Vyhláška č. 6/1967 Zb.Vyhláška predsedu vlády ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia

Čiastka 3/1967
Platnosť od 15.02.1967 do31.12.2003
Účinnosť od 02.03.1967 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

6

VYHLÁŠKA

predsedu vlády

z 1. februára 1967,

ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia

Predseda vlády vyhlasuje podľa § 63 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov pripojené opatrenie Ústrednej rady odborov z 13. januára 1967 o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia.

Lenárt v. r.

OPATRENIE ÚSTREDNEJ RADY ODBOROV

z 13. januára 1967

o zmenách v odvode poistného nemocenského poistenia

Ústredná rada odborov ustanovuje so súhlasom Československej socialistickej republiky podľa § 63 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov:

Čl. I

Opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácií a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov uverejnené vyhláškou predsedu vlády z 28. decembra 1958 č. 91 Zb., v znení vyhlášky č. 191/1960 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

Ustanovenia § 24 až 28 znejú:

„Vykazovanie, zúčtovanie a úhrada dávok a poistného

§ 24

(1) Dávky nemocenského poistenia, ktoré závod vyplatil (zúčtoval) podľa § 16, sa mu uhrádzajú z prostriedkov nemocenského poistenia spôsobom ďalej ustanoveným.

(2) Závod je povinný vykázať za každý kalendárny mesiac krajskej odborovej rade, ktorá je preňho príslušná (§ 10 ods. 3 a 4), zúčtované dávky. Dávky poskytnuté neprávom, sumy prevyšujúce správnu výšku dávok a dávky, výplata ktorých nie je doložená, nemožno vykazovať a uhrádzať z prostriedkov nemocenského poistenia.

§ 25

(1) Ak závod je organizáciou, ktorá odvádza poistné do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru ako súčasť odvodu z hrubého dôchodku alebo zisku,*) ako súčasť odvodu dôchodkovej dane družstevných a iných organizácií**) alebo ako súčasť odvodu poľnohospodárskej dane,***) alebo je začlenený do takej organizácie, vykazuje príslušnej krajskej odborovej rade na predpísanom výkaze dávok len zúčtované dávky.

(2) Závod predkladá výkaz dávok a vyberá si prostriedky na ich úhradu prostredníctvom pobočky Štátnej banky československej, v ktorej má účet prostriedkov nemocenského poistenia krajská odborová rada preňho príslušná. Výkaz dávok spolu so zodpovedajúcim prevodným príkazom je závod povinný predložiť tejto pobočke za každý kalendárny mesiac najneskôr v deň, ktorý je v závode určený na výplatu miezd a platov za mesiac, ktorého sa výkaz týka. Štátna banka československá nevykoná príkaz, ak nie je doložený výkazom dávok.

(3) Ak závod vybral neprávom úhradu na dávky, ktoré nesmie podľa § 24 ods. 2 vykazovať a uhrádzať, krajská odborová rada mu platobným výmerom*) predpíše poistné vo výške neprávom vybratej úhrady. Toto poistné je závod povinný uhradiť v plnej výške najneskôr do 15 dní od doručenia platobného výmeru priamo krajskej odborovej rade v prospech účtu prostriedkov nemocenského poistenia.

(4) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov platia aj pre rozpočtové a príspevkové organizácie, v ktorých sa poistné vyrovnáva zodpovedajúcou úpravou ich rozpočtov.

§ 26

(1) Závod, na ktorý sa nevzťahuje § 25, je povinný sám vypočítať poistné za každý kalendárny mesiac a vykázať ho spolu s dávkami zúčtovanými za tento mesiac príslušnej krajskej odborovej rade na predpísanom výkaze poistného a dávok

(2) Výkaz poistného a dávok závod predkladá krajskej odborovej rade prostredníctvom pobočky Štátnej banky československej, v ktorej má závod svoj účet. Súčasne predkladá tejto pobočke príkaz na úhradu rozdielu medzi poistným a dávkami v prospech účtu prostriedkov nemocenského poistenia spravovaného príslušnou krajskou odborovou radou. Závod je povinný predložiť tieto doklady najneskôr v deň, ktorý je v závode určený na výplatu miezd a platov za mesiac, ktorého sa výkaz týka, prípadne ak tento deň nie je určený, najneskôr do 8 dní po uplynutí mesiaca, ktorého sa výkaz týka. Ak sú však dávky vyššie ako poistné, závod predkladá výkaz poistného a dávok pobočke Štátnej banky československej, v ktorej má účet príslušná krajská odborová rada, spolu s príkazom na úhradu rozdielu na ťarchu účtu prostriedkov nemocenského poistenia spravovaného krajskou odborovou radou.

