a slovenskom vydaní

1. V § 1 ods. 1 má byť v poslednej vete namiesto slova „vrchný“ slovo „hlavný“.

V § 43 ods. 5 má byť namiesto slov „ktorá by tieto práce začala“ správne „ktorá tieto práce začala“.

2. V § 183 v bode 3 má byť namiesto „3. siedmy diel úpravy“ správne „3. šiesta časť úpravy“.

V prílohe č. 8 v tabuľke B je v stĺpci s nadpisom „Druh trhaviny“ v piatej kolónke zhora („v uhlí“) nesprávne uvedené „BBT-PP, BBT-I“; správne má byť len „BBT-I“.

3. V prílohe č. 8 v tabuľke B je v stĺpci s nadpisom „Druh trhaviny“ v piatej kolónke zhora („v uhlí“) nesprávne uvedené „DBT-PP, DBT I“; správne má byť len „DBT I".

4. V texte uvedenom pod písmenom a) v bode 2 má byť namiesto „Úprava Slovenského banského úradu" správne uvedené „Úprava Ústredného banského úradu".

Redakcia