Opatrenie č. 106/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži

Čiastka 40/1967
Platnosť od 24.11.1967 do31.12.1991
Účinnosť od 24.11.1967 do31.12.1991
Zrušený 519/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Národného zhromaždenia č. 108/1967 Zb. zo dňa 1. 12. 1967.

OBSAH

106

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 10. novembra 1967

o zmene a doplnení zákona o hospodárskej arbitráži

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení zákona č. 116/1965 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2a znie:

(1) Hospodárska arbitráž prerokúva a rozhoduje aj hospodárske spory o náhradu škody medzi organizáciami a orgánom hospodárskeho riadenia v prípadoch, v ktorých podľa osobitných predpisov tento orgán za škodu zodpovedá.*)

(2) Vláda môže ustanoviť, v ktorých ďalších prípadoch hospodárska arbitráž prerokúva a rozhoduje spory medzi orgánmi hospodárskeho riadenia a organizáciami, ktoré vznikajú pri riadení."

2. § 13 vrátane nadpisu znie:

„Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky.

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky prerokúva a rozhoduje

a) predzmluvné a majetkové spory, v ktorých aspoň jednou zo strán je ústredný (oblastný) orgán alebo aspoň jedna zo strán je podriadená Ministerstvu národnej obrany alebo Ministerstvu vnútra,

b) predzmluvné a majetkové spory, ktorých predmetom sú dodávky vojenskej techniky alebo pre vojenskú techniku alebo dodávky v odbore štátnych rezerv,

c) spory o základné podmienky dodávky,

d) spory uvedené v § 2a

- v ktorých jednou zo strán je ústredný (oblastný) orgán, národný výbor alebo družstevná organizácia,

- medzi orgánmi a organizáciami riadenými ministerstvom (ústredným orgánom), pri ktorom rezortná arbitráž nie je zriadená."

3. § 14 ods. 2 znie:

(2) Miestna príslušnosť krajskej štátnej arbitráže sa spravuje sídlom organizácie, proti ktorej smeruje arbitrážna žiadosť alebo proti ktorej sa začína konanie z vlastného podnetu, a ak je takých organizácií viac, sídlom ktorejkoľvek z nich. Pre prerokúvanie a rozhodovanie sporov, v ktorých aspoň jednou zo strán je organizácia poverená vykonávaním zahraničného obchodu, je však príslušná Štátna arbitráž pre hlavné mesto Prahu."

4. § 15 ods. 1 znie:

(1) Rezortná arbitráž prerokúva a rozhoduje predzmluvné a majetkové spory medzi socialistickými organizáciami riadenými ministerstvom (ústredným orgánom), pri ktorom je zriadená; rezortná arbitráž rozhoduje aj spory uvedené v § 2a medzi orgánmi a organizáciami, ktoré sú riadené ministerstvom (ústredným orgánom), pri ktorom je zriadená. Rezortná arbitráž však neprerokúva a nerozhoduje spory, ktorých predmetom sú dodávky vojenskej techniky uvedené ako záväzné úlohy v osobitnej časti štátneho plánu a dodávky pre takú techniku; tieto spory prerokúva a rozhoduje Štátna arbitráž ČSSR."

5. K § 40 ods. 3 sa pripája ďalšia veta tohto znenia:

„To platí aj vtedy, ak ide o hospodárske spory, ktoré rozhodujú súdy alebo iné orgány (§ 2 ods. 3)."

6. Zrušujú sa ustanovenia § 18 a § 30 ods. 1 druhá veta.


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) § 14 ods. 2 a § 89 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.