(3) Ak závod nemá účet v niektorej pobočke Štátnej banky československej, je povinný predložiť výkaz poistného a dávok priamo príslušnej krajskej odborovej rade najneskôr do 8 dní odo dňa splatnosti poistného, a najneskôr do tej istej lehoty jej uhradiť rozdiel, o ktorý poistné prevyšuje dávky. Ak sú dávky vyššie ako poistné, krajská odborová rada uhradí sumu vyplývajúcu v prospech závodu do 8 dní odo dňa, keď jej bol doručený výkaz.

(4) Krajská odborová rada predpíše platobným výmerom závodu uvedenému v odseku 1 poistné, ak závod

a) ho nevykázal vôbec alebo ho vypočítal a vykázal nesprávne nižšou sumou alebo

b) neprávom odpočítal od poistného dávky, ktoré podľa § 24 ods. 2 nesmie vykazovať a uhrádzať, a neoprávnene tak skrátil odvod poistného.

Ak závod neposkytne podklady potrebné na zistenie správnej výšky poistného, ktoré mal odviesť, môže mu krajská odborová rada predpísať poistné podľa pomerov v obdobnom závode približne rovnako veľkom. Predpísané poistné je závod povinný uhradiť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru v plnej výške krajskej odborovej rade v prospech účtu prostriedkov nemocenského poistenia.

§ 27

Prirážka k poistnému

(1) Ak zariadenie závodu nevyhovuje podľa právoplatného rozhodnutia orgánu dozoru nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo podľa právoplatného rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy zdravotníckym predpisom alebo ak nie je podľa zistenia týchto orgánov inštalované alebo riadne v prevádzke zariadenie na ochranu pracovníkov, okresná odborová rada uloží závodu platenie prirážky k poistnému.

(2) Prirážka sa ukladá až do 5 % úhrnu miezd určeného podľa § 21. Platí sa od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k rozhodnutiu alebo k zisteniu o nedostatkoch v zariadení závodu. Ak bola určená lehota na odstránenie nedostatkov, platí sa prirážka k poistnému od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom lehota bezvýsledne uplynula. Povinnosť platiť prirážku zaniká uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom boli odstránené nedostatky v zariadení závodu; preukaz o tom sa podáva potvrdením orgánu, ktorý o nedostatkoch rozhodol.

(3) Uloženú prirážku závod je povinný uhrádzať za každý kalendárny mesiac priamo príslušnej krajskej odborovej rade v prospech účtu prostriedkov nemocenského poistenia.

(4) Pre prirážku k poistnému inak obdobne platia ustanovenia § 21 až 23 a § 28 až 34.

§ 28

Penále

(1) Ak závod neuhradil do 8 dní odo dňa splatnosti poistné, ktoré je podľa predchádzajúcich ustanovení povinný za jednotlivé kalendárne mesiace uhrádzať krajskej odborovej rade, alebo neuhradil rozdiel medzi vykázaným poistným a vykázanými dávkami do 8 dní odo dňa splatnosti poistného, je povinný platiť penále vo výške 0,05 % za každý deň omeškania odo dňa splatnosti, najmenej však v jednom prípade meškania sumu 10 Kčš.

(2) S poistným predpísaným platobným výmerom (§ 25 ods. 3 a § 26 ods. 4) je závod povinný zaplatiť penále z predpísanej sumy vo výške 0,05 % za každý deň odo dňa, keď došlo k skráteniu poistného, prípadne odo dňa jeho pôvodnej splatnosti až do dňa, keď krajskej odborovej rade bola platba zúčtovaná na jej účet, najmenej však sumu 10 Kčs za každý predpis.

(3) Ak závod v určenej lehote nezašle riadne vyplnený výkaz dávok (§ 25) alebo výkaz poistného a dávok (§ 26), môže mu krajská odborová rada predpísať platobným výmerom penále vo výške od 20 Kčs do 200 Kčs.

(4) Pre penále podľa predchádzajúcich odsekov, ako aj pre penále podľa iných ustanovení tohto opatrenia (§ 13 ods. 4, § 50 ods. 3) platia ustanovenia o vykazovaní nedoplatkov, o vykonateľnosti, vymáhaní, premlčaní a vracaní poistného (§ 24 až 34).“

Čl. II

1. Vykazovanie, zúčtovanie a úhrada dávok a poistného sa uskutočňuje podľa tohto opatrenia začínajúc dávkami a poistným zúčtovanými v zúčtovacej a výplatnej listine za mesiac január 1967.

2. Ustanovenie § 27 o prirážke k poistnému v znení tohto opatrenia sa použije prvý raz pre prirážku k poistnému za mesiac január 1967.

Čl. III

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Predseda Ústrednej rady odborov:

Pastyřík v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vládne nariadenie č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva a rámcové podmienky hospodárenia podnikov platné od 1. januára 1967 č. 63/1966 Zb.

**) Zákon č. 113/1966 Zb. o dôchodkovej dani družstevných a iných organizácií.

***) Zákon č. 112/1966 Zb. o poľnohospodárskej dani.

*) § 58 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistnení zamestnancov.