Vyhláška č. 17/1967 Zb.Vyhláška Ministerstva zahraničného obchodu o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím

Čiastka 7/1967
Platnosť od 02.03.1967 do30.06.1980
Účinnosť od 01.03.1967 do30.06.1980
Zrušený 42/1980 Zb.

17

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničného obchodu

z 1. marca 1967

o úprave zberateľskej výmeny poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím

Ministerstvo zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s Ministerstvom financií a Ústrednou správou spojov podľa § 1 a § 2 ods. 4 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Výmena poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu so zahraničím na zberateľské účely (ďalej len „zberateľská výmena“) je povolená za podmienok ustanovených v tejto vyhláške.

§ 2

(1) Zberateľskú výmenu môžu vykonávať iba zberatelia organizovaní vo Sväze československých filatelistov (ďalej len „SČSF“), ktorí sa na SČSF prihlásili na zberateľskú výmenu poštových známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu (ďalej len „zberatelia“).

(2) Zberateľskú výmenu sprostredkuje, kontroluje a eviduje, ako aj evidenciu zberateľov vedie správa spojov v stredisku zberateľskej výmeny (ďalej len „stredisko“).

§ 3

(1) Na účely zberateľskej výmeny sa môžu vyvážať:

a) Neupotrebené a pečiatkované československé známky (vrátane obálok prvého dňa vydania) uvedené v katalógu POFIS.

b) Neupotrebené a pečiatkované známky socialistických krajín (vrátane obálok prvého dňa vydania).

c) Ostatné predmety filatelistického záujmu (celiny, celistvosti, Cartes maximum, odtlačky pečiatok a pod.) vydané v Československu alebo ostatných socialistických krajinách.

d) Známky a iné predmety filatelistického záujmu vydané inými než socialistickými krajinami, avšak len vtedy, ak ide o ich vrátenie v prípade reklamácie.

(2) Neupotrebené československé známky môžu sa vymieňať až po uplynutí 60 dní odo dňa ich vydania.

(3) Tuzemský zberateľ môže odoslať v rámci zberateľskej výmeny v jednom kalendárnom roku najviac 24 zásielok v úhrnnej hodnote nepresahujúcej 500 Kčs, pričom v jednej zásielke môže byť len jedna séria neupotrebených československých známok tej istej emisie s obmedzením podľa odseku 4.

(4) Hodnota predmetov filatelistického záujmu v jednej zásielke nesmie prekročiť sumu 125 Kčs. Neupotrebené československé novinky smú sa vymeniť ročne maximálne za 200 Kčs podľa katalógu POFIS.

(5) Za novinky sa považujú neupotrebené československé známky, od dátumu vydania ktorých neuplynuli dva roky.

(6) Predmety filatelistického záujmu vyvážané v rámci zberateľskej výmeny sa oceňujú podľa § 4.

§ 4

(1) Známky sa oceňujú takto:

a) Československé neupotrebené a pečiatkované známky (vrátane obálok prvého dňa vydania) podľa katalógu POFIS,

b) známky socialistických krajín sumou 1 Kčs za 1 frank podľa katalógu Zumstein alebo Yvert.

(2) Celiny sa oceňujú takto:

a) Neupotrebené platné celiny podľa nominálnej hodnoty. Pri zahraničných celinách sa vykoná prepočet podľa kurzu meny príslušnej krajiny.

b) Ostatné celiny skutočnou cenou zodpovedajúcou súčasnej katalógovej alebo obchodnej cene, najmenej však sumou 0,50 Kčs za kus.

(3) Celistvosti sa oceňujú predovšetkým podľa ceny známok, prípadne pečiatok. Ak však celistvosť má hodnotu prevyšujúcu cenu známok, prípadne pečiatok, oceňuje sa podľa skutočnej obchodnej ceny.

(4) Odtlačky príležitostných poštových pečiatok sa oceňujú podľa katalógu alebo súčasnou obchodnou cenou, najmenej však sumou 0,20 Kčs za 1 odtlačok. Ak je odtlačok pečiatky na známke, pripočíta sa jeho cena k cene známky ustanovenej podľa odseku 1.

§ 5

(1) Na účely zberateľskej výmeny môžu sa dovážať poštové ceniny vydané poštovými správami jednotlivých štátov vrátane známok Československa, a to tak neupotrebené, ako aj pečiatkované a ostatné predmety filatelistického záujmu.

(2) V rámci zberateľskej výmeny nesmú sa dovážať predmety filatelistického záujmu, ktoré sú vylúčené z poštovej dopravy (§ 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 240/1949 Zb., ktorým sa vykonáva poštový zákon).

(3) Hodnota predmetov filatelistického záujmu dovezených v rámci výmeny jedným zberateľom nesmie prekročiť sumu 500 Kčs ročne a musí zodpovedať hodnote vyvezených známok a ostatných predmetov filatelistického záujmu.

(4) Známky dovezené podľa tejto vyhlášky sa oceňujú podľa katalógu Zumstein a Yvert, ostatné predmety filatelistického záujmu sa oceňujú obdobne podľa § 4 ods. 3, 4. Pre zúčtovanie výmeny so zahraničnými zberateľmi zberatelia môžu použiť aj iné svetové katalógy (napr. Lipsia, Gibbons, Michel, Scott, Minkus a pod.).

§ 6

(1) Pri porušení podmienok zberateľskej výmeny stredisko vráti predmety filatelistického záujmu odosielateľovi.

(2) Stredisko taktiež vráti odosielateľovi ďalšie výmenné zásielky, ak hodnota vyvážaných predmetov filatelistického záujmu je o viac ako 250 Kčs vyššia ako hodnota dovezených predmetov.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška ministra zahraničného obchodu zo 17. septembra 1955 č. 174/1955 Ú. l. (Ú. v.) o úprave zberateľskej výmeny poštových známok so zahraničím. Predpisy o colnej a devízovej kontrole a o vývoze a dovoze poštových známok zaslaných ako dar v poštových zásielkach podľa vyhlášok Ministerstva zahraničného obchodu č. 31/1964 Zb. o konaní pri vývoze a č. 32/1964 Zb. o konaní pri dovoze nie sú touto vyhláškou dotknuté.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1967.


Minister:

Hamouz v. r.