37

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti

zo 17. apríla 1967

na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch

Minister spravodlivosti po dohode s ministrom financií a so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 26 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch ustanovuje:


Časť I

Riadenie znaleckej a tlmočníckej činnosti

§ 1

Vymenúvanie a odvolávanie znalcov a tlmočníkov

(1) Minister spravodlivosti vymenúva a odvoláva pre jednotlivé odbory znaleckej činnosti a pre odvetvia týchto odborov znalcov (tlmočníkov), ktorí sú pracovníkmi ústredných orgánov, vysokých škôl, vedeckých a výskumných ústavov a ďalej tých, ktorých označia (§ 2) ústredné orgány. Ďalej vymenúva znalcov z odboru práva pre oblasť právnych vzťahov k cudzine, ako aj znalcov (tlmočníkov), u ktorých si vymenovanie a odvolanie vyhradil. Tlmočníkov vo veciach, v ktorých sú predmetom konania skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva, vymenúva minister spravodlivosti v súčinnosti s ministrom vnútra, prípadne ministrom národnej obrany.

(2) Predsedov krajských súdov poveruje minister spravodlivosti vymenúvaním a odvolávaním znalcov (tlmočníkov) v ostatných prípadoch; príslušný je predseda krajského súdu, v obvode ktorého má znalec (tlmočník) bydlisko.

§ 2

Výber osôb pre funkciu

(1) Výber znalcov (tlmočníkov) vykonávajú v súčinnosti so štátnymi orgánmi, vedeckými inštitúciami, vysokými školami a hospodárskymi i spoločenskými organizáciami krajské súdy [§ 5 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch (ďalej len „zákon“)].

(2) Pri označení vhodných osôb pre funkciu znalca alebo tlmočníka orgány, vedecké inštitúcie, vysoké školy a organizácie nie sú obmedzené na vlastných pracovníkov.

(3) Pri výbere znalcov (tlmočníkov) krajské súdy prihliadajú aj na osoby, ktoré o vymenovanie požiadali.

(4) Pre každý odbor (jazyk) treba vymenovať toľko znalcov (tlmočníkov), aby ich počet stačil kryť potrebu posudkov (tlmočníckych úkonov) bez toho, že by jednotliví znalci (tlmočníci) museli byť neúmerne zaťažovaní výkonom znaleckej (tlmočníckej) činnosti.

§ 3

Overovanie podmienok

Krajské súdy vykonajú potrebné vyšetrenie a písomnými dokladmi zabezpečia všetky podmienky pre vymenovanie za znalca (tlmočníka) ustanovené v § 4 zákona.

§ 4

Zoznam znalcov a tlmočníkov

(1) Na každom krajskom súde sa vedie zoznam znalcov a tlmočníkov. Zapisujú sa do neho všetci znalci a tlmočníci vymenovaní ministrom spravodlivosti alebo predsedom krajského súdu, ktorí majú bydlisko v obvode krajského súdu. Zoznam obsahuje oddiel pre zápis znalcov a oddiel pre zápis tlmočníkov. Člení sa spôsobom ustanoveným Ministerstvom spravodlivosti na základné odbory, z ktorých niektoré podľa rozsahu sa členia na odvetvia.

(2) Zoznam znalcov a tlmočníkov, jeho doplnky a zmeny, zasiela krajský súd Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky a štátnym notárstvam.

(3) Krajské a okresné súdy zabezpečia, aby zoznam znalcov a tlmočníkov bol verejne prístupný na súdoch tak, aby do neho mohol každý nahliadnuť. Na túto možnosť súd upozorní výveskou v súdnej budove.

(4) Na žiadosť fyzických a právnických osôb krajské a okresné súdy oznamujú meno znalca (tlmočníka) a jeho adresu zo žiadaného odboru a odvetvia (pre žiadaný jazyk) za poplatok podľa osobitných predpisov.1)

(5) Ak znalec (tlmočník) zmení bydlisko, je povinný to bez meškania oznámiť krajskému súdu, v obvode ktorého je zapísaný do zoznamu.

§ 5

Ústredný zoznam znalcov a tlmočníkov

(1) Ústredný zoznam znalcov a tlmočníkov vedený Ministerstvom spravodlivosti je súhrnom zoznamov krajských súdov; člení sa na odbory (odvetvia) ako krajské zoznamy.

(2) Ústredný zoznam znalcov a tlmočníkov obsahuje okrem údajov uvedených v krajských zoznamoch aj údaj o tom, na ktorom krajskom súde je znalec (tlmočník) do zoznamu zapísaný.

