Vyhláška č. 31/1967 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov

Čiastka 11/1967
Platnosť od 10.04.1967
Účinnosť od 15.04.1967

31

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 28. marca 1967

o určení podniku Československý Filmexport a Československej televízie na niektoré činnosti pri vývoze a dovoze filmov a televíznych záznamov

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií, ministrom kultúry a informácií a ústredným riaditeľom Československej televízie podľa § 2 ods. 1 a 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Podnik „Československý Filmexport“*) sa určuje na vykonávanie niektorých ďalších zahranično-obchodných činností popri tých, ktoré vykonáva podľa § 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu. Oprávnenie podniku „Československý Filmexport“ na úseku zahraničného obchodu teda zahŕňa:

1. Vývoz

a) kinematografických filmov a filmového materiálu všetkých druhov pre premietanie v kinách a pre vysielanie v televízii;

b) filmov a filmového materiálu pre vysielanie v televízii, pokiaľ výrobcom nie je Československá televízia;

c) filmov a filmových materiálov všetkých druhov určených na iný účel ako sub a) a b) s výnimkou televíznych filmov, materiálov a záznamov podľa vývozného oprávnenia Československej televízie.

2. Dovoz

a) kinematografických filmov a filmového materiálu všetkých druhov pre premietanie v kinách a pre vysielanie v televízii;

b) kinematografických filmov a filmových materiálov určených iba pre vysielanie v televízii;

c) filmov a filmových materiálov všetkých druhov určených na iný účel ako sub a) a b) s výnimkou televíznych filmov, materiálov a záznamov podľa dovozného oprávnenia Československej televízie.

§ 2

Československá televízia**) sa určuje na vykonávanie niektorých ďalších zahranično-obchodných činností popri tých, ktoré vykonáva podľa § 3 písm. e) zákona č. 18/1964 Zb. o Československej televízii. Oprávnenie Československej televízie na úseku zahraničného obchodu teda zahŕňa:

1. Vývoz

televíznych filmov a televíznych záznamov vyrobených Československou televíziou pre použitie každého druhu (na televízne vysielanie i na premietanie v kinách). To platí aj o dokumentárnych filmových materiáloch určených len pre vysielanie v televízii, pri ktorých postúpenie práv na vysielanie je zahrnuté v cene materiálu.

2. Dovoz

televíznych filmov, materiálov a televíznych záznamov pre televíziu, ako aj dokumentárnych filmových materiálov určených len pre vysielanie v televízii, pri ktorých postúpenie práv na vysielanie je zahrnuté v cene materiálu.

§ 3

Vymedzenie pôsobnosti medzi Československým Filmexportom a Československou televíziou (ďalej len „obe organizácie“) ustanovené v § 1 a 2 platí aj pri výmene kinematografických a televíznych filmov, filmových materiálov a záznamov.

§ 4

Československý Filmexport je výlučne oprávnený uzavierať so zahraničnými záujemcami zmluvu na výrobu kinematografických filmov. Zmluvy na výrobu televíznych filmov môžu so zahraničnými záujemcami uzavierať obe organizácie podľa svojich možností, a to buď každá samostatne, alebo spoločne; zmluvy na výrobu televíznych záznamov uzaviera výlučne Československá televízia.

§ 5

(1) Filmom pre účely tejto vyhlášky sa rozumie ucelené filmové dielo, na ktoré sa postupuje výhradné právo ako k celku; filmovými materiálmi všetkých druhov (zpravodajské zábery, šoty atď.) sa rozumejú pozitívne kópie alebo iné druhy rozmnožovacích materiálov. To platí pre kinematografické i televízne filmy a materiály.

Televíznym záznamom sa rozumie zachytenia televízneho diela inou ako filmovou technikou.

(2) Výhradné oprávnenie Artie, podniku zahraničného obchodu*) nie je touto vyhláškou dotknuté.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. aprílom 1967.


Minister:

Hamouz v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Zriadený úpravou Ministerstva školstva a kultúry z 26.februára 1957 č. 3485/1957-D II/3.

**) Ústredná organizácia zriadená podľa zákona č. 18/1964 Zb.

*) § 2 vyhlášky ministra zahraničného obchodu č. 300/1953 Ú.l. (č. 345/1953 Ú.v.) v znení podľa čl. VII vyhlášky č. 147/1965 Zb.