Predpisy v roku 1967

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov 18.01.1967
2/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o pobádacích fondoch a financovaní niektorých výdavkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách. 29.01.1967
3/1967 Zb. Vyhláška, ktorou sa vydávajú smernice Ústrednej rady odborov pre uzavieranie, registráciu a kontrolu kolektívnych zmlúv 29.01.1967
4/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva o ochrane a o dobe, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri 01.02.1967
5/1967 Zb. Nariadenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Pieninského národného parku 01.01.1967
6/1967 Zb. Vyhláška predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia 02.03.1967
7/1967 Zb. Vyhláška Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady 01.01.1967
8/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia 01.03.1967
9/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, Štátnej plánovacej komisie a Ústredného geologického úradu o projektovaní a financovaní geologických prác 24.02.1967
10/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o leteckej doprave 28.02.1967
11/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky 15.03.1967
12/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 15.03.1967
13/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o úprave Hospodárskeho zákonníka a niektorých ďalších právnych predpisov 28.02.1967
14/1967 Zb. Pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií ktorými sa upravujú metodické pokyny Štátnej plánovacej komisie a Ministerstva financií pre vypracovanie návrhu štátneho vykonávacieho plánu a štátneho rozpočtu na r. 1967 č. 69/1966 Zb. 28.02.1967
15/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady 02.03.1967
16/1967 Zb. Vládne nariadenie o ekonomických nástrojoch a o fondoch jednotných roľníckych družstiev 02.03.1967
17/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím 01.03.1967
18/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb
19/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou 17.03.1967
20/1967 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určuje ďalší miestny národný výbor v kraji ako stavebný úrad 04.01.1967
21/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o voľbách komisií ľudovej kontroly 22.03.1967
22/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác 01.01.1968
23/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy, ktorou sa mení vyhláška č. 42/1962 Zb. o úprave mzdových podmienok pre vodičov cestných motorových vozidiel, závozníkov a sprievodcov autobusov 01.04.1967
24/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy 01.04.1967
25/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel 01.04.1967
26/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o správnych poplatkoch 01.04.1967
27/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o hospodárskych záväzkoch v železničnej preprave vozňových zásielok 10.04.1967
28/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a Ústredného banského úradu, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre styk dráh s banskou činnosťou 01.05.1967
29/1967 Zb. Zákon o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy 10.04.1967
30/1967 Zb. Vyhláška ministra financií o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 10.04.1967
31/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov 15.04.1967
32/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky 02.05.1967
33/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovoroch a výsadách a imunitách Dunajskej komisie 02.05.1967
34/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
35/1967 Zb. Zákon o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia 01.05.1967
36/1967 Zb. Zákon o znalcoch a tlmočníkoch 01.07.1967
37/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch 01.07.1967
38/1967 Zb. Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl 01.05.1967
39/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok) na Vysokej škole politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 26.04.1967
40/1967 Zb. Vyhláška rektora Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa o spätnom priznávaní titulov Vysokou školu politickou Ústredného výboru Komunistickej strany Československa 26.04.1967
41/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 26/1966 Zb., ktorou sa vydávajú predpisy pre rigorózne skúšky (rigorózny poriadok). 26.04.1967
42/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra a Ústrednej rady družstiev o mzdových podmienkach domovníkov 01.07.1967
43/1967 Zb. Opatrenie predsedu Ústrednej komisie ľudovej kontroly, ktorým sa vyhlasuje uznesenie vlády o predĺžení platnosti pravidiel pre vykonávanie periodických revízií hospodárenia 06.05.1967
44/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii a náplni činnosti výkonných orgánov Slovenskej národnej rady v odbore poľnohospodárstva a výživy 07.05.1967
45/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom zbore na Slovensku 07.05.1967
46/1967 Zb. Vládne nariadenie o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe 17.05.1967
47/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o cenách 01.06.1967
48/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií 01.06.1967
49/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o postgraduálnom štúdiu na vysokých školách 01.09.1967
