Vyhláška č. 32/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky

Čiastka 12/1967
Platnosť od 17.04.1967 do01.01.2000
Účinnosť od 02.05.1967 do01.01.2000
Zrušený 134/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 16 vstúpila Dohoda v platnosť 29. septembra 1966.

32

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. februára 1967

o Dohode o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky

Dňa 27. apríla 1966 bola v Budapešti podpísaná Dohoda o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky.

Podľa svojho článku 16 vstúpila Dohoda v platnosť 29. septembra 1966.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

David v. r.

DOHODA
o leteckých službách medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Maďarskej ľudovej republiky vedené prianím ďalej prehľbiť spoluprácu v civilnom letectve a rozvíjať vzájomné letecké služby rozhodli sa uzavrieť Dohodu o leteckých službách. Za tým účelom boli vymenovaní splnomocnenci:

za vládu Československej socialistickej republiky

Ing. Jan Dufek, námestník ministra dopravy,

za vládu Maďarskej ľudovej republiky

Rudolf Rónai, námestník ministra dopravy a spojov,

ktorí po výmene plnomocenstiev, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

Článok 1

Pre vykonávanie tejto Dohody a jej Prílohy majú ďalej uvedené výrazy tento význam:

(1) „Letecké úrady“ značí,

pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku „Ministerstvo dopravy - Správu civilného letectva“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh patriacich teraz do pôsobnosti tohto úradu;

pokiaľ ide o Maďarskú ľudovú republiku „minister dopravy a spojov“ alebo každý orgán poverený vykonávaním úloh v civilnom letectve patriacich teraz do pôsobnosti tohto ministra.

(2) „Dohodnuté služby“ a „ustanovené trate“ značia medzinárodné letecké služby a trate ustanovené v Prílohe tejto Dohody.

(3) „Určený podnik“ značí podnik pre leteckú dopravu, ktorý si zmluvné strany vzájomne oznámia ako podnik, ktorý bude vykonávať dohodnuté služby.

Článok 2

Zmluvné strany si poskytujú práva ustanovené v tejto Dohode a jej Prílohe za účelom zriadenia a vykonávania dohodnutých služieb na ustanovených tratiach. Tieto služby môžu sa začať ihneď alebo neskôr podľa priania zmluvnej strany, ktorej sa tieto práva poskytujú.

Článok 3

(1) Každá zmluvná strana bude mať právo určiť jeden alebo viac leteckých podnikov na vykonávanie dohodnutých služieb na ustanovených tratiach.

(2) Len čo druhá zmluvná strana dostane toto určenie, bez prieťahov poskytne určenému podniku príslušné prevádzkové oprávnenie, avšak s výhradou ustanovenia odseku 3.

(3) Letecké úrady jednej zmluvnej strany môžu požadovať, aby podnik svoju spôsobilosť na plnenie podmienok predpísaných zákonmi a predpismi, ktoré platia pri vykonávaní medzinárodných leteckých služieb.

Článok 4

(1) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup lietadiel vykonávajúcich medzinárodné lety na jej územie alebo na prevádzku týchto lietadiel na jej území alebo na výstup z neho, budú platiť pre lietadlá určeného podniku druhej zmluvnej strany.

(2) Zákony a predpisy jednej zmluvnej strany vzťahujúce sa na vstup na jej územie alebo výstup cestujúcich, posádok alebo nákladu, musia sa dodržiavať pri vstupe na územie a výstupe z územia tejto zmluvnej strany, pokiaľ ide o cestujúcich, posádky alebo náklad lietadiel určeného podniku druhej zmluvnej strany.

Článok 5

(1) Lietadlá používané v medzinárodnej prevádzke určeným podnikom jednej zmluvnej strany, ako aj obvyklé palubné vybavenie a náhradné diely, pohonné hmoty a mazacie oleje, zásoby (vrátane potravín, nápojov, tabakových výrobkov), ktoré sú na palube, budú pri prílete na územie a odlete z územia druhej zmluvnej strany za podmienok ustanovených colnými predpismi tejto zmluvnej strany oslobodené od cla a iných dávok a poplatkov.

(2) S výnimkou poplatkov a dávok za poskytnuté služby budú za rovnakých podmienok oslobodené od tých istých ciel, poplatkov a dávok:

a) pohonné hmoty a mazacie oleje vzaté na palubu lietadla na území jednej zmluvnej strany a určené pre potrebu lietadiel používaných v medzinárodnej prevádzke leteckými dopravnými podnikmi určenými druhou zmluvnou stranou na vykonávanie dohodnutých služieb, aj keď sa tieto zásoby majú použiť pre úsek letu nad územím zmluvnej strany, na ktorom boli naložené;

b) palubné zásoby vzaté na území druhej zmluvnej strany v medziach určených úradmi tejto zmluvnej strany na palubu lietadiel používaných v medzinárodnej prevádzke leteckými dopravnými podnikmi určenými jednou zo zmluvných strán na vykonávanie dohodnutých služieb;

c) náhradné diely a pozemné technické zariadenia dovezené na územie jednej zmluvnej strany na prevádzku, údržbu alebo opravy lietadiel používaných v medzinárodnej prevádzke leteckými dopravnými podnikmi určenými druhou zmluvnou stranou.

