Vyhláška č. 85/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do31.12.1974
Účinnosť od 01.09.1967 do31.12.1974
Zrušený 44/1974 Zb.

85

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

zo 4. augusta 1967,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb.

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministrami podľa § 20 ods. 2 colného zákona č. 36/1953 Zb.:


Článok 1

Ustanovenie § 23 ods. 1 písm. d) vyhlášky Ministerstva zahraničného obchodu č. 82/1961 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 36/1953 Zb., sa mení a znie takto:

d) tovar pre výstavné akcie,“.

Článok 2

Ustanovenia § 23 tej istej vyhlášky sa dopĺňajú ďalšími dvoma odsekmi, ktoré znejú:

(3) Výstavnými akciami usporiadanými za účasti zahraničných organizácií na území Československej socialistickej republiky sa rozumejú výstavy a predvádzanie tovaru, umeleckých diel, filmov, tlačovín a ďalších predmetov s cieľom oboznámiť s ich existenciou, obsahom a funkciou československú verejnosť alebo určité kruhy odborníkov.

(4) Tovar, ktorý sa má doviesť pre účely výstavných akcií usporiadaných na území Československej socialistickej republiky, môže sa prepustiť do záznamového obehu v tuzemsku len vtedy, ak na žiadosť československej organizácie, ktorá výstavnú akciu usporiada, dalo pre túto výstavnú akciu vopred súhlas Ministerstvo zahraničného obchodu alebo organizácia ním poverená. Ak ide o výstavné akcie, ktoré nemajú žiadny vzťah k zahraničnému obchodu, rozhoduje Ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s príslušným ústredným úradom nadriadeným usporiadateľovi výstavnej akcie.“


Článok 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.


Minister:

v z. Ing. Úbl v. r.