Nariadenie vlády č. 38/1967 Zb.Vládne nariadenie o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl

Čiastka 15/1967
Platnosť od 26.04.1967 do31.01.1991
Účinnosť od 01.05.1967 do31.01.1991
Zrušený 1/1991 Zb.

38

VLÁDNE NARIADENIE

z 29. marca 1967

o umiestňovaní absolventov vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných a odborných škôl

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 144 ods. 2 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


§ 1

Absolventom vysokých škôl, konzervatórií, stredných odborných škôl a odborných škôl (ďalej len „absolventi“) sa zabezpečuje po skončení štúdia pracovné umiestnenie v súlade so vzdelaním získaným štúdiom a podľa potrieb národného hospodárstva.

§ 2

(1) Ústredné orgány, a ak ide o úseky spravované národnými výbormi, krajské národné výbory (ďalej len „ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory“), sú povinné pre absolventov zabezpečiť pracovné miesta v počtoch a odboroch ustanovených plánom rozvoja národného hospodárstva.

(2) Návrh početného rozdelenia absolventov vysokých a stredných odborných škôl odborov prírodných a spoločenských vied, učiteľstva a vychovávateľstva predkladá minister školstva, absolventov odborov osvety a umenia predkladá minister kultúry a informácií Štátnej plánovacej komisii. Návrh početného rozdelenia absolventov skupín odborov zdravotníctva a poľnohospodárstva a lesníctva predkladajú Štátnej plánovacej komisii ministri zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesného a vodného hospodárstva. Výsledný návrh za všetky skupiny študijných odborov Štátna plánovacia komisia predkladá na schválenie vláde.

(3) Plán početného rozdelenia absolventov odborných škôl určia krajské národné výbory po prerokovaní s príslušnými organizáciami.

(4) Na základe úloh ustanovených vládou ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory určia, ktoré organizácie a v akom počte sú povinné absolventom pracovné miesta ponúknuť.

§ 3

(1) Organizácie prerokúvajú s absolventmi umiestnenie v predposlednom roku štúdia, s absolventmi učiteľstva, vychovávateľstva a zdravotníctva a s absolventmi odborných škôl v poslednom roku štúdia.

(2) Ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory sú povinné odovzdať Ministerstvu školstva, prípadne Ministerstvu poľnohospodárstva, Ministerstvu lesného a vodného hospodárstva, Ministerstvu zdravotníctva a Ministerstvu kultúry a informácií (§ 2 ods. 2) zoznamy pracovných miest v úprave a v lehotách ustanovených týmito ministerstvami. Tieto ministerstvá ich bez meškania zašlú školám, ktoré s nimi študentov (žiakov) oboznámia. Študenti (žiaci) podľa svojho výberu sami žiadajú o prijatie organizácie uvedené v zoznamoch; môžu sa však obrátiť aj na organizácie, ktoré dodatočne požiadali o absolventov priamo školy, alebo na iné organizácie. Školy k žiadostiam o prijatie na požiadanie vyhotovia zprávu o študijných výsledkoch spolu s charakteristikou.

§ 4

Organizácie bezodkladne prerokujú došlé žiadosti a s tými, ponuky ktorých vyhovujú, bez meškania dojednajú pracovnú zmluvu s dňom nástupu do práce v primeranej lehote, spravidla do 30 dní, a ak ide o učiteľov, do 1. septembra po ukončení štúdia. Uchádzačov, ponuky ktorých neboli prijaté, organizácie bez meškania upovedomia. Odpisy pracovných zmlúv alebo záporného rozhodnutia o ponukách organizácie bezodkladne zašlú taktiež škole.

§ 5

(1) Na získanie praktických znalostí a skúseností potrebných pre plné uplatnenie dosiahnutého vzdelania pri budovaní vyspelej socialistickej spoločnosti absolventi nastupujú do pracovného pomeru na základných pracoviskách.

(2) Základnými pracoviskami sú také pracoviská, ktoré poskytujú možnosť, aby sa absolvent uplatnil priamo v základnej odbornej činnosti, pre ktorú bol vychovaný. Základnými pracoviskami nie sú miesta na ústredných a krajských orgánoch a vo výskumných ústavoch s výnimkou miest poskytujúcich možnosť priameho uplatnenia v základnej odbornej činnosti.

(3) Na miesta na ústredných a krajských orgánoch a vo výskumných ústavoch môžu byť prijatí len absolventi, ktorí pracovali najmenej tri roky na základnom pracovisku.

(4) Na iné ako základné pracovisko môže do pracovného pomeru nastúpiť absolvent, ktorý pred vstupom na školu pracoval najmenej tri roky v odbore, ktorý zodpovedá jeho štúdiu.