(4) Zariadenie, vybavenie, zásoby a materiál zvýhodnený pri vstupe na územie jednej zmluvnej strany v zmysle predchádzajúcich odsekov nebude sa môcť scudziť bez súhlasu colných úradov tejto zmluvnej strany.

(5) Od cla a iných dávok a poplatkov bude oslobodený drobný tovar určený na predaj cestujúcim na palubách lietadiel, ako cigarety, nápoje, voňavky a pod.

(6) Propagačný a iný materiál pre činnosť určeného podniku jednej zmluvnej strany, pokiaľ tento materiál nie je určený na predaj, bude pri dovoze na územie druhej zmluvnej strany oslobodený na základe vzájomnosti od cla a iných dávok a poplatkov.

Článok 6

(1) Každá zo zmluvných strán poskytne určenému podniku druhej zmluvnej strany na svojom území na základe vzájomnosti oslobodenie od všetkých daní zo ziskov alebo príjmov vyplývajúcich z medzinárodnej dopravy.

(2) Poplatky za užívanie letísk a zariadení na území každej zmluvnej strany sa budú vyberať podľa sadzieb ustanovených jej príslušnými orgánmi.

Článok 7

Určený podnik každej zo zmluvných strán je oprávnený udržiavať na území druhej zmluvnej strany technický a obchodný personál v počte primeranom rozsahu vykonávanej činnosti.

Článok 8

(1) Na každej z ustanovených tratí bude cieľom dohodnutých služieb uviesť pri zachovaní primeraného koeficientu využitia do prevádzky takú dopravnú kapacitu, ktorá zodpovedá obvyklému a rozumne predvídateľnému dopytu po medzinárodnej leteckej preprave.

(2) Dopravnú kapacitu poskytovanú na prevádzku ustanovených tratí dohodnú určené podniky v súlade so zásadami obsiahnutými v odseku 1 a táto dohoda bude podliehať schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

Článok 9

Letové poriadky používané pri vykonávaní dohodnutých služieb sa ustanovia na základe dohody medzi určenými podnikmi oboch zmluvných strán. Takto ustanovené letové poriadky sa pred navrhovaným dátumom ich zavedenia predložia leteckým úradom oboch zmluvných strán na schválenie.

Článok 10

(1) Tarify platné pre dohodnuté služby sa ustanovujú takto:

a) na základe mnohostranných dohôd, ktorými sú obe zmluvné strany, prípadne určené podniky viazané,

b) pri službách, na ktoré sa mnohostranné dohody uvedené pod písmenom a) nevzťahujú, na základe dohody určených podnikov oboch zmluvných strán, a to s prihliadnutím na všetky dôležité skutočnosti, ako sú prevádzkové náklady, význačné črty služieb a tarify iných leteckých podnikov.

(2) Tarify ustanovené určenými podnikmi podľa odseku 1 podliehajú schváleniu leteckých úradov oboch zmluvných strán.

(3) V prípade, že tarify sa neustanovia spôsobmi uvedenými v odsekoch 1 a 2, dojednajú ich letecké úrady oboch zmluvných strán.

Článok 11

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje poskytovať lietadlám určeného podniku druhej zmluvnej strany všetku pomoc, ak sa ocitnú v tiesni na jej území.

(2) Ak dôjde k nehode lietadla určeného podniku jednej zmluvnej strany na území druhej zmluvnej strany, zavedie táto zmluvná strana vyšetrovanie o príčinách nehody a upovedomí o tom ihneď príslušné úrady prvej zmluvnej strany. Príslušné úrady tejto prvej zmluvnej strany budú oprávnené vyslať svojich expertov, ktorí sa zúčastnia na vyšetrovaní. Vyšetrujúca zmluvná strana podá druhej zmluvnej strane zprávu a oznámi jej svoje závery.

Článok 12

Letecké úrady zmluvných strán budú podľa potreby v priamom styku a budú konzultovať, aby sa zabezpečila tesná spolupráca vo všetkých veciach súvisiacich s vykonávaním Dohody a jej Prílohy. Konzultácie sa začnú na žiadosť leteckého úradu ktorejkoľvek zmluvnej strany do šesťdesiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

Článok 13

Ak vznikne akákoľvek pochybnosť alebo rozpor medzi zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto Dohody a jej Prílohy, vyriešia ich zmluvné strany priamym rokovaním medzi leteckými úradmi, alebo ak toto rokovanie nebude úspešné, diplomatickou cestou.

