Vyhláška č. 30/1967 Zb.Vyhláška ministra financií o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

Čiastka 11/1967
Platnosť od 10.04.1967
Účinnosť od 10.04.1967

OBSAH

30

VYHLÁŠKA

ministra financií

z 15. marca 1967

o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953

Minister financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb.:


§ 1

(1) Bankovky po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953 (so starým štátnym znakom na rube)*) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Československej socialistickej republiky uplynutím 31. decembra 1967.

(2) Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1968 do 30. júna 1968 vrátane všetky pošty, štátne sporiteľne a pobočky Štátnej banky československej, v čase od 1. júla 1968 do 30. júna 1969 vrátane len pobočky Štátnej banky československej. Po 30. júni 1969 je akákoľvek výmena týchto bankoviek vylúčená.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Vyhláška ministra financií č. 45/1953 Zb. o vydaní peňazí vzoru 1953.