Redakčné oznámenie č. 66/1967 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Čiastka 25/1967
Platnosť od 01.07.1967 do31.12.1988

66

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačovej chyby v českom vydaní Zbierky zákonov vo vyhláške ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu

Vo vyhláške č. 57/1967 Zb. v § 2 ods. 1 písm. b) bol zamenený prvý riadok za iný [z § 3 ods. 1 písm. b)]; tento riadok znie správne takto: „b) údaji o kvalitativním a kvantitativním chemic-“

Redakcia