Vyhláška č. 48/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

(v znení č. 145/1968 Zb., 90/1972 Zb.)

Čiastka 19/1967
Platnosť od 26.05.1967 do31.03.1974
Účinnosť od 01.01.1973 do31.03.1974
Zrušený 25/1974 Zb.

48

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a Ústrednej rady odborov

z 5. mája 1967

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb a financovaní niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

Ministerstvo financií podľa § 391 ods. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb., § 11 ods. 2 zákona č. 83/1958 Zb. o úprave finančného plánovania a finančného hospodárenia národných podnikov a ostatných hospodárskych organizácií štátneho socialistického sektora a v oblasti rozvoja iniciatívy a starostlivosti o pracujúcich Ústredná rada odborov podľa článku 25 uznesenia IV. všeodborového sjazdu, príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia v znení prílohy Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. ustanovujú:


Prvá časť - Zrušená od 19. 11. 1968.

Druhá časť

Financovanie závodných, kultúrnych, zdravotníckych, školských, rekreačných zariadení a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií

§ 7

1. Podnik uhrádza vecné náklady spojené so závodným stravovaním (závodné jedálne, kantíny, pomocné hospodárstva) - pokiaľ podľa platných predpisov sa neuhrádzajú z rozdelenia hrubého dôchodku alebo zisku (napríklad úroky, penále a pod.) - ako materiálne náklady a služby a výdavky nevýrobnej povahy.

2. Obstarávacia cena potravín pre závodné stravovanie (vrátane nezavinených mánk a škôd na zásobách), osobné náklady pracovníkov závodného stravovania a surovinové náklady pomocných hospodárstiev sa kryjú tržbami a ostatnými výnosmi závodného stravovania; prípadný rozdiel medzi týmito položkami sa posudzuje ako zisk alebo strata závodného stravovania. Vo všetkých prípadoch musí stravník uhradiť najmenej obstarávaciu cenu potravín spotrebovaných na prípravu jedla.

3. Pokiaľ podnik požaduje od inej organizácie, ktorej pracovníci sa stravujú v jeho závodnej jedálni, úhradu rozdielu medzi sumou, za ktorú sa strava stravníkom poskytuje, a skutočnými výdavkami, môže ju dohodnúť aj ako paušálnu. Úhrada sa vykonáva pravidelne mesačne bez osobitného vyúčtovania len na základe zmluvy. Časť úhrady týkajúcej sa vecných výdavkov závodného stravovania uhradí podnik na ťarchu tvorby hrubého dôchodku alebo zisku, zvyšok z rozdelenia hrubého dôchodku alebo zisku (po vykonaní odvodov do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru), prípadne z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.

4. Prípadný zisk z prevádzky závodných jedální a kantín sa prevedie najneskôr pri ročnej účtovnej uzávierke v prospech fondu kultúrnych a sociálnych potrieb a možno ho ďalej použiť len pre účely závodného stravovania; pokiaľ vznikne strata pri závodnom stravovaní, uhradí sa z rozdelenia hrubého dôchodku alebo zisku (po vykonaní odvodu do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu národného výboru), prípadne z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb. Základ pre výpočet odvodu z hrubého dôchodku alebo zisku sa o zisk alebo o stratu závodného stravovania neupravuje (zisk sa neodpočíta a strata sa nepripočíta).)

5. Kde je to účelné, združujú sa organizácie na spoločnú prevádzku závodného stravovania. Ak podnik nemá možnosť stravovať svojich pracovníkov vo vlastnej alebo cudzej závodnej jedálni, môže zabezpečiť ich stravovanie v závodoch podnikov reštauračného stravovania. Pritom podnik uhrádza na ťarchu tvorby hrubého dôchodku alebo zisku iba časť príspevku na stravovanie vo výške zodpovedajúcej vecným nákladom, ktoré by uhrádzal pri prevádzke vlastnej závodnej jedálne, resp. cudzej závodnej jedálne; ďalšiu časť príspevku týkajúcu sa vyššej ceny jedla môže podnik poskytnúť iba z rozdelenia hrubého dôchodku alebo zisku (po vykonaní odvodu do štátneho rozpočtu alebo rozpočtu národného výboru), prípadne z prostriedkov fondu kultúrnych a sociálnych potrieb.


Predseda Ústrednej rady odborov:

Pastyřík v. r.

Minister financií:

Ing. Sucharda v. r.

Poznámky pod čiarou

) § 23 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 100/1966 Zb. o plánovitom riadení národného hospodárstva.