Vyhláška č. 12/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 5/1967
Platnosť od 28.02.1967 do16.09.2001
Účinnosť od 15.03.1967 do16.09.2001
Zrušený 294/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 13 vstúpil Dohovor v platnosť 16. septembrom 1966.

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. decembra 1966

o Dohovore medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 16. septembra 1966 bol v Alžíri podpísaný Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Podľa svojho článku 13 vstúpil Dohovor v platnosť 16. septembrom 1966.

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHOVOR
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky vedené prianím prehlbovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva a tým ďalej rozširovať a upevňovať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v otázkach zdravotníctva a lekárskej vedy tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať odborné skúsenosti získané v oblasti zdravotníctva.

Táto výmena sa bude vzťahovať najmä na zdravotnícke metódy, ako sú prevencia, hygiena, boj proti epidémiám, zdravotná výchova, ako aj na používané prostriedky.

Článok 3

Zmluvné strany si budú vymieňať publikácie a informácie, zdravotnícke filmy, prostriedky a metódy zdravotnej výchovy, najmä audiovizuálne.

Článok 4

Zmluvné strany budú rozvíjať a prehlbovať spoluprácu výmenou skúseností medzi odborom zdravotníckeho výskumu a odborom škôl a zdravotnej výchovy Ministerstva zdravotníctva a inými československými odbornými zariadeniami na jednej strane a Alžírskym národným zdravotným ústavom a inými odbornými zariadeniami na strane druhej.

Článok 5

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán si budú vymieňať plány a materiály o nimi organizovaných zdravotníckych sjazdoch, konferenciách a zasadaniach, najmä medzinárodného charakteru, a budú pozývať na tieto akcie predstaviteľov druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany budú spolupracovať na úseku odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov najmä v tom smere, že:

1. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov za účelom ich doškoľovania a špecializácie, prípadne štúdia niektorých chorôb,

2. budú si vymieňať pedagogické skúsenosti, učebné pomôcky a dokumentáciu o zdravotníctve.

Článok 7

Príslušné československé správne orgány budú napomáhať rozvoj alžírskeho zdravotníctva tým, že vyšlú na žiadosť príslušných alžírskych správnych orgánov odborníkov pre výchovu zdravotníckeho personálu, lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov do Alžírska.
Príslušné československé správne orgány uľahčia ďalej štúdium alžírskeho personálu vo svojich zdravotníckych školách a zariadeniach.

Článok 8

Na zamedzenie šírenia infekčných chorôb budú si príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán vymieňať periodické prehľady o epidemiologickej situácii.

Článok 9

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán budú vzájomne prijímať chorých druhej zmluvnej strany do svojich zdravotníckych zariadení na ústavné liečenie a poskytovať občanom druhej zmluvnej strany zdržujúcim sa na ich území nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení. Podrobnosti, najmä rozsah a podmienky, ustanovia ministerstvá zdravotníctva oboch štátov osobitnou dohodou v súlade s ustanovením článku 11 ods. 4 tohto Dohovoru.

Článok 10

Vykonávaním tohto Dohovoru budú poverené ministerstvá zdravotníctva oboch štátov, ktoré budú podľa potreby dojednávať konkrétne plány spolupráce.

Článok 11

Náklady spojené s vykonávaním tohto Dohovoru budú zmluvné strany uhrádzať podľa týchto zásad:

1. lekársku literatúru, učebné a audiovizuálne pomôcky, zoznamy filmov a zdravotnícko-výchovného materiálu si budú vymieňať bezodplatne;

2. úhrada nákladov spojených s vysielaním alebo účasťou na sjazdoch, konferenciách a zasadaniach sa dohodne v konkrétnych plánoch spolupráce dojednaných podľa článku 10 tohto Dohovoru;

3. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany bude uhrádzať strana, v prospech ktorej alebo na žiadosť ktorej boli tieto osoby vyslané;

4. náklady spojené s poskytnutím ústavného a iného liečenia podľa článku 9 tohto Dohovoru bude uhrádzať strana, ktorá chorých vysiela.

Lekárska pomoc pri akútnom ochorení bude sa občanom druhej zmluvnej strany poskytovať bezodplatne.

Článok 12

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa článku 11 tohto Dohovoru sa bude vykonávať podľa platnej platobnej dohody medzi oboma štátmi.

Článok 13

Tento Dohovor vstupuje v platnosť dňom podpisu. Uzaviera sa na dobu piatich rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ho jedna zo zmluvných strán nevypovie so šesťmesačnou výpovednou lehotou.

Dané v Alžíri 16. septembra 1966 vo dvoch vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

dr. Josef Plojhar v. r.

Za vládu

Alžírskej demokratickej a ľudovej republiky:

dr. Tedjini Haddam v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.