§ 6

Zoznam ústavov

(1) Popri ústrednom zozname znalcov a tlmočníkov Ministerstvo spravodlivosti vedie zoznam ústavov, od ktorých možno žiadať posudky. Tento zoznam sa skladá z 2 oddielov. V prvom oddiele sa vedú ústavy a iné pracoviská špecializované na znaleckú činnosť; v druhom oddiele vedecké ústavy, vysoké školy a organizácie, od ktorých môžu štátne orgány v zvlášť obťažných prípadoch žiadať znalecké posudky. Vedecké ústavy a organizácie oprávnené podávať znalecké posudky v odbore štátneho tajomstva určí minister spravodlivosti v súčinnosti s ministrom vnútra, prípadne s ministrom národnej obrany.

(2) Zápisy do zoznamu podľa odseku 1 uverejňuje Ministerstvo spravodlivosti v Ústrednom vestníku.

§ 7

Znalecká a tlmočnícka pečiatka

(1) Znalci (tlmočníci) používajú na výkon svojej funkcie okrúhlu pečiatku v jednotnej úprave, ktorá obsahuje štátny znak, meno znalca (tlmočníka) s uvedením znaleckej (tlmočníckej) funkcie; u tlmočníkov aj s uvedením jazyka (jazykov).

(2) Správa súdov vydá znalcovi (tlmočníkovi) potvrdenie oprávňujúce ho objednať si a prevziať pečiatku na jeho náklad.

§ 8

Znalecký a tlmočnícky denník

(1) Znalci a tlmočníci založia a vedú o vykonaných znaleckých (tlmočníckych) úkonoch denník. Znalecký (tlmočnícky) denník sa skladá z priebežne číslovaných a pevne spojených listov. Krajský súd opatrí denník odtlačkom pečiatky s uvedením počtu listov denníka.

(2) Krajský súd sa občasnými prehliadkami presviedča, či sú denníky riadne vedené. Dohľad nad vykonávaním týchto prehliadok vykonáva Ministerstvo spravodlivosti.

§ 9

Použitie prostriedkov organizácie na znalecký úkon

(1) Ak nemá organizácia, v ktorej je znalec v pracovnom pomere, prístroje, iné zariadenia a materiály. ktoré sú nevyhnutne potrebné na vykonanie znaleckého úkonu, je povinná vydať o tom znalcovi potvrdenie, na podklade ktorého znalec požiada inú organizáciu o potrebnú pomoc v rozsahu ustanovenom zákonom.

(2) Ak by organizácia odoprela umožniť znalcovi použitie príslušných prostriedkov, môže znalec požiadať predsedu krajského súdu, v zozname ktorého je znalec zapísaný, o pomoc. Predseda krajského súdu prerokuje vec priamo s touto organizáciou. Ak by sa takto nedosiahla náprava, obráti sa predseda krajského súdu o pomoc na orgán nadriadený organizácii a v prípade potreby Ministerstvo spravodlivosti prerokuje rozpor s príslušným ústredným orgánom.

(3) Náklady, ktoré znalec uhradil organizácii za použitie jej prostriedkov, uplatní v rámci nákladov, ktoré vznikli podaním posudku.

§ 10

Zánik funkcie

(1) Ak je znalec (tlmočník) z funkcie odvolaný alebo zomrie, krajský súd ho zo zoznamu vyčiarkne.

(2) U znalcov (tlmočníkov) vymenovaných ministrom spravodlivosti upovedomí Ministerstvo spravodlivosti o odvolaní z funkcie alebo o smrti krajský súd, v obvode ktorého má znalec (tlmočník) bydlisko.

Časť II

Výkon znaleckej (tlmočníckej) činnosti

§ 11

Pribratie znalcov (tlmočníkov)

(1) Štátny orgán vyžaduje posudok (tlmočnícky úkon) predovšetkým od ústavu špecializovaného na znaleckú (tlmočnícku) činnosť (§ 21 ods. 1 zákona), a ak ho v príslušnom odbore niet alebo ak to z dôvodu hospodárnosti nie je možné, od znalca (tlmočníka) zapísaného v zozname krajského súdu, v obvode ktorého má štátny orgán sídlo. Ak v zozname krajského súdu nie je zapísaný znalec príslušného odboru (tlmočník príslušného jazyka) alebo ak pre to svedčia vážne dôvody, priberie štátny orgán znalca (tlmočníka) zapísaného v zozname iného krajského súdu.