(5) Vysoké školy a výskumné ústavy môžu prijať vynikajúcich absolventov vysokých škôl, ktorí už počas štúdia boli pripravovaní na vedeckú činnosť*) alebo ktorým fakulta osvedčí, že už počas štúdia prejavili schopnosť vedecky pracovať, aj na iné pracovné miesta, ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

§ 6

Ústredné orgány, prípadne krajské národné výbory, odborové (generálne) riaditeľstvá v spolupráci s príslušnými orgánmi ROH sledujú priebeh umiestňovania absolventov a odstraňujú prípadné závady. Školy taktiež sledujú umiestňovanie, informujú študentov (žiakov) o voľných pracovných miestach a v spolupráci s organizáciou ČSM pomáhajú odstraňovať ťažkosti. Okresné národné výbory dôsledne dbajú na umiestnenie absolventov so zmenenou pracovnou schopnosťou, najmä kontrolujú, či organizácie plnia svoju povinnosť zamestnávať tieto osoby na vhodných pracovných miestach.**)

§ 7

(1) Organizácia je povinná venovať odbornému a politickému rastu absolventa osobitnú starostlivosť.***)

(2) Absolventi, ktorí prvý raz nastupujú do práce podľa tohto nariadenia, majú nárok na to, aby im organizácia poskytla náhradu ako pri pracovných cestách a uhradila sťahovacie výdavky ako pri trvalom preložení.†)

§ 8

(1) Ustanovenia § 5 a 7 sa vzťahujú aj na absolventov umiestnených podľa doterajších predpisov.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

a) absolventov štúdia popri zamestnaní,

b) absolventov Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa,

c) absolventov Inštitútu medzinárodných vzťahov v Moskve,

d) absolventov vojenských škôl (okrem vojensko-priemyslového smeru) a škôl Ministerstva vnútra,

e) absolventov bohosloveckých fakúlt,

f) cudzích štátnych príslušníkov, ktorí vyštudovali na československých vysokých školách,

g) absolventov stredných odborných škôl, ktorí boli prijatí na denné štúdium na vysokej škole,

h) absolventov vysokých škôl, ktorí boli prijatí na riadnu vedeckú ašpirantúru,

i) absolventov, ktorí sa zaviazali, že po ukončení štúdia budú po určitú dobu pracovať v organizácii (príjemcovia závodných alebo krajských štipendií); ustanovenie § 5 ods. 1 platí však aj pre nich.

(3) Československým občanom, ktorí ako československí štipendisti absolvovali stredné odborné alebo vysoké školy v zahraničí, sú povinné zabezpečiť zodpovedajúce pracovné miesta ústredné orgány, pre potrebu ktorých boli v cudzine školení.


§ 9

Zrušuje sa vládne nariadenie č. 16/1953 Zb. v znení vládneho nariadenia č. 74/1965 Zb. a vládneho nariadenia č. 33/1966 Zb.; zrušujú sa aj predpisy vydané na vykonanie týchto nariadení*) s výnimkou Zásad pre zvýšenie starostlivosti o absolventov vysokých a stredných odborných škôl.**)

§ 10

Toto vládne nariadenie nadobúda účinnosť 1. májom 1967.


Lenárt v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Dočasné smernice pre výchovu nadaných študentov vysokých škôl zo 17. 11. 1964 č. 46.001/64-III/1a (Vestník MŠK, ročník 1964, zošit 34).

**) § 92 ods. 2 vyhlášky č. 102/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.

***) Úprava z 20. 1. 1966 č. 4768/66-III (Vestník MŠK, ročník 1966, zošit 5).

) § 3 až 10, § 17 vyhlášky č. 100/1964 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

*) Smernice o umiestňovaní absolventov vysokých škôl a konzervatórií z 8. 3. 1963 č. 10.248/63-III (Vestník MŠK, ročník 1963, zošit 8) v znení smerníc z 29. 9. 1965 č. 41.209/65-III/2a (Vestník MŠK, ročník 1965, zošit 29). Smernice o umiestňovaní učiteľov a vychovávateľov na materských školách, na školách poskytujúcich základné a stredné vzdelanie a v mimoškolských výchovných zariadeniach z 19. 1. 1961 č. 4006/61-III/2 (Vestník MŠK, ročník 1961, zošit 12) v znení smerníc z 3. 11. 1964 č. 45.538/64-I/2 (Vestník MŠK, ročník 1964, zošit 32). Pokyny o umiestňovaní a praxi absolventov škôl vzdelávajúcich učiteľov a vychovávateľov v pôsobnosti Ministerstva školstva a kultúry z 31. 5. 1963 č. 24.836/63 (Vestník MŠK, ročník 1963, zošit 17). Smernice o umiestňovaní absolventov stredných odborných a odborných škôl z 8.3.1963 č. 10.249/63-II (Vestník MŠK, ročník 1963, zošit 8) v znení smerníc z 8. 10. 1963 č. 42.395/63-II/5 (Vestník MŠK, ročník 1963, zošit 30) a smerníc z 29. 9. 1965 č. 35.014/65-II (Vestník MŠK, ročník 1965, zošit 29).

**) Úprava z 20. 1. 1966 č. 4768/66-III (Vestník MŠK, ročník 1966, zošit 5).