Článok 14

(1) Každá zmluvná strana môže kedykoľvek navrhnúť druhej zmluvnej strane zmenu tejto Dohody alebo jej Prílohy. Rokovanie o navrhnutej zmene musí sa začať medzi oboma zmluvnými stranami do šesťdesiatich dní odo dňa podania žiadosti jednou zo zmluvných strán; môže sa taktiež viesť priamo medzi leteckými úradmi oboch zmluvných strán.

(2) Zmeny Dohody nadobudnú účinnosť dňom výmeny diplomatických nót medzi zmluvnými stranami.

(3) Zmeny Prílohy môžu dojednať letecké úrady zmluvných strán; tieto zmeny nadobudnú účinnosť dňom, ktorý sa určí na základe dohody medzi leteckými úradmi.

Článok 15

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek oznámiť druhej zmluvnej strane svoj úmysel vypovedať túto Dohodu. Ak dôjde k takému oznámeniu, skončí sa platnosť Dohody po jednom roku odo dňa, keď druhá zmluvná strana oznámenie dostala, ak sa oznámenie neodvolá na základe spoločnej dohody pred ukončením tejto lehoty.

Článok 16

(1) Táto Dohoda vstúpi v platnosť dňom, keď si zmluvné strany vzájomne diplomatickými nótami oznámia, že Dohodu schválili ich príslušné orgány.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Dohoda medzi vládou Republiky československej a vládou Republiky maďarskej o leteckých službách, dojednaná v Prahe 9. júna 1947.

Dané v Budapešti 27. apríla 1966 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku českom a maďarskom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

J. Dufek v. r.

Za vládu

Maďarskej ľudovej republiky:

R. Rónai v. r.

Príloha

Oddiel I

(1) Vláda Maďarskej ľudovej republiky udelí podnikom určeným vládou Československej socialistickej republiky oprávnenia na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb na týchto tratiach:

a) miesta v Československej socialistickej republike - Budapešť a späť;

b) Praha - (Bratislava) - Budapešť - (Bukurešť) - Sofia a späť;

c) Praha - (Bratislava) - Budapešť - Bukurešť - Sofia a späť;

d) Praha - (Bratislava) - Budapešť - Tirana a späť.

(2) Na základe tohto oprávnenia budú mať určené podniky:

a) právo nakladať na území Maďarskej ľudovej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené do Československej socialistickej republiky alebo do iných štátov;

b) právo vykladať na území Maďarskej ľudovej republiky cestujúcich, tovar a poštu naložené v Československej socialistickej republike alebo v iných štátoch.

Oddiel II

(1) Vláda Československej socialistickej republiky udelí podnikom určeným vládou Maďarskej ľudovej republiky oprávnenia na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb na týchto tratiach:

a) Budapešť - miesta v Československej socialistickej republike a späť;

b) Budapešť - Praha - Berlín a späť;

c) Budapešť - Praha - Amsterdam a späť;

d) Budapešť - Praha - (Berlín) - Kodaň alebo Stockholm a späť.

(2) Na základe tohto oprávnenia budú mať určené podniky:

a) právo nakladať na území Československej socialistickej republiky cestujúcich, tovar a poštu určené do Maďarskej ľudovej republiky alebo do iných štátov;

b) právo vykladať na území Československej socialistickej republiky cestujúcich, tovar a poštu naložené v Maďarskej ľudovej republike alebo v iných štátoch.

Oddiel III

(1) Miesta v Československej socialistickej republike - s výnimkou Prahy - spomínané v bodoch a) oddielov I a II Prílohy určia na základe vzájomnej dohody letecké úrady oboch zmluvných strán.

(2) Určené podniky oboch zmluvných strán budú môcť trvale alebo pri jednotlivých letoch vynechávať pristátia v ktoromkoľvek z miest uvedených v zátvorkách v opise liniek v oddieloch I a II Prílohy.

Oddiel IV

Okrem práv uvedených v predchádzajúcich oddieloch poskytuje podnikom určeným jednou zmluvnou stranou druhá zmluvná strana práva preletu bez pristátia a práva pristátia pre neobchodné účely.

Oddiel V

Obe zmluvné strany sa dohodli, že určeným podnikom sa bude poskytovať všetka podpora v úsilí o prehĺbenie a rozšírenie tesnej spolupráce pri rozvoji medzinárodných leteckých služieb.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa vyhlasuje slovenské znenie.