(2) Ak štátny orgán hodlá za podmienok ustanovených v § 24 zákona ustanoviť za znalca (tlmočníka) osobu, ktorá nie je zapísaná v zozname znalcov (tlmočníkov), overí si podľa potreby predpoklady tejto osoby pre podanie posudku (vykonanie tlmočníckeho úkonu) (§ 2 ods. 1 a 2).

(3) Znalec (tlmočník) zapísaný v zozname sa pri znaleckom (tlmočníckom) úkone odvolá na zložený sľub. Znalec (tlmočník) nezapísaný v zozname znalcov (tlmočníkov) zloží sľub pred podaním posudku (vykonaním tlmočníckeho úkonu).

§ 12

Lehota na vykonanie úkonu

(1) Pri vyžiadaní znaleckého (tlmočníckeho) úkonu štátny orgán v medziach ustanovených zákonom uloží znalcovi (tlmočníkovi) lehotu, v ktorej sa má úkon vykonať; pred určením lehoty je podľa okolností potrebné so znalcom (tlmočníkom) prerokovať, či môže v zamýšľanej lehote úkon vykonať.

(2) V naliehavých prípadoch môže štátny orgán žiadať rýchle vykonanie znaleckého (tlmočníckeho) úkonu; v tomto prípade sa výslovne uvedie v opatrení, ktorým je znalec ustanovený, že sa žiada o rýchle vykonanie úkonu a určí sa lehota na jeho vykonanie.

§ 13

Náležitosti posudku

(1) Príslušný orgán, ktorý v konaní ustanovil znalca, vymedzí vo svojom opatrení jeho úlohu, podľa okolností prípadu aj formou otázok tak, aby sa znalec zaoberal len takými skutočnosťami, na posúdenie ktorých sú potrebné jeho odborné znalosti.

(2) V posudku znalec uvedie opis skúmaného materiálu, prípadne javov, súhrn skutočností, na ktoré pri úkone prihliadal (nález), a výpočet otázok, na ktoré má odpovedať, s odpoveďami na tieto otázky (posudok).

(3) Písomný znalecký posudok musí byť zošitý, jednotlivé strany očíslované, zošívacia šnúra pripevnená k poslednej strane posudku a s odtlačkom znaleckej pečiatky.

(4) Na poslednej strane písomného posudku znalec pripojí znaleckú doložku, ktorá obsahuje označenie zoznamu, v ktorom je znalec zapísaný, označenie odboru, v ktorom je oprávnený podávať posudky, a číslo položky, pod ktorou je úkon zapísaný v znaleckom denníku.

(5) Znalec je povinný písomný posudok na požiadanie štátneho orgánu osobne potvrdiť, doplniť alebo jeho obsah bližšie vysvetliť.

(6) Pri ústnom posudku podanom do zápisnice sa uvedú aj údaje, ktoré sú predmetom znaleckej doložky.

§ 14

Náležitosti tlmočníckeho úkonu

(1) Písomný preklad podáva tlmočník zapísaný v zozname tlmočníkov v obdobnej úprave, aká je ustanovená pre písomný posudok znalca. Na prvej strane písomného prekladu tlmočník uvedie, z ktorého jazyka bol preklad vykonaný, a na poslednej strane pripojí tlmočnícku doložku.

(2) S písomným prekladom musí byť zošitá preložená listina. Ak nemožno túto listinu pripojiť k prekladu, spojí sa s prekladom jej overený odpis.

(3) Tlmočnícka doložka sa napíše perom alebo strojom, prípadne sa pripojí odtlačkom pečiatky.

(4) Tlmočnícky úkon vykonaný ústne pred štátnym orgánom tlmočník uzavrie údajmi, ktoré pri písomnom preklade sa uvádzajú v tlmočníckej doložke.

§ 15

Znalecké posudky (tlmočnícke úkony) vykonávané mimo konania

(1) Posudky mimo konania vykonávajú znalci na základe dohody s občanom alebo organizáciou; to isté platí o úkonoch tlmočníkov; inak primerane platia ustanovenia o znaleckých posudkoch (tlmočníckych úkonoch) v konaní (§ 13 a 14).

(2) Dôvody, pre ktoré je znalec (tlmočník) vylúčený z úkonu, a dôvody, pre ktoré môže odmietnuť podanie posudku (vykonanie tlmočníckeho úkonu) v konaní pred štátnym orgánom, platia aj v prípadoch uvedených v odseku 1.

