Vyhláška č. 87/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež

(v znení č. 67/1969 Zb.(nepriamo))

Čiastka 31/1967
Platnosť od 24.08.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 01.07.1969 do31.12.1970
Zrušený 156/1970 Zb.

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva

z 9. augusta 1967

o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež

Ministerstvo školstva ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a s Ústrednou radou odborov podľa § 37 ods. 1 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (učňovský zákon) a podľa § 230 Zákonníka práce:


§ 1

Táto vyhláška sa vzťahuje na mládež s duševnými, zmyslovými a telesnými chybami, ktorá sa pripravuje na povolanie v učebnom pomere v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež (ďalej len „učni“).

§ 2

(1) Učni dostanú mesačnú odmenu v rozpätí kategórie, do ktorej je učebný odbor zaradený.*) Výška mesačnej odmeny v jednotlivých kategóriách sa ustanovuje:

V kategórii AKčs
v 1. roku prípravného obdobia na40-60
v 2. roku prípravného obdobia na60-100
v období odborného rozvoja na80-120
V kategórii B
v 1. roku prípravného obdobia na35-50
v 2. roku prípravnho obdobia na55-90
v období odborného rozvoja na75-115
V kategórii C
v 1. roku prípravného obdobia na30-40
v 2. roku prípravnho obdobia na40-70
v období odborného rozvoja na50-110

(2) Mesačná odmena sa poskytne učňom bez ohľadu na to, či vykonávajú odborný výcvik alebo sa zúčastňujú na vyučovaní; poskytuje sa aj za dobu ich pracovnej neschopnosti pre chorobu, úraz alebo za dobu karantény, pokiaľ začiatok týchto dôb spadá do prípravného obdobia.*)

(3) Učňom, ktorí získali stredné vzdelanie na strednej všeobecnovzdelávacej škole, poskytne sa mesačná odmena najmenej v rozpätí ustanovenom pre 2. rok prípravného obdobia.

(4) V rámci ustanoveného rozpätia mesačných odmien organizácia určuje učňovi výšku mesačnej odmeny podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu a správania a výsledkov v odbornom výcviku za uplynulý štvrťrok.

(5) V období odborného rozvoja sa učňom prideľuje práca podľa učebných plánov a osnov tak, aby sa učni koncom učebného pomeru priblížili k priemernému výkonu kvalifikovaného pracovníka príslušného povolania. Učni v školských zariadeniach dostanú aj v 3. ročníku pevnú odmenu ustanovenú v odseku 1.

(6) Odmenu za prácu (zárobok) dostanú učni vtedy, ak sú pri výcviku v období odborného rozvoja trvale zaradení priamo v prevádzke, a to:

- v úkolovej mzde najmenej 70 % a najviac 100 %,

- v časovej mzde v prvej polovici obdobia odborného rozvoja najmenej 50 % a najviac 75 %, v druhej polovici tohto obdobia najmenej 60 % a najviac 100 % mzdy, ktorá podľa príslušných mzdových predpisov patrí ostatným pracovníkom vrátane prípadnej prémie alebo výkonnostného príplatku, ktorý by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce. Výšku celkového zárobku organizácia určí podľa celkového zhodnotenia prospechu a správania učňa.

§ 3

Učňom preferovaných učebných odborov poskytuje organizácia, pokiaľ zabezpečuje ich ubytovanie, bezplatné celodenné stravovanie a ubytovanie. Preferovanými učebnými odbormi sú učebné odbory označené v prílohe 1 vyhlášky č. 84/1965 Zb. v znení vyhlášky č. 60/1967 Zb. ako preferované. Ostatným učňom tejto kategórie, ktorým organizácia ubytovanie nezabezpečuje, poskytuje denne bezplatne jedno hlavné jedlo a jedno vedľajšie jedlo.

§ 4

Učňom učebných odborov, ktoré nie sú preferované, organizácia poskytuje stravovanie a ubytovanie za úhradu nákladov na stravovanie a ubytovanie podľa vyhlášky č. 115/1958 Ú. l. (Ú. v.) alebo podľa vyhlášky č. 102/1964 Zb.

§ 5

Ubytovanie a stravovanie organizácie poskytujú učňom vo vlastných zariadeniach alebo na svoj náklad v zariadeniach iných organizácií, prípadne v závodných jedálňach.

§ 6

(1) Organizácia je povinná zabezpečiť pre učňov stravovanie v hodnote fyziologickej výživovej normy.

(2) Učni, ktorí majú nárok na bezplatné stravovanie, môžu odobrať jedlá v zariadeniach pre výchovu učňov, prípadne v závodných jedálňach aj v čase svojej dovolenky, pokiaľ ju trávia v mieste organizácie, alebo pri pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby (s výnimkou prenosných chorôb).

§ 7

Organizácie dohodnú so zákonnými zástupcami učňov učebných odborov, ktoré nie sú preferované, spôsob úhrady nákladov za ubytovanie a stravovanie učňa.

§ 8

Organizácie sú povinné poskytovať učňom pracovný odev a obuv a ostatné ochranné pracovné prostriedky za podmienok a v rozsahu ustanovenom rezortnými predpismi.*)


§ 10

Zrušujú sa

dočasné smernice Ministerstva školstva a kultúry o odmeňovaní chovancov podrobujúcich sa príprave na povolanie na školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť z 21. 5. 1959 č. 2352/59-I/3.

§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1967.


Minister:

Dr. Hájek v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Suma odmeny nad 100 Kčs sa poskytuje pri dobrom prospechu učňa preto sa nezapočítava do vlastného príjmu učňa z hľadiska nárokov rodičov na prídavky na deti.

*) Smernice MŠK pre poskytovanie ochranných odevov, obuvi, ochranných pomôcok a rovnošiat pracovníkom a pre vybavovanie spoločenských zariadení z 8. júna 1964 č. 25 000/64-VE/3 (príloha Vestníka MŠK, 1964, zošit 19); pokyn č. 5/1965 Zbierky oznámení ŠÚSZ.