50/1967 Zb. Zákon o štátnom rozpočte na rok 1967 01.01.1967
51/1967 Zb. Zákon, ktorým sa mení § 31 zákona č. 183/1964 Zb. o rokovacom a pracovnom poriadku Národného zhromaždenia 31.05.1967
52/1967 Zb. Vládna vyhláška, ktorou sa zrušuje vládna vyhláška č. 120/1964 Zb. o úprave dôchodkov niektorých osôb 31.05.1967
54/1967 Zb. Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady 26.04.1967
55/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a potrieb 05.06.1967
56/1967 Zb. Vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu 01.07.1967
57/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu 01.07.1967
58/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci 29.06.1967
59/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve 01.07.1967
60/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva, ktorou sa mení a dopĺňa príloha 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. o učebných odboroch a o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov 01.09.1967
61/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa určuje výška štátneho príspevku na družstevnú bytovú výstavbu začínanú v roku 1967, upravuje výška štátneho príspevku na družstevnú výstavbu rozostavanú k 1. 1. 1967 a menia niektoré ustanovenia vyhlášky č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe a výstavbe rodinných domčekov v znení vyhlášky č. 26/1965 Zb. 21.06.1967
62/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o nadobudnutí účinnosti nového znenia Prílohy I Medzinárodného dohovoru o preprave tovaru po železniciach (CIM) 06.07.1967
63/1967 Zb. Rozhodnutie prezidenta republiky podľa článku 62 ods. 1 bod 1 ústavy o dojednávaní medzinárodných zmlúv 01.07.1967
64/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville) 16.07.1967
65/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy o plaveckých a námorníckych knižkách 01.07.1967
66/1967 Zb. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
67/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok zo 14. apríla 1891 revidovanej v Bruseli 14. decembra 1900, vo Washingtone 2. júna 1911, v Haagu 6. novembra 1925, v Londýne 2. júna 1934 a v Nice 15. júna 1957 27.07.1967
68/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Sväzu sovietskych socialistických republík o medzinárodnej automobilovej doprave. 27.07.1967
69/1967 Zb. Zákon o národných výboroch 01.01.1968
70/1967 Zb. Zákon o komisiách ľudovej kontroly 13.07.1967
71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) 01.01.1968
72/1967 Zb. Zákon o Štátnej sporiteľni 01.08.1967
73/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy a Ministerstva lesného a vodného hospodárstva ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky opráv poľnohospodárskych a lesných mechanizačných prostriedkov, poľných a zemných prác, chemizácie a iných poľnohospodárskych prác 01.08.1967
75/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a zahraničných vecí o dodatkovej dovolenke pracovníkov, ktorí vykonávajú zdraviu škodlivé alebo zvlášť obťažné práce, a o náhrade za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti pri niektorých chorobách z povolania. 20.07.1967
76/1967 Zb. Vyhláška ministra financií o vydaní pamätných strieborných desaťkorunáčok k 500. výročiu založenia univerzity v Bratislave 20.07.1967
77/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii Slovenskej národnej rady pre národné výbory. 21.07.1967
78/1967 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o Komisii ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady. 21.07.1967
81/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia ktorým sa rozširuje pôsobnosť Ministerstva baníctva 24.08.1967
82/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa Komisia pre klasifikáciu zásob ložísk nerastných surovín podriaďuje vláde 01.09.1967
83/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva 24.08.1967
84/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa mení vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia 01.09.1967
85/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb. 01.09.1967
86/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy, Štátnej plánovacej komisie, Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia a Ústrednej rady odborov, ktorou sa upravuje uvoľňovanie pracovníkov a ich umiestňovanie a hmotné zabezpečenie v súvislosti s likvidáciou neefektívnych prevádzok a s inými racionalizačnými opatreniami. 24.08.1967
87/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež 01.09.1967
88/1967 Zb. Vyhláška Sväzu výrobných družstiev o nemocenskom poistení členov výrobných družstiev 24.08.1967
89/1967 Zb. Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov 01.01.1968
90/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 44/1966 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 12.09.1967
91/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Nemeckou demokratickou republikou 07.10.1967
92/1967 Zb. Vyhláška Štátnej plánovacej komisie o palivových a energetických základniach pre spotrebiče tuhých, tekutých alebo plynných palív a elektrickej energie 01.10.1967
93/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Unicoopu, družstevného podniku pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 01.01.1967
94/1967 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa určuje ďalší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad 01.10.1967