ČASŤ III

Odmeňovanie ústavov

§ 15a

Ústavom a iným pracoviskám uvedeným v § 21 zákona (ďalej len „znalecké ústavy“) patrí za výkon znaleckej činnosti odmena a náhrada nákladov (ďalej len „znalečné“) vo výške zodpovedajúcej cenám, určenými osobitnými predpismi.1)

§ 15b

Ak ustanovuje osobitný predpis2) pre niektoré druhy znaleckých posudkov paušálne odmeny a náhrady, znalecké ústavy podľa tohto osobitného predpisu nepostupujú.

§ 15c

Pri rozhodovaní o znalečnom platí ustanovenie § 25 ods. 2 vyhlášky. Štátny orgán je oprávnený znalečné znížiť, ak bol znalecký úkon vykonaný oneskorene alebo nekvalitne.

Časť IV

Odmeny a náhrady nákladov za znalecké posudky a za tlmočnícke a prekladateľské úkony

§ 16

Sadzby odmien za znalecké posudky

(1) Odmena za znalecký posudok je podľa náročnosti a zložitosti s prihliadnutím na znalecký odbor za jednu hodinu práce ........... 30 až 70 Kčs

(2) Ak pri vypracovaní znaleckého posudku vzniknú výdavky, ich náhrada sa uvedie vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.

§ 17

Sadzby odmien za tlmočnícke a prekladateľské úkony

(1) Odmena za tlmočnícky úkon je podľa náročnosti a jazyka:

Pol. 1:Pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny a naopak (tlmočenie) za jednu hodinu 50 až 100 Kčs
Pol. 2:Pri ústnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka za jednu hodinu 60 až 120 Kčs

(2) Odmena za prekladateľský úkon je podľa náročnosti jazyka:

Pol. 1:Pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do slovenčiny alebo češtiny a naopak za každú stranu 50 až 100 Kčs
Pol. 2:Pri písomnom preklade z cudzieho jazyka do cudzieho jazyka za každú stranu 60 až 120 Kčs

(3) Zvýšenie sadzieb

Pol. 1:Sadzby odmien za prekladateľské úkony podľa odseku 2 možno zvýšiť za obťažnosť (napr. zle čitateľný text) alebo za urýchlené vykonanie (napr. krátke preklady na počkanie) až o 30 %
Pol. 2:Ak sa požaduje vypracovanie alebo overenie prekladu v niekoľkých vyhotoveniach, má tlmočník právo požadovať za každé druhé a ďalšie vyhotovenie prekladu až 10 % úhrnnej odmeny za prvé vyhotovenie prekladu.

(4) Ak pri tlmočníckom alebo prekladateľskom úkone vzniknú výdavky, ich náhrady sa uvedú vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.

§ 18

Sadzby za preskúšanie a overenie prekladu

Pol. 1:Odmena za preskúšanie a overenie predloženého prekladu je podľa hľadísk v § 17 ods. 2 za jednu stranu prekladu 20 až 30 Kčs
Pol. 2:Ak predložený preklad obsahuje také množstvo chýb a nepresností, že ho treba úplne prepracovať, patrí ďalšiemu tlmočníkovi za prepracovanie a nové vyhotovenie plná sadzba odmeny podľa § 17 ods. 2 a 3.

§ 19

Tlmočníci ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami

Za tlmočenie ústnych prejavov v styku s hluchonemými osobami patrí odmena podľa ustanovenia § 17 pol. 1.

§ 20

Zvýšenie odmeny za znalecký posudok

(1) Ak je znalecký posudok vzhľadom na okolnosti prípadu mimoriadne obťažný alebo ak ide o posúdenie správnosti už vypracovaného posudku iného znalca, môže sa odmena zvýšiť až o 20 %.

(2) Ak sa vyžaduje rýchle vykonanie úkonu alebo znalcovi bolo uložené vykonať úkon v sobotu, v nedeľu, vo sviatok alebo v noci, môže sa určená odmena zvýšiť až o 50 %.

(3) Zvýšenie podľa odsekov 1 a 2 možno zlučovať.

§ 21

Zníženie odmeny za znalecký posudok

Pri často sa opakujúcich jednoduchých znaleckých posudkoch spočívajúcich v odbornom zisťovaní v podstate rovnakých skutočností, najmä vo vykonávaní skúšok pomocou špeciálneho zariadenia, prípadne laboratórneho postupu, znižuje sa horná hranica sadzieb uvedených v § 16 o 20 %.

