Vyhláška č. 89/1967 Zb.Vyhláška Štátneho štatistického úradu o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov

Čiastka 32/1967
Platnosť od 12.09.1967 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1968 do31.12.1980
Zrušený 124/1980 Zb.

89

VYHLÁŠKA

Štátneho štatistického úradu

z 21. júla 1967

o zavedení a využívaní Jednotnej klasifikácie stavebných objektov

Štátny štatistický úrad ustanovuje v súčinnosti s Ministerstvom stavebníctva a po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s ostatnými ústrednými orgánmi podľa § 45 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii a podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 1/1967 Zb. o zmenách v organizácii pôsobnosti niektorých ústredných orgánov:


§ 1

Na zabezpečenie jednotného odborového triedenia stavebných objektov v národnom hospodárstve sa zavádza Jednotná klasifikácia stavebných objektov [ďalej len „jednotná klasifikácia“*)], ktorá je súčasťou jednotnej sústavy ekonomických klasifikácií.

§ 2

Jednotná klasifikácia je záväzná pre všetky socialistické organizácie, najmä pre stavebné organizácie a organizácie so stavebnou činnosťou ako vedľajšou činnosťou, a to v oblasti plánovania, národohospodárskej evidencie, v projektovej dokumentácii o investičnej výstavbe, v dokumentácii o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch (t. j. na objednávkach, hospodárskych zmluvách, faktúrach a i.) a pre vydávanie odborových číselníkov a všetkých čiastkových účelových nomenklatúr stavebných objektov. Tieto nomenklatúry (cenníky, katalógy a iné) musia mať priamu nadväznosť na jednotnú klasifikáciu.

§ 3

(1) Stavebné organizácie a iné organizácie so stavebnou činnosťou ako vedľajšou činnosťou sledujú v národohospodárskej evidencii údaje najmä o objeme výroby, o nákladoch, o spotrebe materiálu, o odpracovanej dobe a o mzdách podľa jednotnej klasifikácie. Druhy odborove sledovaných ukazovateľov a spôsob a lehoty na ich zisťovanie ustanovujú smernice Štátneho štatistického úradu.**)

(2) V rokoch, v ktorých sa vykonáva štatistické vyšetrenie o medziodborových (medzivýrobkových) vzťahoch, sú stavebné organizácie a iné organizácie so stavebnou činnosťou ako vedľajšou činnosťou povinné sledovať aj spotrebu materiálu v jednotlivých (spotrebiteľských) odboroch jednotnej klasifikácie podľa dodávateľských odborov z oblasti priemyslovej výroby, a to na základe jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov.*)

§ 4

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky pre jednotlivé organizácie povoľuje v odôvodnených prípadoch Štátny štatistický úrad po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a s ústredným orgánom, ktorý je organizácii navrhujúcej výnimku nadriadený.

§ 5

Triediaca sústava stavebných objektov z roku 1962 a všetky doteraz používané triedniky stavebných objektov strácajú platnosť.**)


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1968.


Predseda:

Ing. Kazimour v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Jednotnú klasifikáciu stavebných objektov (tretiu časť jednotnej sústavy ekonomických klasifikácií) vydala Ústredná komisia ľudovej kontroly a štatistiky ako publikáciu v roku 1966 v Ústave normovania v stavebníctve - vydavateľstvo (teraz Ústav racionalizácie v stavebníctve) Praha 9, Novovysočanská 85.

**) Smernice k štátnym štatistickým výkazom pre vykazujúce jednotky vydávané v knižnici Štátneho štatistického úradu „Smernice a pokyny".

*) Pozri vyhlášku č. 71/1965 Zb.

**) Prevodný kľúč k Jednotnej klasifikácii stavebných objektov a k Triediacej sústave stavebných objektov vydá Štátny štatistický úrad v roku 1967 v Ústave racionalizácie v stavebníctve, Praha 9, Novovysočanská 85.