97

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 21. septembra 1967,

ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia Zákonníka práce a predpisov o nemocenskom poistení

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 103 ods. 3 a § 206 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a podľa § 20 ods. 1 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení:


§ 1

Dovolenka na zotavenie

Do doby trvania pracovného pomeru sa pre účely dovolenky na zotavenie započítavajú aj tieto doby po 18. roku veku pracovníka:

a) doba členstva v jednotnom roľníckom družstve, aj keď ide o pracovníka, ktorý pracuje inde ako v poľnohospodárstve alebo v lesníctve,

b) doba, po ktorú bol občan trvale pracovne činný v jednotnom roľníckom družstve a nebol ani jeho členom ani v pracovnom pomere v družstve, pokiaľ táto činnosť zakladala účasť na sociálnom zabezpečení družstevných roľníkov,

c) doba, po ktorú sa žena trvale starala o dieťa vo veku do troch rokov a súčasne bola zamestnaná, pokiaľ jej táto doba nebola započítaná ako doba nepretržitého zamestnania podľa predpisov platných do 31. decembra 1965,

d) doba, po ktorú sa žena starala o invalidného maloletého, ktorý potreboval stálu starostlivosť a nebol umiestnený v ústave sociálnej starostlivosti,

e) doba, po ktorú pracovník poberal príspevok pred umiestnením, prípadne pred nástupom do nového zamestnania podľa príslušných predpisov,

f) doba väzby (doba výkonu trestu odňatia slobody), ak trestné stíhanie bolo proti pracovníkovi zastavené alebo ak bol zbavený obžaloby, hoci aj v neskoršom konaní, a doba výkonu trestu odňatia slobody vykonaného na podklade zrušeného rozsudku, ktorá presahuje výmeru miernejšieho trestu uloženého v neskoršom konaní.

§ 2

Zodpovednosť organizácie

Ustanovenia Zákonníka práce upravujúce zodpovednosť organizácie za škody spôsobené pracovníkom v pracovnom pomere (§ 187, 188, 189, 204 a 205) sa vzťahujú aj na pracovníkov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

§ 3

Nemocenské poistenie

Do doby zamestnania rozhodujúcej pre určenie výšky dávok nemocenského poistenia sa bez zreteľa na to, či spadajú do doby po 18. roku veku pracovníka, započítavajú doby uvedené v § 1, pokiaľ už nie sú započítateľné podľa platných predpisov.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Predseda:

Pastyřík v. r.