95/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu 01.01.1968
96/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov 01.11.1967
97/1967 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov, ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení 24.10.1967
98/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra o úhrade za užívanie nebytových priestorov 24.10.1967
99/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie 25.10.1967
100/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku II ods. 1 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o pomoci pri živelných pohromách podpísaného v Prahe 6. októbra 1956 25.10.1967
101/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o bezvízovom styku 09.11.1967
102/1967 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania 01.04.1968
103/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o výmene študentov a absolventov vysokých škôl 22.11.1967
104/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládu Sýrskej arabskej republiky 29.11.1967
105/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry a informácií, ktorou sa mení vyhláška č. 73/1962 Zb. o inzercii v tlači 01.12.1967
106/1967 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži 24.11.1967
107/1967 Zb. Vládne nariadenie ozabezpečení vzťahov organizácií k štátnemu rozpočtu 24.11.1967
108/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia 11.12.1967
109/1967 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky, ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských národných výborov 11.12.1967
110/1967 Zb. Ústavný zákon o národných výboroch pôsobiacich v hlavnom meste Prahe 12.12.1967
111/1967 Zb. Zákon o hlavnom meste Prahe 01.01.1968
112/1967 Zb. Ústavný zákon o skončení volebného obdobia Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady, Najvyššieho súdu, krajských, okresných a vojenských súdov 01.01.1968
113/1967 Zb. Zákon o voľbách do Národného zhromaždenia 01.01.1968
114/1967 Zb. Zákon o voľbách do národných výborov 01.01.1968
115/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva zahraničných vecí o Dodatkovom protokole k Dohovoru o colných úľavách pre turistiku, vzťahujúci sa na dovoz turistických propagačných dokumentov a materiálov 28.12.1967
116/1967 Zb. Zákon o niektorých ďalších zmenách v sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov 01.01.1968
117/1967 Zb. Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov, v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb. 01.01.1968
118/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva 29.12.1967
119/1967 Zb. Vyhláška hlavného arbitra Československej socialistickej republiky, ktorou sa predlžuje účinnosť úprav niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov 01.01.1968
120/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva dopravy a hlavného arbitra Československej socialistickej republiky o niektorých opatreniach na úseku hospodárskych zmlúv v cestnej a vodnej nákladnej doprave. 01.01.1968
121/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o vykonávaní periodických revízií hospodárenia 01.01.1968
122/1967 Zb. Vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 95/1967 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 73/1952 Zb. o dani z obratu 01.01.1968
123/1967 Zb. Vyhláška Ministra spravodlivosti o tom, čo sa podľa Trestného zákona považuje za nákazlivé choroby domácich alebo iných hospodársky dôležitých zvierat 01.01.1968
124/1967 Zb. Vyhláška ministerstiev školstva a zdravotníctva a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež 01.01.1968
125/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Centrotexu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 01.01.1968
126/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Exica, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 01.01.1968
127/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení Chemapolu, akciovej spoločnosti pre zahraničný obchod na vykonávanie niektorých zahraničných obchodov 01.01.1968
128/1967 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú ďalšie právne predpisy v súvislosti so zdokonaľovaním sústavy plánovitého riadenia národného hospodárstva 01.01.1968
129/1967 Zb. Vyhláška predsedu vlády o zrušení ďalších smerníc, inštrukcií, úprav a iných obdobných predpisov niektorých ústredných orgánov štátnej správy 01.01.1968
130/1967 Zb. Vládne nariadenie o dodatkovom odvode pri nesplnení určených úloh dodávok pre zahraničný obchod 28.12.1967
131/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o prehĺbení hmotnej zainteresovanosti a zodpovednosti vedúcich pracovníkov hospodárskych organizácií 01.01.1968
132/1967 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre financie, ceny a mzdy o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení mladistvých nastupujúcich po skončení povinnej školskej dochádzky priamo do pracovného pomeru 01.01.1968
133/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Pragoinvestu, podniku zahraničného obchodu 01.01.1968
134/1967 Zb. Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zmene vo vyhláške ministra zahraničného obchodu č. 312/1953 Ú. l. (č. 357/1953 Ú. v.) o zriadení Strojexportu, podniku zahraničného obchodu, v znení vyhlášky č. 95/1960 Zb. a vyhlášky č. 147/1965 Zb. 01.01.1968
Presunúť na začiatok