§ 22

Zvýšenie odmeny za tlmočnícky úkon

(1) Odmeny za tlmočnícky úkon určené podľa § 17 ods. 1 pol. 1 a 2 možno zvýšiť

a) až o 20% za tlmočenie prejavov mimoriadne náročných na presnosť alebo odbornosť tlmočenia,

b) až o 10% za tlmočenie afrických a ázijských jazykov.

c) až o 50 %, ak je tlmočnícky úkon požadovaný v čase po 20.00 hodine alebo pred 06.00 hod. ráno alebo v deň pracovného pokoja (sobota, nedeľa, sviatok) alebo ak je tlmočnícky úkon požadovaný okamžite bez predchádzajúceho oznámenia najmenej 24 hodín vopred.

(2) Pri tlmočení prejavov v styku s hluchonemými môže sa odmena podľa § 17 ods. 1 pol. 1 zvýšiť až o 10%, ak je hluchonemý postihnutý duševnou poruchou alebo ak neovláda dobre spôsob dorozumievania.

(3) Zvýšenia podľa odseku 1 písm. a), b) a odseku 3 možno zlučovať.

§ 24

Výklad niektorých pojmov

(1) Ak na vykonanie znaleckého posudku alebo tlmočníckeho úkonu uvedeného v § 17 ods. 1 a v § 22 ods. 1 treba menej ako jednu hodinu, patrí odmena ako za celú hodinu; za dobu prevyšujúcu celé hodiny patrí len pomerná časť hodinovej odmeny.

(2) Jednou stranou prekladu sa rozumie text písaný strojom obsahujúci 30 riadkov po 60 úderov včítane medzier. Za nedokončenú stranu patrí len pomerná časť odmeny.

§ 25

Konanie o odmenách a náhradách nákladov

(1) Štátny orgán, ktorý si vyžiadal znalecký posudok (tlmočnícky úkon), rozhodne o odmene a náhrade nákladov, prípadne o náhrade mzdy znalca (tlmočníka) v rámci konania, v ktorom bol znalecký (tlmočnícky) úkon vykonaný.

(2) Pri určovaní výšky odmeny za znalecký (tlmočnícky) úkon sa hodnotí predovšetkým:

a) povaha a rozsah úkonu a stupeň odbornej kvalifikácie potrebnej na jeho vykonanie, a to v každej z položiek vykonaného úkonu,

b) charakter a účelnosť ppomocných prác2); pri znaleckom úkone je štúdium spisu spravidla súčasťou úkonu,

c) primeranosť doby trvania úkonu, a to aj porovnaním s obdobnými odbornými úkonmi a sumami odmien za ne účtovanými,

d) dodržanie určenej lehoty znalcom, najmä ak sa uložilo rýchle vykonanie úkonu,

e) či úkon spočíval v preskúmavaní posudku vykonaného iným znalcom.

(3) V rozhodnutí, ktorým sa určuje odmena a náhrada nákladov, pripadne náhrada mzdy, sa s odkazom na príslušné ustanovenie vyhlášky uvedú dôvody, podľa ktorých sa rozhodlo o jednotlivých položkách, z ktorých sa skladá odmena a náhrada nákladov, prípadne náhrada mzdy.

§ 26

Zrážka dane

Odmenu za znalecký a tlmočnícky úkon zdaňuje štátny orgán podľa osobitných predpisov.3)

§ 27

Mimoriadne zníženie alebo odopretie odmeny

(1) Štátny orgán je oprávnený určiť odmenu v rámci sadzby zníženej až na polovicu, ak znalec (tlmočník) vykonal úkon oneskorene alebo nekvalitne.

(2) Ak ide o zvlášť závažný prípad nekvalitného vykonania úkonu, môže štátny orgán odmenu odoprieť.

§ 28

Náhrada cestovných a iných výdavkov

(1) Znalec (tlmočník), ktorý podáva posudok (tlmočnícky úkon), má nárok

a) na náhradu cestovných a iných výdavkov, a to podľa všeobecných predpisov o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov pri pracovných cestách. Medzi hotové výdavky patria i sumy, ktoré znalec zaplatil za použitie zariadení alebo pomôcok organizácií pri vykonávaní znaleckého úkonu a za pomocné práce;

b) na náhradu mzdy za dobu strávenú podaním ústneho znaleckého posudku (vykonaním ústneho tlmočníckeho úkonu) pri konaní pred štátnym orgánom, vrátane čakacej doby a doby strávenej na ceste na konanie a späť, ak ide o dobu, ktorá sa kryje s jeho pracovným časom.

(2) Znalec (tlmočník) má nárok na poskytnutie preddavku na úhradu nákladov uvedených v odseku 1.

(3) Pri poskytovaní preddavkov znalcovi (tlmočníkovi) na úhradu hotových výdavkov spojených s úkonom postupuje sa tak, aby nedochádzalo k preplatkom.

(4) Náhrada hotových výdavkov sa poskytuje znalcovi (tlmočníkovi) na základe predložených dokladov; obdobne sa postupuje v prípadoch, v ktorých znalec účtuje odmenu, ktorú poskytol za vykonanie pomocných prác inej osobe. Za pomocné práce možno priznať odmenu v súlade so mzdovou tarifou platnou pre príslušné alebo podobné práce.

(5) Pri uplatnení nároku na náhradu mzdy znalca (tlmočníka) postupuje sa obdobne ako pri uplatnení nároku na náhradu mzdy svedka.

(6) Neposkytuje sa náhrada nákladov vzniknutých znalcovi (tlmočníkovi) v súvislosti s vymenovaním, odvolaním znalca (tlmočníka), ako aj náhrada nákladov, ktoré znalcovi (tlmočníkovi) vzniknú v súvislosti s úlohami riadenia znaleckej (tlmočníckej) činnosti a metodického vedenia znalcov (tlmočníkov).

§ 29

Odmeny za úkony mimo konania

Odmeny a náhrady nákladov za znalecké posudky a tlmočnícke úkony vykonané na žiadosť organizácie na základe dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru sa upravujú predpismi, ktoré všeobecne upravujú odmeňovanie týchto prác.*) Tieto predpisy sa použijú primerane aj pre určenie odmeny za znalecké posudky (tlmočnícke úkony), vykonané na základe zmluvy medzi znalcom (tlmočníkom) a občanom.


Časť V

Všeobecné a záverečné ustanovenia

§ 30

Ustanovenia tejto vyhlášky o štátnych organizáciách vzťahujú sa aj na orgány a organizácie, na ktoré je výkon niektorých funkcií štátnych orgánov prenesený.

§ 31

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1967.

Čl. II

Tlmočnícke úkony vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

Čl. II

Za znalecké posudky, ktoré boli doručené štátnemu orgánu predo dňom účinnosti tejto vyhlášky, patrí znaleckým ústavom odmena a náhrada nákladov podľa doterajších predpisov.

Čl. II

1. Znalecké posudky (tlmočnícke úkony) vykonané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky sa odmeňujú podľa doterajších predpisov.

2. Podľa tejto vyhlášky sa odmeňujú znalecké posudky a tlmočnícke úkony vykonané v deň nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky alebo po tomto dni, aj keď boli vyžiadané pred týmto dňom, ak časť posudku alebo tlmočníckeho úkonu bola vykonaná pred týmto dňom.


Minister:

dr. Neuman v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška Ministerstva financií č. 91/1966 Zb.

1) Vyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 22/1990 Zb. o tvorbe a kontrole cienVyhláška Federálneho cenového úradu, Ministerstva financií cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 35/1990 Zb. o zmluvných cenách, pol. 236 prílohy vyhláškyVyhláška Federálneho ministerstva financií č. 21/1990 Zb. o kalkuláciiSmernica Federálneho ministerstva financií č. 19/1985 pre kalkuláciu vlastných nákladov a dalších položiek ceny výkonu (reg. v čiastke 31/1978 Zb.)

2) Napr. Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti SSR č. 5/1975 Zbierky inštrukcií a oznámení Ministerstva spravodlivosti SSR o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky z odvetvia ľudskej genetikyVýnos Ministerstva spravodlivosti SSR č. 5285/89-50 o paušálnych odmenách a náhradách nákladov za znalecké posudky spojené s vykonaním pitvy, súdnolekárskych vyšetrení histologických, toxikologických, biologikých a s posúdením ujmy na zdraví (reg. v čiastke 35/1989 Zb.)Výnos Ministerstva spravodlivosti SSR č. 5694/89-50 o paušálnych odmenách a náhradách za znalecké posudky o cene stavieb, pozemkov, trvalých porastov a o náhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov (reg. v čiastke 35/1989 Zb.).

1) Položka 29 sadzobníka súdnych poplatkov; príloha zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

2) § 18 ods. 2 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch

3) Vyhláška č. 161/1976 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dani zo mzdy, v znení neskorších predpisov.

4) Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.